Ergoterapeut/Spesialergoterapeut - HABU v. 1.4, 02.07.2019

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede. Faggruppeleder for ergoterapeutene er bindeledd til avdelingssjef i faglige saker.

 

Kvalifikasjoner:

Ergoterapeut: Offentlig godkjent ergoterapeut.

Spesialergoterapeut: Offentlig godkjent ergoterapeut samt oppfylte tilleggskrav som helseforetaket har satt (Overenskomst del B mellom Norsk Ergoterapeutforbund og Helse Stavanger HF).

 

Ansvarsområde:

Ergoterapeut/Spesialergoterapeut utfører arbeidsoppgaver delegert fra inntaksteam, faggruppeleder og nærmeste overordnede.

Ergoterapeut/Spesialergoterapeut har selvstendig behandleransvar innen eget fagområde.

Ergoterapeut/Spesialergoterapeut plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, barnehabiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og avdelingen.

 

Samarbeid:

Ergoterapeut/Spesialergoterapeut inngår i fagteamet rundt det enkelte barn og har nært samarbeid med andre faggrupper på HABU.

Samarbeid med kommunalt fagpersonell/instanser.

 

Arbeidsoppgaver:

Vurdere barnets funksjonelle ferdigheter, hjelpebehov og behov for tilrettelegging i forhold til områdene egenomsorg og forflytning.

Vurdere håndfunksjon.

Vurdere stillinger for aktivitet.

Vurdere behov for ergoterapi.

Vurdere behov for arm/håndortoser.

Delta i vurdering av behov for behandling med botox i overekstremitetene.

Delta i vurdering av behov for håndkirurgisk behandling.

I noen tilfeller vurdere behov for tekniske hjelpemidler og tilrettelegging av omgivelser. 

Igangsette og følge opp behandling i forhold til opptrening av håndfunksjon etter håndkirurgi og botoxbehandling.

Kontinuerlig vurdering/justering av håndortoser i samarbeid med ortopediingeniør evt. andre instanser.

Delta i intensiv treningsgruppe i noen grad.

Delta ved tilrettelegging av optimal sittestilling i komplekse saker.

Prosedyrearbeid for å utvikle det sær- og tverrfaglige tilbudet i tråd med spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Undervisning og veiledning internt og eksternt.

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell

§ 40. Krav til journalens innhold m.m. Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Fagutvikling:

Ergoterapeut/Spesialergoterapeut plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet.