Legemiddelhåndtering ved Kvinneklinikken v. 1.6, 28.09.2019

Prosedyre Kvinneklinikken©

Forandringer er understreket.Rutinen angår alle som håndterer medikamenter ved Kvinneklinikken.

Rutinen bygger på retningslinjer for legemiddelhåndtering fra Helse og omsorgsdepatementet, se: Krav til legemiddelhåndtering oppdatert 2018

 

Opplæring og sertifisering:

Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for opplæring i medikamenthåndtering. Alt personell har en selvstendig rettslig plikt til å holde seg faglig oppdatert og til å holde ervervede kvalifikasjoner vedlike. Retningslinje fra Helse og omsorgsdepartementet, se:  Krav til faglig forsvarlig virksomhet

  • Månedens tema: års-hjulet med gjennomgang av e-læringskurset i legemiddelhåndtering, skal tas hvert andre år. Hvert tredje år skal e-læring i Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter gjennomføres. Gjennomgått kurs blir dokumentert i kompetanseportalen.
  • Nyansatte og vikarer: medikamenthåndtering inngår i introduksjonsheftet
  • Avdelingsjordmor/sykepleier har ansvar for at personalet har gjennomført opplæring for Helse Stavanger og sertifisering er utført

 

Aktuelle prosedyrer for håndtering av legemidler, under hver dialogboks ligger praktiske rutiner; se:

Legemiddel flytskjema (Ikke tilgjengelig) 

 

 


Spesielle forhold som gjelder Natus:

Ved fødeavdelingene benyttes elektronisk kurve i Natus for medikamenter som administreres. Papirkurven skal benyttes for alle medikamenter som ikke føres i elektronisk kurve, og skal signeres av lege.

 

Elektronisk kurve i Natus benyttes for:

Medikamentkurve i papir

benyttes for:

 

- Epidural, fødespinal, lystgass, pudendal, lokalanestesi

- Medikamenter ved post partum blødning Postpartumblødning 

- Klystèr (klyx®, microlax®)

- Intravenøs væskebehandling

- Oksytocin

- Misoprostol (Cytotec®) til induksjon

- Vaksiner

- Medikamenter til nyfødte

- Paracetamol

- Syrenøytraliserende (Novaluzid®, Gaviscon®, Laxoberal®)

- Innsovning (Zopiclon)

- Morfin (i latensfasen)

- Atosiban (Tractocile®) bolusdose ved vending/truende asfyxi/akutt sectio

- NSAIDS (NB! Kun etter fødsel)

- Kabergolin (Dostinex®

- Natriumsitrat

- Antiemetika

- Antihemoroidemiddel

- Nesedråper (Rhinox®)

- Nitrolingual® munnspray

- Efedrin (i anestesitrallen)

 

- Analgetika (Oxynorm®, Oxycontin®)

- Steroider

- Atosiban (Tractocile®) ved premature rier

- Antibiotika

- Insulin

- Tromboseprofylakse

- Antihypertensiva

- Andre medikamenter som lege forordner

 

 

 

Dispensasjon for barselpost 7I:

Medikamenter som administreres og signeres for av jordmor til friske føde- og barselkvinner:

         Paracetamol

         NSAIDS (Ibux®, Diclofenac®)

         Jerntabletter

         Laksantia

         Oksytocin (Syntocinon®) nesespray

         Kabergolin (Dostinex®)

         Antihemoroidemiddel (Scheriproct® salve/supp).

 

Generelt:

         Medikamentkurve i papir legges i oppholdsmappe, denne påføres kun navnelapp og ultralydtermin. (Skannes inn i kvinnens journal i DIPS etter utreise.)

 

         Ved poliklinisk kontakt på føde- og barselpost skal medikamenter føres i Natus.

 

  • Dersom elektronisk kurve er ute av drift føres papirkurve som scannes i DIPS.

 

  • Unntaksvis kan medikamenter ordineres per telefon. Legen skal da signere for medikamentet så snart det er praktisk mulig.

 

         Medikamenter til barn ved føde og barsel ordineres etter konferering med barnelege.

 

  • Ordinering av noen medikamenter er delegert til sykepleier/jordmor etter skriftlige retningslinjer. Se medikamentrutiner for den enkelte avdeling.

 

  • Lege skal hver dag signere papirkurve når det er ordinert medikamenter.

 

 

Ved svangerskapsavbrudd administreres medikamenter på eget skjema:

Svangerskapsavbrudd medikamentell abort.Ordineringsskjema hjemmeabort 

Svangerskapsavbrudd, medikamentelt. Ordineringsskjema < 9uker 

Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort. Ordineringsskjema uke 9-12 

Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort. Ordineringsskjema 2.trimester 

 

 

Cytostatica-administrering på 4AC:

Se felles rutiner for Helse Stavanger.

Vanligvis administreres bare Methotrexat til pasienter med extrauterin graviditet ved KK.

Sykepleier ved 4AC som skal administrere Methotrexat, må ha gjennomført minstekrav til opplæring. Se vedlegg 11: Cytostatika håndtering i Helse Stavanger (Ikke tilgjengelig) 

 

 

Feil i medikamenthåndtering meldes i Synergi:

Se Avvik og uønskede hendelser - håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

 

Medisinrom:

Åpnes med id-kort.

Gynekologisk poliklinikk: har 6 nøkler til medisintralle, 1 nøkkel til kjøleskapet. Oppbevares i skap på avdelingssykepleiers kontor.

Fødeavdelingen, 7G og 7H: har egen nøkkel til narkotikaskap. Leveres ved hvert vaktskifte til ansvarshavende jordmor.

7I har medisinskap på vaktrommet.

 

Dobbeltkontroll:

Det signeres for dobbeltkontroll på pasientkurven. Dobbeltkontroll skal foretas ved administrering av:

         Narkotika

         Intravenøse injeksjoner

         Intravenøse væsker med tilstetning

         Injeksjoner til barn

         Medikamentutregninger

         Ukjent medikament/problemstilling

 

 

Narkotikaregnskap: Kontroll med A-preparater (narkotika) (Ikke tilgjengelig)

         Det skal signeres for dobbeltkontoll i narkotikaboken.

         Den som kontrollerer regnskapet skal kontrollere at pasienten som er oppført er reell. Rutinen om dobbeltkontroll skal følges av alle seksjoner/poster og poliklinikker.

 

Rutine for pasienter som skal ha medikamenter med hjem, ved permisjon eller utskrivelse: Istandgjøring og utdeling av legemidler, herunder dobbeltkontroll (Ikke tilgjengelig)

 

Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter: Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter i SUS (Ikke tilgjengelig)

 

 

Spesifikke medikamenter for føde og barselenhetene:

Legemidler fødeavdelingene

Legemidler barsel

Medikamentrutiner gyn.pol.

 

 

 

Referanser:

1.

 https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i- fodselshjelp-2014/Perinealruptur/

 

2.RELIS, Regionalt legmiddelinformasjonssenter og Trygg Mammamedisin

 

3.http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok