MTI - SB seksjonsleder seksjon radiologi v. 1.1

Stilling:                 Seksjonsleder, seksjon for radiologi                                                              

Avdeling:             Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk

 

1.                   Organisatorisk plassering

Seksjonsleder er direkte underlagt avdelingssjef avd for med tekn og informatikk

 

2.            Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

Seksjonsleder har driftsteknisk ansvar for alt medisinsk utstyr ved seksjonen, hvilket innebærer:

 

            ansvar for koordinasjon og oppfølging av seksjonens aktiviteter samt delta i seksjonens daglige arbeid

            systemansvar for seksjonens kvalitetskontrollprosedyrer

            være seksjonens talsmann og rapportere direkte til avd sjef MTI

            i samarbeid med avd.sjef MTI utarbeide utskiftingsplaner for utstyr og evaluere servicekontrakter

            deltagelse i anskaffelsesprosesser

            oppfølging av eksternt rekvirerte tjenester

            personalansvar for seksjonens ansatte

 

3.            Samarbeidsforhold:

                Seksjonsleder skal:

 

            sørge for tilfredsstillende kontakt og samarbeid med utstyrsbrukerne og utstyrsleverandørene

 

4.            Generelle bestemmelser:

 

a.          Seksjonsleder har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

 

b.          Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av sjefsingeniør, med.tekn.avdeling, etter at saken har vært forelagt seksjonsansvarlig

 

c.          Alt arbeid skal fortrinnsvis utføres innenfor normal arbeidstid, men ansvarsområdets spesielle utstyrssammensetning og driftsform kan til tider nødvendiggjøre overtidsarbeide. Dette må pålegges av avd.sjef MTI