Sectio (akutt/elektivt)

Sectio (akutt/elektivt) v. 2.13, 01.09.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

 

«Hurtig guide» til inndeling av akutt sectio, se Nødrutiner voksen

INDIKASJONER

ELEKTIV SECTIO

 • Sete-/fotleie: Kriteriene for vag. forløsning ikke oppfylt, Setefødsel/ytre vending

 • Flerlinger: Kriteriene for vag. forløsning ikke oppfylt, Flerlinger

 • Placenta praevia eller vasa praevia: Forløsning senest uke 37. Placenta praevia, avstand fra indre mormunn < 10 mm.

 • Alvorlig patologisk blodstrømmer og vekst: Doppler arteria umbilicalis

 • Stort barn: Vekstavvik- intrauterint

 • Tidl. vanskelig vag. forløsning (skulderdystoci) og/el mistanke om mekanisk misforhold
  Vurder induksjon 2 uker før termin som alternativ til sectio.

 • Tidligere sfinkterruptur med sequele i form av inkontinens for luft eller avføring

 • Tidl. operasjoner på uterus
   ≥2 tidligere sectio
  Corpussnitt i uterus
  Lengdesnitt i nedre uterinsegment
  Annen kirurgi på uterus, individuell vurdering.

 • Tidl. større vaginalplastikker eller inkontinensoperasjon

 • Fødselshindrende tumorer eller store misdannelser i fødselskanalen

 • HIV: HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel

 •  Føtal/neonatal alloimmun Trombocytopeni (FNAIT) Neonatal Alloimmun Trombocytopeni - NAITP

 • Spesielle sykdommer hos mor eller foster som forhindrer vaginal forløsning

 • Alvorlig fødselsangst

 

AKUTT SECTIO

 • Truende asfyksi

 • Protrahert forløp

 • Mislykket induksjon

 • Mislykket tang-/vakuumforløsning

 • Kraftig vaginal blødning, hvor vag. forløsning ikke kan skje raskt nok (abruptio placentae, randsinusblødning m.m).

 • Amnionitt, hvor det ikke er progresjon i fødsel.

 • Alvorlig preeklampsi hvor vaginal forløsning ikke kan skje raskt nok.

 • Indikasjon for forløsning før 32-34 uker, hvor man ikke finner det hensiktsmessig å forsøke fødelsinduksjon (umoden cervix).

 

HASTEGRAD OG PRE-/PEROPERATIVE RUTINER

Ved innskriving, se Sectio - elektiv, innskrivning ved Ø-hjelps poliklinikk føden

 

ELEKTIV SECTIO (senere enn 8 timer)

Ved ukomplisert svangerskap: Forløsning 5-10 dager før termin-UL.

Ved kompliserte svangerskap: Forløsningstidspunkt avhengig av diagnose(r).

Pas møter fastende og klargjøres på fødeavdelingen operasjonsdagen. Elektiv sectio fødeavdelingen

Gravide med insulinkrevende diabetes skal ha glukose-/insulin-infusjon etter ankomst og til de er forløst, se Glukose/insulindrypp.

Antibiotikaprofylakse på indikasjon, se Antibiotikaprofylakse KK.

Inngrepet utføres i spinalanestesi.
 

Sen avnavling

Man tilstreber sen avnavling når forholdene ligger til rette for dette.

 • Barnet legges på mors bein og tørkes og stimuleres med et sterilt håndkle, forebygg varmetap.
 • Navlesnoren skal ikke melkes.
 • Anestesipersonalet tar tiden, barnet avnavles etter 60 sek. Det settes da arteriepinsetter på navlesnoren slik at man kan ta blod til blodgassanalyse etter at placenta er forløst.
 • Oxytocin gis til mor etter vanlig prosedyre, før avnavling.

Dersom barnet har behov for ventilasjonsstøtte skal det avnavles umiddelbart.

 

AKUTT SECTIO

Ved sectio-alarm varsles OP-personale, anestesi, barnelege, sykepleier, fødelege 1, 2 og 3. Lab må varsles separat, dette gjøres av jordmor som har ansvar for avdelingen. Se også Nødrutiner voksen

Grad 1, Sectio umiddelbart

 • Grad 1 sectio medfører økt risiko for mor og skal kun brukes når få minutter antas å spille en rolle for utfallet. Husk på muligheten for å melde grad 2 sectio og følge med pasienten til operasjonsstuen hvor situasjonen kan evalueres med bl.a CTG for evt. oppgradering til grad 1 sectio. (se under).

 • Melding via 113: man sier: «Grad 1 sectio umiddelbart»

 • Forløsning skal skje så raskt som mulig, kjøres rett til operasjonsstuen

 • Ansvarlig lege og jordmor skal følge pasienten til operasjonsstuen. Man skal ikke gå til garderoben for å skifte tøy.

