Utarbeidelse/revisjon og godkjenning av dokumenter i EQS Kvinne-og barneklinikken - Flytskjema v. 1.11, 11.06.2020
Barne - ogungdomsklinikkenBarne - ogungdomshabiliteringKvinneklinikkenUtarbeides/revideresi hovedsak avklinikksjef,administrativtpersonell,stabspersonell ogavdelingssjeferSendes på høringtil avdelingssjeferog medlemmer iklinikkenskvalitetsrådGodkjennesav klinikksjefFelles administrative prosedyrer for Kvinne- ogbarneklinikken:Den enkelte avdeling godkjenner egne medisinskfaglige og administrative rutiner somer særegne for avdelingen. Avdelingsvise prosedyrer:Utarbeidelse og godkjenning av prosedyrer for nyfødte innlagt vedfødeavdelingene og barselposteneUtarbeides/revideresav legeved BUK/jordmorved KKGodkjenning avseksjonsoverlegeved BUK for detsom angårbarnet. Så tilkvalitetsrådBUK fororienteringAktuelle prosedyrerSendes påhøring tilkvalitetsrådved BUK ogkvalitetsutvalgved KKGjennomgang ikvalitetsutvalgetved KK nårprosedyren angårkvinnen. Derettergodkjenning vedavd.overlege/avd.sjef ved KK