Kontinuitetsplan for kritisk høyt sykefravær Kirurgisk klinikk v. 1.1

Ved høyt personellfravær må pasienter som kommer inn som ø-hjelp og/eller behandles for kreft prioriteres. Se Prioritering av diagnoser i tabell under. Dette innebærer delvis lav aktivitet eller lav aktivitet som ved ferie avvikling om sommeren. Ved kritisk lav bemanning i klinikken må personell omfordeles slik at disse pasientene kan ivaretas. Det betyr at poliklinikk i stor grad må stenges/reduseres til minste minimum og sengeposter må redusere antall senger eller slås sammen. I tillegg blir samarbeid om pasientflyt i Kirurgisk og Medisinsk flytsone viktig. Klinikken har håndtert perioder på noen måneder med sykefravær over 10% før. ​Med et worst case scenario med opptil 20% sykefravær vil dette være hoved konsekvensene:

 • I Kirurgisk klinikk har vi sårbarhet i fht kritisk kirurgisk kompetanse innen flere fag som kar-thorax, bryst-endo, lever, håndkirurg, galle og pancreas mm. Men dette er en utfordring også ved normal aktivitet og normalt sykefravær og noe klinikken er vant til å håndtere i perioder. Tiltak benyttet i slike situasjoner vil også være relevante i en situasjon med kritisk høyt sykefravær. I et worst case scenario må vi kanskje skaffe/låne ekstern kompetanse.
 • 4E/5D må slås sammen med sommer bemanning og ha 22 senger. Dersom en i tillegg har en pandemi situasjon der lokalene til 5D må benyttes til pandemipost, må lokalene på 4H frigjøres til 4E/5D. 
 • Ved sammenslåing av 4E og 5D kan klinikken mest sannsynlig frigjøre (men dette må vurderes/beregnes ut fra gjeldende situasjon):
  • Ca 11 sykepleierstillinger
  • Ca 6 helsefag eller studentstillinger
  • 1-2 avd.leder/ass.avd.leder
  • 17 medarbeidere som kan jobbe helg; 7 sykepleier og 10 helsfagarbeidere eller studenter.
 • 6G må ned til 20 senger og lavaktivitet, ved høyt sykefravær vil det være ingen eller minimalt med personell som kan frigjøres
 • 6H må ned til 20 senger og lavaktivitet, ved høyt sykefravær vil det være ingen eller minimalt med personell som kan frigjøres
 • Lavaktivitet medfører at alle våre fag reduserer antall operasjonsstuer per uke (se tabell i beredskapsplan pandemi), men vi behøver da et ekstra ø-hjelps team i tillegg til det vi pleier fordi vi må håndtere ø-hjelp og kreft. Dette må vi gå i dialog med Klinikk A om samt i daglige driftsmøter SOP.
 • Omfordeling av personell må håndteres i daglige møter kl 8 avhengig av utviklingen i sykehuset. Ved åpning av covidposter med behov for omfordeling av personell følges eksisterende planeverk i tillegg til at det utarbeides arbeidsplaner. 
 • Erfaringsmessig vil våre fag ha høy grad av ø-hjelp til tross for delvis lavaktivitet/lavaktivitet. Når det er høyt sykefravær blant personell er det også mange syke i befolkningen. 
 • En må skaffe seg god oversikt over bemanningssituasjon, samarbeide om ressurser, ha god kommunikasjon med personell i fht hvilke tiltak som iverksettes og hvorfor (som f.eks. pålegging av vakter, evt kompensasjonsordninger, innleie av eksterne ressurser, innhenting av stab/støtte/prosjekt personell med helsekompetanse).
 • Det vil bli behov for opplæring til ekstra personell som bistår. Materiell/planer/e-læring må være utarbeidet i forkant per fag/enhet. 

 

Trinn

Trinn 0

Normal drift 

Trinn 1

Normal drift/Delvis lavaktivitet

Trinn 2

Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Trinn 3

Absolutte minimum

Kun ø.hjelp og kreft behandling

 

Scenario

Normal bemanning og drift

Normal eller delvis lavakitivtet i drift, men negativ utvikling i fravær og/eller pandemi situasjon. 

På grunn av høyt sykefravær (10%+) blir det vanskelig å dekke fravær og manglende kompetanse. I overgang fra delvis lav til lav aktivitet vil det fortsatt være høyt pasienttrykk.

På grunn av svært høyt sykefravær (20% +/-) blir det vanskelig å dekke fravær og manglende kompetanse og driften må vurderes og justeres kontinuerlig for å kunne ivareta kritiske funksjoner. 

Strukturelle endringer ved en kombinasjon av høyt sykefravær og åpning av covid poster.

 

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1 Delvis lav aktivitet

Normal drift/negativ utvikling fravær/covid

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

Se også Opprettelse av pandemiposter.

Se også Overordnet plan for høy aktivitet (PHA).

Se også Overordnet beredskapsplan for stort overbelegg.

Strukturelle endringer operasjonsstuer SOP ved delvis lav og lav aktivitet/beredskap, se Pandemiplan Kirurgisk klinikk

Ingen strukturelle endringer. Bruker Plan for høy aktivitet (PHA).

Plan for strukturelle endringer utarbeides.

 

Plan for strukturelle endringer hentes fram og forberedelser på eventuell utvikling i situasjon iverksettes.

Risikovurdering i fht ulike scenario gjennomføres.

Ut fra situasjonen vurderes ulike tiltak i samarbeid med andre klinikker i flytsonene. Ledergruppen har ansvar for å beslutte og iverksette tiltak og delegere ansvar for ulike oppgaver. Aktuelle strukturelle endringer er:

 • Nedtrekk av aktivitet til delvis lav eller lav aktivitet, priortering av pasientgrupper i hht Prioritering diagnoser, se under i tabell.
 • Slå sammen 4E/5D
 • Hvis aktuelt pga pandemi flytte 4E/5D til 4H sine lokaler.
 • Nedtrekk av senger til sommer belegg 4E/5D 22, 6G og 6H 20 senger
 • Etabler ekstra ø-hjelps team i samarbeid med Klinikk A
 • Avklar evt avtaler om utvidet arbeidstid, overtid o.l.
 • Omfordel personell

Nedtrekk av aktivitet som vil redusere vårt tilbud til andre fag som f.eks. stenter, vap'er, dialysekateter osv:

 • Håndtering og prioritering av dette må inkluderes når vi prioriterer diagnoser og oppgaver. 

Strukturelle endringer planlagt i Trinn 1 iverksettes.

Svært høyt sykefravær er en beredskapssituasjon som medfører at kun kritiske funksjoner kan opprettholdes med lavaktivitet:

 • Lavaktivitet, kun aktivitet for ivaretakelse av ø.hjelp og kreft pasienter.
 • Poliklinikker stenges, personell omfordeles.
 • Hente inn personell med relevant kompetanse der det er mulig og hensiktsmessig i fht behov for opplæring:
  • pensjonister
  • studenter
  • eksterne 
  • stab/støtte/prosjekt personell osv
  • ledelse

Nedtrekk av aktivitet som vil redusere vårt tilbud til andre fag som f.eks. stenter, vap'er, dialysekateter osv:

 • Håndtering og prioritering av dette må inkluderes når vi prioriterer diagnoser og oppgaver. 

Ledergruppen og aktuelt personell deltar i beredskapsmøter og andre aktuelle fora som håndterer beredskapssituasjonen og delegerer ansvar for tiltak . 

 

Ved en ytterligere forverring av situasjonen må vi ha felles tverrfaglige møter der en gjør en ytterligere prioritering av prioriterte pasienter. Vi må da gjøre en vurdering og prioritering av hver enkelt pasients prognose og prognosetap.

Kritisk høyt sykefravær er en beredskapssituasjon som medfører at kun kritiske funksjoner kan opprettholdes med lavaktivitet:

 • Lavaktivitet, kun aktivitet for ivaretakelse av av prioriterte ø.hjelp og kreft pasienter.
 • Poliklinikker stenges, personell omfordeles.
 • Hente inn personell med relevant kompetanse der det er mulig og hensiktsmessig i fht behov for opplæring:
  • overtid eget kompetent personell
  • pensjonister
  • studenter
  • eksterne 
  • stab/støtte/prosjekt personell osv
  • ledelse

Ledergruppen og aktuelt personell deltar i beredskapsmøter og andre aktuelle fora som håndterer beredskapssituasjonen og delegerer ansvar for tiltak . 

