LIS (lege i spesialisering) ved Kvinneklinikken v. 1.3

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket.

Organisatorisk plassering og tilsetting:

Avdelingsoverlegen ved Kvinneklinikken er nærmeste overordnede.

Stillingene besettes etter utlysning i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening og på SUS hjemmesider/Web-Cruiter.

Kvalifikasjoner:

LIS må ha medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.

Stillingenes ansvarsområde/hovedoppgaver:

LIS arbeider ved Kvinneklinikkene seksjoner etter bestemmelse av avdelingsoverlegen. Utdanningsutvalget sørger for rotasjonsordning for LIS. Malen må justeres ut fra bemanningssituasjonen ved avdelingen.

LIS utfører arbeid ved seksjonene og på vakter i henhold til arbeidsrutiner som er innarbeidet på de ulike seksjoner/poster, og i henhold til de rutiner for arbeidsorganisering som er beskrevet i EQS.

LIS inngår i den vaktplan som til enhver tid er godkjent for KK ifølge tjenesteplan-forhandlinger. Ved behov for faglige råd kontaktes overlege, ev erfaren LIS.

Alle LIS, også vikarer skal få oppnevnt egen veileder av KK's utdanningsutvalg innen to uker etter oppstart. Utdanningen følger KK's interne utdanningsplan og Dnlf's målbeskrivelse for gynekologi og obstetrikk.

Leder for utdanningsutvalget ved KK er avdelingsoverlegen.

LIS deltar i legenes internundervisning, og holder innlegg selv etter møteplanen for legene ved KK, evt. i samarbeid med sin veileder.

LIS må legge vekt på godt samarbeide med alle ansatte ved KK og SUS. LIS bør være med på å fremme en serviceholdning overfor pasientene, og arbeide aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø.

LIS har et selvstendig ansvar for sin egen utdanning (i samarbeid med sin veileder), og faglige utvikling. Alle offisielle skriv og henvendelser skal sendes via avdelingsoverlegen.

Avdelingsoverlegen kan delegere annet arbeid av medisinskfaglig art til LIS.

Spesielle bestemmelser:

Spørsmål i forbindelse med spesialistutdanningen tas opp med KK's utdanningsutvalg. Det vises og til http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Spesialistutdanning/ for mer opplysninger.