Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef ved Gastrokirurgisk avdeling v. 1.0

 

 

STILLINGSBESKRIVELSE FOR AVDELINGSSJEF GASTROKIRURGISK AVDELING

 

Avdeling: Gastrokirurgisk avdeling

Avdelingssjef rapporterer til klinikksjef og deltar i klinikkens ledergruppe.

Ledere i Helse Stavanger HF skal utøve ledelse i tråd med foretakets visjon, verdier og mål samt nasjonale krav til lederatferd, se vedlagt link.

Avdelingssjefsstillingen er en lederstilling, og avdelingssjef har arbeidsgiveransvar for avdelingens medarbeidere. Etter avtale med klinikksjef kan avdelingssjef arbeide inntil 20% klinisk. Avdelingssjef kan ikke delta i avdelingens eller postenes vaktplan. I små avdelinger/små fag kan klinikksjef i særskilte tilfeller inngå avtale som avviker fra denne hovedregelen.

Avdelingssjefen har ansvaret for faglig kvalitet, pasientsikkerhet, HMS, personalledelse og økonomiske resultater innen egen enhet. Avdelingssjefen har videre ansvaret for å utvikle ledelse, og sikre utviklingen av egen ledergruppe på en slik måte at helhet, pasientforløp og et godt arbeidsmiljø ivaretas i alle seksjoner og poster i avdelingen. Overordnede retningslinjer og felles systemer på klinikknivå skal følges, og avdelingssjefen skal legge til rette for å rekruttere og beholde riktig kompetanse og bidra til trivsel i seksjonene og postene. Videre skal avdelingssjefen samarbeide konstruktivt og effektivt med alle samarbeidende seksjoner, poster og avdelinger – slik at alle pasienter opplever helhet, kvalitet og effektive forløp – også på tvers av avdelingene og klinikkene.

Tverrfaglig samarbeid skal videreutvikles, både mellom faglige spesialiteter og mellom profesjonene. Avdelingssjefen skal legge til rette for godt teamarbeid på alle nivåer. Fellesressurser skal fordeles med utgangspunkt i riktig prioritering, basert på faglige kriterier. Avdelingssjefen er ansvarlig for at de økonomiske rammene, som stilles til rådighet for avdelingen gjennom budsjettprosessen hvert år, overholdes.

 

MER OM ANSVAR OG FULLMAKTER

Avdelingssjef har ansvar for å:

 • handle innenfor gitte fullmakter, nærmere beskrevet i fullmaktsmatrisen.
 • handle innenfor gjeldende lover, forskrifter, avtaler og interne bestemmelser, herunder etiske retningslinjer og internkontroll.
 • utarbeide driftsbudsjett og aktivitetsplan for egen virksomhet, samt styre virksomheten innenfor fastsatte rammer og strategier.
 • definere årlige mål som bidrar til oppnåelse av avdelingens og klinikkens overordnede mål og strategier.
 • levere kvalitativt gode tjenester, herunder være en pådriver for å tilrettelegge for effektive pasientforløp og høy grad av pasientsikkerhet.
 • bidra til at beslutningene som fattes i klinikkens ledergruppe har god kvalitet og ivaretar faglig kvalitet, pasientsikkerhet, pasientforløp og arbeidsmiljø – innenfor gjeldende rammer.
 • fremme og tilrettelegge for fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning innen eget området og i klinikken som helhet, herunder utarbeide kompetanseplaner.
 • videreutvikle avdelingen, herunder utvikle en kultur som motiverer til kvalitetsforbedring, nytenking, endring og omstilling.
 • bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder følge opp HMS-prosedyrer.
 • sikre god samhandling innen egen avdeling og på tvers i klinikken, herunder ivareta et godt og velfungerende samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 • utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.
 • uttale seg til pressen i samsvar med ”retningslinjer for mediekontakt”'.
 • kontinuerlig identifisere forbedringsområder og gjennomføre tiltak innen kvalitet/pasienttilfredshet/pasientsikkerhet. Bidra til en kultur for kontinuerlig forbedring. Ha god oversikt over egne resultater, klare tiltaksplaner og følge disse opp.
 • sikre en åpenhetskultur, god avvikshåndtering og gjennomgang av skadesaker med henblikk på felles læring.
 • sikre god rekruttering av rett kompetanse.
 • legge til rette for utdanning, videreutdanning og undervisning både for elever, studenter, leger i spesialisering og andre medarbeidere – slik at kompetansen i virksomheten er i tråd med oppgaver og fremtidige behov.
 • legge til rette for og bidra til at forskning prioriteres i seksjonene, postene og i klinikken.
 • ha kontinuerlig oversikt over aktivitet og økonomi. Sikre at avdelingens virksomhet drives innenfor gjeldende rammer. Delta i årlig budsjettarbeid inkludert prioriteringsdiskusjoner på klinikknivå.
 • bidra i foretakets ulike eksterne oppgaver.
 • bidra i strategisk utviklingsarbeid som sikrer at klinikken har gode planer og mål for fremtiden, samt at sykehusutbyggingsprosjektet og andre investeringsprosjekter har riktig og god fremdrift.

Endring i oppgaver og ansvarsforhold

Avdelingssjefens oppgaver og ansvarsområde kan endres og nye oppgaver som hører naturlig inn i stillingen kan legges til etter hvert som fremtidige behov tilsier dette. 

 

 

Link til foretakets visjon, verdier og mål samt nasjonale krav til lederatferd:

http://pulsen.sus.no/Lederportal/Styrende%20dokumenter/OVERORDNEDE%20KRAV%20TIL%20LEDERE%20I%20HELSE%20STAVANGER.docx