Senger Kirurgisk klinikk

Operasjonsstuer, se Pandemiplan Kirurgisk klinikk 

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1 Delvis lav aktivitet

Normal drift/negativ utvikling fravær/covid

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

Ytterligere nedjustering av senger må vurderes

Covid19
Tot ord/korr
4E
5D
4E/5D på 4H
GKIR
5G
7 Plastikk 2AB
2 Bryst/endo

Operasjonsstuer se EQS 45927 og EQS 46874

 

0-18
102
15
22
0
48
8
7
2
19-35
84
0
0
22
48
8
4
2
35+
68
0
0
20
40
8
0
0
35+
68?
0
0
20?
40?
8?
0
0

Prioritering diagnoser

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1 Delvis lav aktivitet

Normal drift/negativ utvikling fravær/covid

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

1) Kar-thorax

2) Urologisk

3) Bryst-endo

4) Øvre Gastrokir

5) Nedre Gastrokir

6) Hudavdeling

7) Plastikkirurgisk

8) Håndkirurgisk

9) Sårpol Plastikk- og håndkir

10) Ergoterapi Plastikk- og håndkir

 1. Ordinær prioritering

2. Ordinær prioritering

3. Ordinær prioritering

4. Ordinær prioritering

5. Ordinær prioritering

6. Ordinær prioritering

7. Ordinær prioritering

8. Ordinær prioritering

9. Ordinær prioritering

10. Ordinær prioritering

 

 1. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med AAA og kritisk ischemi samt poliklinikk.

2. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med urologisk cancer og tilstander med økt risiko for sepsisutvikling samt elektive barn og poliklinikk.

3. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med cancer mamma, Thyreoidea Bethesda 3 og 4, PHPT m CA>3, Mb Graves med endothalmopati, Fibroadenom som er hurtigvoksende og poliklinikk.

4. Øvre gastrokir: Poliklinikk, delvis lavaktivitet SOP. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj. samt prioritere pasienter med:

a.  Selekterte dagkirurgiske diagnoser.

b.  Galler og brokk.

c.  Kreftpasienter med sykdom i pankreas, lever, galleblære.

d.  Polikliniske timer til kreftforløp og andre i risikosonen.

e.  Alle ikke-kreft relaterte diagnoser som har høyt lidelses trykk.

5. Nedre gastrokir: Poliklinikk, delvis lavaktivitet SOP. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj. samt prioritere pasienter med:

a.  Tilbakelegging av stomi

b.  Kreftpasienter med sykdom i kolon og rektum

c.  Polikliniske timer til kreftforløp og for nyhenviste med spørsmål om dette

d.  IBD pasienter med høyt lidelses trykk.

e.  Pasienter med proktologiske lidelser

6. Ca 80% drift alle enheter ved overholdelse av smitteverntiltak.

7. Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter:

a.  Primær rekonstruksjon ved brystkreft inngår, C50.x

b.  Hypospadier (Q54.x)

c.  Pasienter med sterke smerter/betydelige bev. innskrenkninger/betydelig nedsatt livskvalitet.

d.  Kreftpasienter med Malignt Melanom og Plateepitelcarcinom

e.  Basalcellekarsinom har en 3 måneders frist og således kan disse skyves på relativt uproblematisk.

8. Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter:

a.Nervekompresjon

b.CMC-ledd artrose

c.Senerekonstruksjon

d.Fingerledd artrodeser

e.Fingerganglion triggerfinger

f.Alt som ikke krever 2 håndkirurger (hvis fortsatt deling i 2 team)

g.Alt som ikke innebærer låneutstyr

h.Pasienter med åpne brudd og/eller åpne skader hvor man mistenker nerve eller senelacerasjon. Akutte infeksjoner hvor man anser iv antibiotika-behandling som helt nødvendig.

i.Høytrykksinjeksjons-skader. Håndrots-luksasjoner og truende nerveskader.

