Asymptomatisk bakteriuri/UVI i svangerskap v. 1.1

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Generelt 

Viktig å behandle UVI i svangerskap pga økt risiko for preterm fødsel, lav fødselsvekt, progresjon til UVI og evt. øvre urinveisinfeksjon/pyelonefritt.
Selv asymptomatisk bakteriuri øker risikoen for disse komplikasjonene, og skal derfor behandles.

2-5% av alle gravide har asymptomatisk bakteriuri.


Urindyrkning

 

  1. Screening: Helsedirektoratet har i 2019 anbefalt screening for asymptomatisk bakteriuri i 1.trimester hos alle gravide 1
    Ved urin-dyrkning kan man påvise gruppe B streptokokker i mengde som ikke fyller kriteriene for infeksjon. Et slikt funn skal noteres i kvinnens helsekort og følges opp i hht EQS 12590-GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap.
  2. Ved kliniske symptomer på UVI
  3. Ved urin-stix med positiv nitritt og/eller leukocytter


Asymptomatisk bakteriuri

Definisjon
Fravær av symptomer, men påvisning av samme bakterie med samme resistensmønster i signifikant mengde (>=105) i to prøver med to ukers intervall 2

Behandling

Som ved Cystitt (nedre urinveisinfeksjon) hos gravide (se under).
Vurder evt. Metaminhippurat (Hipprex
® ) senere, spesielt ved residiv.

 

Urinveisinfeksjon

 

Urinveisinfeksjon hos gravide medfører økt risiko for oppadstigende infeksjon, i tillegg til svangerskapskomplikasjoner som nevnt over, og må alltid behandles.

Behandling

Se antibiotikaveileder for sykehus.

Nedre UVI/Cystitt: Behandles hos gravide i 5-7 dager i hht resistensskjema.

Øvre UVI/Pyelonefritt: Skal innlegges for iv. behandling.

Ved gruppe B streptokokker, se EQS 12590 GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap.

 

 

Oppfølging senere: 

Residiverende UVI i svangerskapet: Vurder rtg. urografi post partum og henvis urolog.

 

 

Referanser:

1)   Helsedirektoratet- Retningslinje for svangerskapsomsorgen

2)   Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten