Postoperative rutiner for Kvinneklinikken v. 1.0, 16.11.2010

Forandringer er understreket

 

A)       GENERELT:

Målet for den postoperative behandling er å restituere pasienten etter operasjonen.

 

B) POSTOPERATIV BEHANDLING PÅ GYNEKOLOGISK ENHET

        (Gynekologisk sengepost, dagbehandlingsenhet)

 

1)    Rutiner ved avlevering av pasient fra intensivavdeling/anestesipersonell.

Forutsetningen for tilbakeflytting av pasienten til en gynekologisk enhet bør være:

         Sirkulatorisk stabil pasient. (Normalt BT og puls)

         Normal respirasjon

         Våken pasient

         Adekvat smertelindring.

         Skriftlig og muntlig informasjon fra anestesi/intensiv-personell til gynekologisk personale om forløp under og umiddelbart etter operasjon. Forordning fra anestesilege om i.v.væske, analgetika og evt. spesielle forholdsregler.

 

2)    Observasjons- og behandlingsrutiner på gynekologisk enhet

Observasjonsbehovet vil variere avhengig av hvilken operasjon som er utført, og evt. spesielle forholdsregler. Følgende observasjonsrutiner kan følges ved ukompli­sert middels store/store inngrep:

 

Operasjonsdagen:

         Sykepleier observerer følgende parametre hver time de første 4 timer:

         Hud (farge, tørrhet, fuktighet etc.),bevissthetsnivå, respirasjon, evt. kvalme eller kløe.

         BT, puls og evt. temp. måles etter behov. Ved avvik fra det normale kontaktes vakthavende lege.

         I.v. væske doseres etter bestemmelse fra  anestesilege

         Foleykateter og evt vaginaltampong ( i forbindelse med vaginalplastikkoperasoner) fjernes på post operasjonsdagen hvis ikke annen beskjed er gitt av operatør.
Ved laperatomier fjernes det 1. postopr. dag.

Resturin måles med blærescanner fortrinnsvis til urinmengden er < 100 ml. Engangskateterisering  utføres inntil resturin er < 100ml

 

Fra 1.postoperative dag:

* Pas. kan som en hovedregel få fast føde. Evt. intravenøs væske doseres individuelt, avhengig av evt kvalme, og avhengig av inngrepets art. Ved større inngrep, evt med adheranseløsning, kan det være gunstig å gi pas. 2 l i.v. væske 1.-2.døgn.

* Hgb 1.postopr.dag (hvis ikke behov tidligere), og pas får evt. microlax 3.dag for å få tarmfunksjonen i gang.

* Raskest mulig mobilisering, helst fra operasjonsdagen. Tromboseprofylakse, -se eget kapittel.

 

3) Informasjon ved utreise

Pasientene bør ved utreise få samtale med lege i enerom hvor det gis opplysninger om inngrepet. Det bør gis ut stan­dard informasjonsskriv om inngrepet og forholdsregler etter hjemkomst, evt. videre behandling og kon­troller

Aktuelle prosedyrer:

Operativ virksomhet-Rutiner for Kvinneklinikken

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

PAL-skjema til de pas. dette er aktuelt for,se prosedyren Koordinator (for oppfølgning av pasientbehandling)

 

Sykemelding gis der det er aktuelt.