9. Sårpol:

a.Pasienter med tilhelingsvansker postop.

b.Ø.hjelp

c.Postoperative komplikasjoner som ikke kan håndteres av fastlege/kommune alene.

10. Ergoterapi:

a.Pasienter med kroniske smerter

b.Treningspasienter

c.Konservativ behandling preoperativt

d.Ø.hjelp

e.Sene/nerveskade

f.Pasienter som trenger ortose

 1. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med AAA og kritisk ischemi.

2. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med urologisk cancer og tilstander med økt risiko for sepsisutvikling

3. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med cancer mamma, Thyreoidea Bethesda 4, PHPT m CA>3 og Mb Graves med endothalmopati

4. Øvre gastrokir: Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., prioritere pasienter med:

a.  Kreftpasienter med sykdom i pankreas, lever, galleblære.

b.  Polikliniske timer til kreftforløp og andre i risikosonen.

c.  Alle ikke-kreft relaterte diagnoser som har høyt lidelses trykk. Galle, Brokk, Pankreatitt

5. Nedre gastrokir: Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., prioritere pasienter med:

a.  Kreftpasienter med sykdom i kolon og rektum

b.  Polikliniske timer til kreftforløp og for nyhenviste med spørsmål om dette

c.  IBD pasienter med høyt lidelses trykk.

d.  Pasienter med proktologiske lidelser med høyt lidelses trykk

6. Ca 67% drift alle enheter ved overholdelse av smitteverntiltak og utlån av personell.

7.  Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter ved Koronarelaterte driftsbegrensninger:

a.  Kreftpasienter med Malignt Melanom og Plateepitelcarcinom bør få uendret tilbud innen 2/4 uker.

b.  Basalcellekarsinom har en 3 måneders frist og således kan disse skyves på relativt uproblematisk.

c.   Alle ikke-kreft relaterte vurderinger og behandlinger kan i utgangspunktet utgå, men selvsagt må det tas hensyn til pasientenes grad av lidelse i hvert enkelt tilfelle.

8.  Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter ved Koronarelaterte driftsbegrensninger:

a.  Pasienter med åpne brudd og/eller åpne skader hvor man mistenker nerve eller sene-lacerasjon. Akutte infeksjoner hvor man anser iv antibiotika-behandling som helt nødvendig.

b.  Høytrykksinjeksjons-skader. Håndrots-luksasjoner og truende nerveskader.

9. Sårpol:

a.Ø.hjelp

b.Postoperative komplikasjoner som ikke kan håndteres av fastlege/kommune alene.

10. Ergoterapi:

a.Ø.hjelp

b.Sene/nerveskade

c.Pasienter som trenger ortose

 

Ved en ytterligere forverring av situasjonen må Kirurgisk klinikk ha felles tverrfaglige møter der en gjør en ytterligere prioritering av prioriterte pasienter. Det må da gjøres en vurdering og prioritering av hver enkelt pasients prognose og eventuelle prognosetap.

1. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med AAA og kritisk ischemi.

2. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med urologisk cancer og tilstander med økt risiko for sepsisutvikling

3. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med cancer mamma, Thyreoidea Bethesda 4, PHPT m CA>3 og Mb Graves med endothalmopati

4. Øvre gastrokir: Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., prioritere pasienter med:

a.  Kreftpasienter med sykdom i pankreas, lever, galleblære.

b.  Polikliniske timer til kreftforløp og andre i risikosonen.

c.  Alle ikke-kreft relaterte diagnoser som har høyt lidelses trykk. Galle, Brokk, Pankreatitt

5. Nedre gastrokir: Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., prioritere pasienter med:

a.  Kreftpasienter med sykdom i kolon og rektum

b.  Polikliniske timer til kreftforløp og for nyhenviste med spørsmål om dette

c.  IBD pasienter med høyt lidelses trykk.

d.  Pasienter med proktologiske lidelser med høyt lidelses trykk

6. Ca 67% drift alle enheter ved overholdelse av smitteverntiltak og utlån av personell.

7.  Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter ved Koronarelaterte driftsbegrensninger:

a.  Kreftpasienter med Malignt Melanom og Plateepitelcarcinom bør få uendret tilbud innen 2/4 uker.

b.  Basalcellekarsinom har en 3 måneders frist og således kan disse skyves på relativt uproblematisk.

c.   Alle ikke-kreft relaterte vurderinger og behandlinger kan i utgangspunktet utgå, men selvsagt må det tas hensyn til pasientenes grad av lidelse i hvert enkelt tilfelle.

