Legemiddelhåndtering ved Føde-Barselavdelingene v. 1.7, 15.06.2022

Prosedyre Kvinneklinikken©

Forandringer er understreket.Rutinen angår jordmor, sykepleier og lege som håndterer medikamenter ved Føde-Barselavdelingene.

Rutinen bygger på retningslinjer for legemiddelhåndtering fra Helse og omsorgsdepatementet, se: Krav til legemiddelhåndtering oppdatert 2018

 

Opplæring og sertifisering:

Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for opplæring i medikamenthåndtering. Alt personell har en selvstendig rettslig plikt til å holde seg faglig oppdatert og til å holde ervervede kvalifikasjoner vedlike. Retningslinje fra Helse og omsorgsdepartementet, se:  Krav til faglig forsvarlig virksomhet

  • Månedens tema: Legemiddelhåndtering for jordmødre/sykepleiere er et årlig tema som medarbeiderne må dokumentere at de har gjennomført.
  • Obligatorisk kompetanseplan i kompetanseportalen for alle jordmødre og sykepleiere: Legemidler, sykepleiere og ansatte med tilsvarende fullmakter. Noen av kursene i planen gjennomføres en gang, og noen skal gjennomføres annethvert år. Gjennomførte kurs dokumenteres i kompetanseportalen.
  • Hvert tredje år skal e-læring i Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter gjennomføres. Gjennomgått kurs blir dokumentert i kompetanseportalen.
  • Nyansatte og vikarer: Får informasjon om obligatoriske kurs i kompetanseportalen
  • Avdelingsjordmor har ansvar for at personalet har gjennomført opplæring for Helse Stavanger.

 

Aktuelle prosedyrer for håndtering av legemidler:

Legemiddel flytskjema (Ikke tilgjengelig) Under hver dialogboks ligger praktiske rutiner

 

Legemiddelhåndtering ved Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

Elektronisk kurve i Natus:

Ved fødeavdelingene benyttes elektronisk kurve i Natus for medikamenter som administreres under fødsel.

 

Papirkurven:

skal benyttes for alle medikamenter som ikke føres i elektronisk kurve, og skal signeres av lege.

 

Ordinering av medikamenter som er delegert til jordmor/sykepleier etter skriftlige retningslinjer. Se medikamentrutiner for den enkelte avdeling:

 

Legemidler som brukes ved fødeavdelingene

Legemidler barsel

 

 

Dispensasjon for barselpost 7I:

Medikamenter som administreres og signeres for av jordmor til friske føde- og barselkvinner:

         Paracetamol

         NSAIDS (Ibux®, Diclofenac®)

         Jerntabletter

         Laksantia

         Oksytocin (Syntocinon®) nesespray

         Kabergolin (Dostinex®)

         Antihemoroidemiddel (Scheriproct® salve/supp).

 

Generelt:

 

         Medikamentkurve i papir legges i oppholdsmappe (Skannes inn i kvinnens journal i DIPS etter utreise).

 

         Ved poliklinisk kontakt på føde- og barselpost skal medikamenter føres i Natus.

 

  • Dersom elektronisk kurve er ute av drift føres papirkurve som scannes i DIPS.

 

  • Unntaksvis kan medikamenter ordineres per telefon. Legen skal da signere for medikamentet så snart det er praktisk mulig.

 

         Medikamenter til barn ved føde og barsel ordineres etter konferering med barnelege.

 

  • Lege skal hver dag signere papirkurve når det er ordinert medikamenter.

 

  • Når kvinner overflyttes til 1G operasjonsavd evt andre avdelinger må det sørges for at alle medikamenter som er gitt til kvinnen er dokumentert forskriftsmessig. Medisinkurven i Natus (printes ut fra partogrammet i) og papirkurven følger kvinnen.

 

  • 1G bruker postoperativ kurve i Meona. Ved overflytting fra 1 G til føde – barsel vil 1G ta utskrift av kurven som følger kvinnens papirer.

 

 

Ved svangerskapsavbrudd administreres medikamenter på eget skjema:

Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort. Ordineringsskjema 2.trimester 

 

 

Feil i medikamenthåndtering meldes i Synergi:

Se Avvik og uønskede hendelser - håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

 

Medisinrom:

 

Åpnes med id-kort.

Fødeavdelingen, 7G og 7H: har egen nøkkel til narkotikaskap. Leveres ved hvert vaktskifte til ansvarshavende jordmor.

7I har medisinskap på vaktrommet.

 

Dobbeltkontroll:

 

Det signeres for dobbeltkontroll på pasientkurven. Dobbeltkontroll skal foretas ved administrering av:

         Narkotika

         Intravenøse injeksjoner

         Intravenøse væsker med tilsetning

         Injeksjoner til barn

         Medikamentutregninger

         Ukjent medikament/problemstilling

 

Narkotikaregnskap: Kontroll med A-preparater (narkotika) (Ikke tilgjengelig)

 

Rutine for pasienter som skal ha medikamenter med hjem, ved permisjon eller utskrivelse: Istandgjøring og utdeling av legemidler, herunder dobbeltkontroll (Ikke tilgjengelig)

 

Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter: Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter i SUS (Ikke tilgjengelig)

 

Referanser:

1. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok 

2.RELIS, Regionalt legmiddelinformasjonssenter og Trygg Mammamedisin