Nyfødte innlagt v/føde-barselpostene KK-ansvar v. 2.2, 28.01.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS© 
Endringer er understreket

    

1. Administrativt-faglig ansvar: Avdelingssjef ved Kvinneklinikken.

 

2. Medisinsk-faglig ansvar: Medisinskfalig rådgiver ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Seksjonsoverlege ved nyfødt intensiv er delegert medisinsk faglige oppgaver knyttet til barselbarn. Seksjonsoverlegen har i tillegg ansvar for at prosedyrene gjøres kjent for Barneklinikkens leger.

 

3. Utarbeidelse og godkjenning av prosedyrer for nyfødt innlagt ved føde - og barselpostene; se Utarbeidelse/revisjon og godkjenning av dokumenter i EQS Kvinne-og barneklinikken - Flytskjema

 

4. Samarbeidsmøter: for 3D og føde/barsel avholdes 2 ganger årlig. Jordmor og sykepleiefaglig koordinator ved kvinneklinikken innkaller aktuelle deltakere, og leder møtene. Mål: ta opp saker som fremmer samarbeid og gjennomgå aktuelle prosedyrer.

 

5. Avvik: fra gjeldende rutiner meldes i Synergi. Avvik pasientrelatert Kvinneklinikken

 

6. Registrering av nyfødt, innleggelse og poliklinisk konsultasjon: Nyfødte registreres i Imatis Natus fødejournal og legges deretter inn i DIPS..

Nyfødt; registrering av poliklinisk konsultasjon og innleggelse

Diagnoseskjema svangerskap og fødsel

KONS-skjema for fødepoliklinikk,fødeavdeling og barselposter

Barn som tilses av barnelege på barnepoliklinikken eller 3D skal alltid registreres med notat i  DIPS.

 

7. Overflytting til nyfødt intensiv: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig){{EQSDocument 36438 new}}

 

8. Barnelegeundersøkelse og observasjon av nyfødte.Personalet ved føde og barsel er ansvarlig for å tilkalle barnelege dersom det er mistanke om noe unormalt med den nyfødte. Friske nyfødte følger mor, og undersøkes av barnelege på barselhotell/barsel. Ved tidlig hjemreis følges egne rutiner: Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen og fødeloftet

Se egne rutiner for observasjon av barnet og rutiner for tilkalling av barnelege. Barnelege har calling *4-9014; for ordinering av blodprøver, vurdering av prøveresultat og evt avgjørelse om overflytting til Nyfødtintensiv. Se også: Nødrutiner nyfødt

 

9. Journal for barnet. Opplysninger om barnet føres i Natus fødejournal, det er tilgang til barnets journal via mors identitet. Dersom barnelege er tilstede etter/ved fødsel skal dette dokumenteres av barnelege eller jordmor i Natus.

Ved føde og barsel føres all medikament-ordinering til nyfødte i elektronisk kurve i Natus. Unntaksvis kan medikamenter ordineres per telefon av barnelege. (Legen skal da signere for medikamentet så snart det er praktisk mulig. Hvis det er umulig at legen som foretok telefonordineringen foretar den skriftlige signering, skal annen lege signere for den legen som foretok ordineringen.) Legemiddelhåndtering ved Føde-Barselavdelingene

 

10. Epikrise: Epikriseskriving føde/barsel-seksjonen