8.  Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter ved Koronarelaterte driftsbegrensninger:

a.  Pasienter med åpne brudd og/eller åpne skader hvor man mistenker nerve eller sene-lacerasjon. Akutte infeksjoner hvor man anser iv antibiotika-behandling som helt nødvendig.

b.  Høytrykksinjeksjons-skader. Håndrots-luksasjoner og truende nerveskader.

9. Sårpol:

a.Ø.hjelp

b.Postoperative komplikasjoner som ikke kan håndteres av fastlege/kommune alene.

10. Ergoterapi:

a.Ø.hjelp

b.Sene/nerveskade

c.Pasienter som trenger ortose

 

Bemanning

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1 Delvis lav aktivitet

Normal drift/negativ utvikling fravær/covid

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

Pleiepersonell og merkantilt

Se også Opprettelse av pandemiposter.

Se også Overordnet plan for høy aktivitet (PHA).

Følge PHA.

Oppdater PHA og  beredskapsplaner ved endring i drift. 

Kartlegg overskytende personell ved sammenslåinger/ flytting av poster som kan gå inn der det er behov.

 

Følg smittevern regler og iverksett tiltak for å hindre at personell blir smittet på jobb med påfølgende fravær.

Følg opp personell tett med god ivaretakelse av HMS for å forhindre ytterligere fravær. 

Følg PHA. Oppdater PHA og  beredskapsplaner ved endring i drift. 

Sjekk ut planverk og legge planer for håndtering av en forverring av situasjonen.

Planlegg for worst case scenario og forberede personalgruppen. 

 • Skaffe oversikt over personell som kan omfordeles fra aktiviteter/funksjoner som reduseres/stoppes ved en forverring (poliklinikk, elektiv drift, kurspermisjon)
 • Se aktuell omfordeling av personell i innledningen
 • Sørge for kontinuerlig god oversikt over bemanningsbehov
 • Sørge for at ledige vakter kommuniseres til personell
 • Innleie litt fram i tid, ikke bare fra dag-til-dag.

 

Tiltak for å skaffe personell iverksettes og det må besluttes hvem som har ansvar for hva:

 • Etabler samarbeidsfora for håndtering av bemanningssituasjonen, f.eks. plan for oppretting av daglige bemanningsmøter
 • Sørg for kontinuerlig god oversikt over bemanningsbehov
 • Avklar hvilke avtaler/rammer som gjelder
 • Sørg for at ledige vakter kommuniseres til personell
 • Innleie litt fram i tid, ikke bare fra dag-til-dag.
 • Samarbeid med Bemanningssenteret.
 • Bruk kapasitetsmøter til å samhandle om og fordele personell evt delta i nyopprettede bemanningsmøter
 • Kontakt personell som nylig har sluttet/gått av med pensjon.
 • Kontakt annet ikke klinisk aktuelt personell med helsekompetanse/klinisk bakgrunn og forberede dem på at de kan måtte gå inn i klinisk drift.

Tiltak for å sikre kompetanse må ha fokus hele tiden og det må besluttes hvem som følger opp hva:

 • Prøv å fordele personell der de kan gjøre mest nytte, har kompetanse
 • Sørg for "pakker med sjekklister/viktig informasjon" til personell som ikke jobber klinisk til vanlig/med aktuelle pasientgrupper

Se mer under Kompetanse i tabellen.

Følg tiltak i trinn 2.Delta i daglige etablerte bemanningsmøter. 

Ledergruppen og aktuelt personell deltar i beredskapsmøter og andre aktuelle fora som håndterer beredskapssituasjonen og delegerer ansvar for tiltak dag for dag. 