 • Generell anestesi

 • Det skal ikke utføres vanlig preoperativ klargjøring av pasient (ikke kateter, vask etc.)

 • Vanligvis skal man ikke bruke tid på kontroll av fosterlyd på operasjonsstuen ved grad 1 sectio, men vakthavende fødelege har lov til å nedgradere til grad 2 underveis hvis situasjonen tilsier det. 

 • Pårørende kan ikke være med.

 

Grad 2, Akutt sectio 20

 • Melding via 113: man sier: «Grad 2 sectio 20».

 • Operasjonsklar innen 20 minutter

 • Kjøres rett til operasjonsstuen. 

 • Ansvarlig fødselslege gir rapport til operasjonteamet. Denne må  også vurdere om situasjonen tilsier kontroll av CTG i påvente av klarsignal for operasjonsstart. Dette bør ikke forsinke operasjonsstart, men kan være nødvendig i situasjoner der det kan være aktuelt å vurdere oppgradering til grad 1 sectio.

 • Antibiotika: ublandet antibiotika tas med til operasjonsavdelingen. Anestesisykepleier eller jordmor klargjør medikamentet, og administrer antibiotika 0-30(60) min før incisjon. Lege ordinerer riktig antibiotika, obs penicillinallergi. Legen dokumenterer antibiotikaprofylakse gitt i operasjonsbeskrivelsen. Antibiotika: se Antibiotikaprofylakse KK

 • Vakthavende lege ved føden caller barnelegen for informasjon om problemstilling og tid

 • §  Skulle man ikke oppnå kontakt med barnelegen vil vedkommende være på plass ved operasjonsavdelingen etter 10 minutter

 • Regionalanestesi, hovedsakelig spinal. Viktig med få forsøk!

 • Det utføres vanlig preoperativ klargjøring av pasient på operasjonsstuen  (hvis mulig)

 • §  Venfloner, steril vask, kateter, dekning, antibiotika etc.

 • Pårørende kan være med – husk påkledning med engangs operasjonsklær.

 

Grad 3, Akutt sectio innen 8 timer

 • Vakthavende fødelege melder til vakthavende anestesilege *4-9004
  Det avtales hvor raskt pasienten må være på operasjonsstuen. Dersom situasjonen krever at man får komme til operasjonsstuen raskere enn innen 30 min, bør man heller melde grad 2 sectio. Operasjonsavdelingen skal ringe pasienten bort når teamet er klart.

 • Antibiotika: Ublandet antibiotika tas med til operasjonsavdelingen. Anestesisykepleier eller jordmor klargjør medikamentet, og administrer antibiotika 0-30(60) min før incisjon. Lege ordinerer riktig antibiotika, obs penicillinallergi. Legen dokumenterer antibiotikaprofylakse gitt i operasjonsbeskrivelsen. Antibiotika: se Antibiotikaprofylakse KK

 • Regionalanestesi

 • Klargjøring av pasient på fødeavdelingen (kateter, klær etc.)

 • Det utføres vanlig preoperativ klargjøring av pasient på operasjonsstuen
  §  Venefloner, steril vask, kateter, dekning, antibiotika etc.

 • Pårørende kan være med – husk påkledning med én-gangs operasjonsklær

 

Antacidum: Preop. profylakse mot aspirasjonspneumoni: 30 ml Natriumcitrat gis til alle
Finnes på fødeavdelingen og operasjonsstuen

Oxytocindrypp seponeres. Vurder Tractocile bolusdose 6,75 mg iv over 1 minutt

Antibiotika: se Antibiotikaprofylakse KK

Høy BMI: Overvekt i svangerskap og fødsel

Ved vanskelig forløsning: Glycerylnitrat sublingual spray dose.

Oxytocin 3 IE gis når barnet er ute

 

NØDSECTIO VED HJERTESTANS GRAVID KVINNE

Se også Resuscitering av gravide og perimortemsectio

POSTOPERATIVE RUTINER

Jordmor kontrollerer uterus og observerer blødning i utgangspunktet hvert kvarter de to første timene (i tillegg til personalet på 1G). Det legges til rette for hud mot hud kontakt og amming på operasjonsstuen og på 1G. Pasienten ligger vanligvis 2-4 timer på 1G/oppvåkningen.

Det er viktig at lege og jordmor har en oppsummering etter inngrepet, slik at viktig informasjon blir oppdatert.

 

Tromboseprofylakse, se Tromboseprofylakse og behandling hos gravide

Smertelindring, se Legemidler barsel

Ny lenke: Amming - kontinuitet mellom anestesi/operasjon, postoperativ/intensiv og føde/barsel

 

Når pasienten kommer til barselposten, se Sectio - postoperativ behandling ved Kvinneklinikken

 

Referanser

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2755613https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23843134

 

https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/avnavling-av-nyfodte