COVID 19 Obduksjon: Håndtering av døde med påvist eller mistenkt coronavirus-infeksjon v. 1.2

1.     Hensikt: 

Sikre en trygg håndtering av avdøde med påvist eller mistenkt coronavirusinfeksjon ved avdeling for patologi.

2.     Omfang:

Prosedyren gjelder all håndtering av lik fra de ankommer avdeling for patologi til de er hentet av begravelsesbyrå. Prosedyren gjelder både personer som er døde ved SUS og som bringes til avdelingen utenfra. I periode med skjerpede smitterutiner ved SUS kan noen av tiltakene også appliseres ved dødsfall der det ikke er mistanke om at den døde er smittet av coronavirus, for eksempel begrense antall personer som kan komme på visning.

 

Prosedyren gjelder alle ansatte ved avdeling for patologi og andre som oppholder seg ved avdeling for patologi i forbindelse med dødsfall og obduksjon, herunder klinikere, studenter, pårørende, politi og ansatte ved begravelsesbyråer.

 

Disse retningslinjene kan endres på kort varsel dersom det kommer nye råd fra helsemyndighetene eller sykehuset smittevernledelse.

3.     Definisjoner:

4.     Ansvar:

Obduksjonsansvarlig overlege og obduksjonstekniker.

5.     Beskrivelse:

Transport av døde fra sengeavdeling til avdeling for patologi

Alt personell som steller og/eller forflytter den døde skal ha på personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet for helsepersonell i sykehus. Dette tas av i henhold til lokale retningslinjer før rommet forlates. Den døde skal transporteres i lukket likpose.

 

Transport av døde utenfra

Alt personell som steller og/eller forflytter den døde skal ha på personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet for helsepersonell i sykehus. Dette tas av i henhold til lokale retningslinjer før rommet forlates. Den døde skal transporteres i lukket likpose.

 

Lagring av døde ved avdeling for patologi

Den døde skal oppbevares i lukket likpose i påvente av nedlegg i kiste og transport ut fra avdelingen.

 

Stell av døde, nedlegg i kiste

Alt personell som steller og/eller forflytter den døde skal ha på personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet for helsepersonell i sykehus. Det skal være de samme forholdsregler som om personen var i live.

 

Visning

Alle visninger er avlyst inntil videre.

 

Vaskeseremoni/rituell vask

Gjennomføres inntil videre på dødsfall hvor der hvor det ikke foreligger mistanke om coronavirusinfeksjon (COVID-19). Maks antall på fire personer kan være til stede. En tilstreber en form for rituell vask der en så langt råd er unngår sprut og unngår å ta på den døde. Dersom det er påvist coronavirusinfeksjon, så vil ikke rituell vask kunne gjennomføres. 

 

Disse retningslinjene kan endres på kort varsel dersom det kommer nye råd fra helsemyndighetene eller sykehuset smittevernledelse.

 

Transport ut fra avdelingen

Lik skal transporteres på slik måte at det ikke er fare for smitte, dvs i lukket kiste.

Opplysninger om dødsårsak er i utgangspunktet taushetsbelagte opplysninger, men representant for begravelsesbyrå eller annen som har ansvar for transport og/eller gravferd skal ha beskjed om at det foreligger fare for smitte og hvilken type (luft/dråpe/blod/kontakt).

Det samme gjelder dersom lik skal føres ut av landet. En må være forberedt på at det kan oppstå situasjoner der liket ikke vil tillates ført ut av landet, evt krav om kremasjon først.

 

Personlig verneutstyr

         Frakk: Ved obduksjon operasjonsfrakk, ellers gul smittefrakk

         Hette ved obduksjon

         Briller/visir

         Munnbind: Ved prosedyrer som kan skape aerosoler (inkludert obduksjon): FFP3-maske

         Hansker

         Støvler ved obduksjon

 

Husk håndhygiene før og etter bruk av verneutstyr!

 

Obduksjon

Den største faren er trolig obduksjon av døde der det er sparsomme bakgrunnsopplysninger eller ikke har vært klinisk mistanke om infeksjon med coronavirus. Det er derfor nødvendig med basalt smittevern ved alle obduksjoner i tillegg til skjerpet oppmerksomhet om at dødsfallet kan skyldes infeksjon med coronavirus.

 

Indikasjon for obduksjon

Ved dødsfall som skyldes verifisert eller overveiende sannsynlig coronavirusinfeksjon vil det normalt ikke være indikasjon for obduksjon.

 

Testing forut for obduksjon

Der det ut fra bakgrunnsinformasjon kan mistenkes sykdom som skyldes coronavirusinfeksjon kan det være aktuelt å teste liket og avvente obduksjon, med mindre obduksjon er tvingende nødvendig av andre grunner. Prøven tas som dyp neseprøve på virusmedium, evt med tillegg av dyp halsprøve.

 

Forholdsregler ved obduksjon

Dersom det ut fra bakgrunnsinformasjon kan mistenkes sykdom som skyldes coronavirusinfeksjon og det likevel er viktig å få utført obduksjon, følges vanlige retningslinjer for smitteobduksjoner med risiko for luftsmitte (kfr retningslinjer for pandemisk influensa).

Obduksjon skal utføres av erfaren lege og tekniker. Det skal ikke være andre personer på obduksjonssalen. Organer skal ikke demonstreres. Etter gjennomført obduksjon skal liket legges i likpose. Når posen er lukket, skal overflaten tørkes med desinfeksjonsmiddel. Obduksjonssalen smittevaskes.

 

Desinfeksjon

SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler som Virkon, Perasafe og alkohol. På SUS anbefales Virkon.

Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm (0,1%). Ufortynnet husholdningsklor (Klorin) er 4%.

 

Oppfølging etter kontakt med coronapasienter

Helsepersonell og andre ansatte som møter definisjonen for lavrisikokontakter i sykehus (dvs. har fulgt anbefalte smitteverntiltak, inkludert brukt anbefalt beskyttelsesutstyr) kan fortsette i arbeid, men bør følge med på egen infeksjonsstatus. Dersom de utvikler symptomer, skal de varsle nærmeste leder og ikke gå på jobb. 

Helsepersonell og andre ansatte som møter definisjonen for nærkontakt (høyrisiko-eksponering) i sykehus (dvs. kontakt uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr) bør ikke arbeide i helsetjeneste de neste 14 dagene etter siste høyrisikoeksponering.

Alle kontakter som utvikler symptomer, må kontakte lege/legevakt. Det anbefales å ta kontakt på telefon og informere om muligheten for smitte med koronavirus.

6.     Avvik:

Avvik skal meldes i Synergi.

7.     Kilder/Referanser:

FHI: Smittevernveileder Koronavirus

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

FOR-1998-04-02-327: Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd

 

Briefing on COVID-19: Autopsy practice relating to possible cases of COVID-19. Royal College of Pathologists, 2020.

 

Obduksjon: Pandemisk influensa (Ikke tilgjengelig)

 

Stell av døde med kjent smitte (Ikke tilgjengelig)