Man er nå i en situasjon der man må hente inn personell med aktuell kompetanse (sykepleier, sekretærer, poliklinikk personell mm) der det er mulig:

 • pålegg eget helsepersonell vakter 
 • inngå evt avtaler om utvidet arbeidstid
 • inndra kurspermisjoner o.l.
 • inndra ferie
 • dialog med annet personell i permisjon
 • studenter
 • pensjonister
 • eksterne 
 • stab/støtte/prosjekt personell osv
 • ledelse (god ledelse må prioriteres, derfor lavt prioritert i fht å gå inn i pleien, må i så fall erstattes)

 

Legepersonell

Fordeling av legeressurser Covid

Normal drift.

Utarbeid oversikter over tilgjengelig kirurgisk kompetanse som kan være nyttig ved høyt personell fravær.

Utarbeid oversikter over sjekklister og minimum av prosedyrer som kirurger/leger som ikke til daglig er i den kliniske driften må sette seg inn i i en beredskaps situasjon. 

Sørg for at kompetanseplaner innen smittevern er oppdatert for en eventuell pandemi situasjon. 

Planlegg for worst case scenario og forberede personalgruppen. 

 • Skaff oversikt over personell som kan omfordeles fra aktiviteter/funksjoner som reduseres/stoppes (poliklinikk, elektiv drift, overlegepermisjon)
 • Sørg for kontinuerlig god oversikt over bemanningsbehov
 • Sørg for at ledige vakter kommuniseres til personell
 • Lei inn litt fram i tid, ikke bare fra dag-til-dag.

 

Tiltak iverksettes for å skaffe/omfordele personell:

 • Skaff oversikt over personell som kan omfordeles fra aktiviteter/funksjoner som reduseres/stoppes (poliklinikk, elektiv drift, overlegepermisjon)
 • Skaff oversikt over personell med kritisk kompetanse som kan skaffes, evt lånes fra andre sykehus o.a. dersom vi mister tilgang til vår kritiske kompetanse
 • Opprett dialog med aktuelle institusjoner/personell som kan skaffes/lånes.
 • Sørg for kontinuerlig god oversikt over bemanningsbehov
 • Sørg for at ledige vakter kommuniseres til personell
 • Lei inn litt fram i tid, ikke bare fra dag-til-dag.

Tiltak for å sikre kompetanse må ha fokus hele tiden og det må besluttes hvem som følger opp hva:

 • Prøv å fordele personell der de kan gjøre mest nytte, har kompetanse
 • Sørg for "pakker med sjekklister/viktig informasjon" til personell som ikke jobber klinisk til vanlig/med aktuelle pasientgrupper blir tildelt og gjennomført. 
 • I en pandemi sikre at alle leger har gjennomført kompetanse-planer innen smitte

Følg tiltak i trinn 2. Ledergruppen og aktuelt personell deltar i beredskapsmøter og andre aktuelle fora som håndterer beredskapssituasjonen og delegerer ansvar for tiltak . 

Man er nå i en kritisk bemanningssituasjon og må hente inn personell med kirurgisk kompetanse der det er mulig. Legene må fordeles i ulike vaktlag for å sikre kritisk kompetanse (all kirurgisk kompetanse er kritisk pga små fagfelt):

 • pålegg eget helsepersonell vakter 
 • inndra overlegepermisjon, kurspermisjoner o.l.
 • inndra ferie
 • dialog med annet personell i permisjon
 • pensjonister
 • medisinstudenter
 • (sjekke ut overordnede avtaler med FFU om evt bruk av eksterne leger i private institusjoner)
 • stab/støtte/prosjekt personell som er leger
 • ledelse som er leger

Dersom kritisk kirurgisk kompetanse blir indisponibelt må man forsøke å hente inn kompetanse som er kartlagt eksternt i trinn 2. 

Pandemiposter bemannes med leger i henhold til vedtatt prosedyre: Fordeling av legeressurser Covid 19

Ledergruppen og aktuelt personell deltar i beredskapsmøter og andre aktuelle fora som håndterer beredskapssituasjonen og delegerer ansvar for tiltak . 

 

Kompetanse

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1 Delvis lav aktivitet

Normal drift/negativ utvikling fravær/covid

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

Når personell omfordeles i driften vil det oppstå mindre eller større kompetansegap. Dette må man være obs på både i fht hvordan personell fordeles, men også i fht behov for opplæring i forkant av nytt arbeidssted/ny funksjon. 

Personell tildeles og gjennomfører kompetanseplaner i Kompetanseportalen og følger avdelingens opplæringsprogrammer.

Ved normal drift har alle ansatte sine tildelte relevante kompetanseplaner som de gjennomfører. 

Ved prediksjon om økning i pandemi må man påse at alle har gjennomført kompetanseplaner innen pandemi.

Planlegge gjennomføring av opplæring:

1.Struktur for opplæring

2. Nødvendig materiell både i fht aktuelle fag og evt pandemi kvalitetssjekkes og eventuelle mangler korrigeres.

Opplæring og sikring av kompetanse må planlegges og gjennomføres og det må besluttes hvem som har ansvar for hva:

 1. Avklar med FFU hvilken bistand vi kan få til koordinering av opplæring.
 2. Avklare behov for kompetanse hos hver enkelt som omfordeles/får en ny funksjon.
 3. Planlegge og avtale gjennomføring av opplæring.
 4. I en pandemi vil kompetanse innen smittevern være relevant. 
 1. Avklare behov for kompetanse hos hver enkelt som omfordeles/får en ny funksjon.
 2. Planlegge og avtale gjennomføring av opplæring.
 3. I en pandemi vil kompetanse innen smittevern være relevant. 
HMS

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1 Delvis lav aktivitet

Normal drift/negativ utvikling fravær/covid

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

HMS - ivaretakelse av personell

Bruk Forenklet HMS sjekkliste koronavirus

Se Psykososial støtte til ledere og medarbeidere under Covid-19 epidemien

 

Ordinært HMS arbeid. Gjøre personell kjent med planverk.

Ved stigende sykefravær på SUS og/eller prediksjon om forverring av pandemi innleggelser:

 • Ha dialog med personell for å informere om situasjonen og aktuelle tiltak dersom situasjonen forverrer seg. 
 • Søk å fordele belastning jevnt på personalgruppen.
 • Følg opp utlånt personell spesielt.
 • Ha kontinuerlig dialog med personell for å informere om situasjonen, hvilke tiltak som iverksettes og hvorfor
 • Søk å fordele belastning på alt personell for å redusere risiko for ytterligere sykefravær
 • Ved bruk av avtaler om utvidet arbeidstid - søk likevel i så stor grad som mulig å overholde ordinære bestemmelser i hht AML.
 • Etabler et tilbud om veiledning og debriefing dersom mulig. 
 • Kjenn innholdet i Psykososial støtte til ledere og medarbeidere (se 1. kolonne)
 • Følg opp utlånt personell spesielt.
 • Ha kontinuerlig dialog med personell for å informere om situasjonen, hvilke tiltak som iverksettes og hvorfor
 • Søk å fordele belastning på alt personell for å redusere risiko for ytterligere sykefravær
 • Ved bruk av avtaler om utvidet arbeidstid - søk likevel i så stor grad som mulig å overholde ordinære bestemmelser i hht AML.
 • Etabler et tilbud om veiledning og debriefing dersom mulig. 
 • Kjenn innholdet i Psykososial støtte til ledere og medarbeidere (se 1. kolonne)

Utstyr/arealer som må sikres, flyttes, kartlegges

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1 Delvis lav aktivitet

Normal drift/negativ utvikling fravær/covid

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

Ved sammenslåing av 4E/5D og flytting til 4H sine lokaler må man ha oversikt over hvilket utstyr som må flyttes eller skaffes. 

 

Kartlegge og risikikovurdere hva en flytting til 4H vil innebære for kar-thorax og urologisk fag.

Risikovurdering i fht utstyr på 5D dersom 5D blir pandemipost samt på 4H dersom 4E/5D flyttes dit, må utføres av ledelsen på 4E og 5D, evt i samarbeid med pandemisjef og 4H.

Tiltak i risikovurderingen iverksettes. 

Gjennomføre flytting.