HST - Barn/søsken som pårørende v. 2.2, 30.09.2019

 1.      Hensikt: 

 • Ta vare på barns/søskens behov når de er pårørende/etterlatte.
 • Barn og søsken som er pårørende skal få forståelig og tilstrekkelig informasjon, og nødvendig oppfølging.
 • Bidra til helhetlig og koordinerende tjenester til familier med mindreårige barn/søsken.

Bakgrunn er i henhold til følgende : Helsepersonelloven §§ 10a-b, Helsepersonelloven § 25., Helsepersonelloven § 3-7 , Rundskriv IS-5/2010,  Rundskriv IS-8/2012, Barneloven §30, Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12 og Menneskerettighetsloven §§2-3


Kunnskapsgrunnlaget:

 • Barns hverdag blir påvirket når noen i familien blir syke.
 • Barn har rett på å bli inkludert, informert og hørt når sykdom rammer familien.
 • Ivaretagelse av pasientens barn/søsken kan gi positive ringvirkninger for pasienten.
 • Tidlig innsats kan forbygge utvikling av problemer hos barn.
 • Godt samarbeid med familien styrker barn/søsken i pårørende arbeidet.

2.      Omfang:

 • Barn/søsken (0 til 18 år) av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde  pasienter. Omfatter biologiske barn,  adoptivbarn, stebarn, fosterbarn og søsken.
 • Helsepersonell som gir helsehjelp til pasienter med mindreårige barn/søsken.
 • Ledere for helsepersonell som ivaretar barn/søsken som pårørende.

3.      Ansvar:

Alt helsepersonell med ansvar for pasienter med psykisk sykdom, rusavhengighet og alvorlig somatisk sykdom/skade, har plikt til å dekke behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av pasientens mindreårige barn/søsken.

3.1 Helsepersonell

Ansvaret er i utgangspunktet lagt til det helsepersonell som har ansvar for behandlingen av den som er syk. Ansvaret innebærer:

 • Søke å avklare om pasienten har mindreårige barn/søsken. Hent frem pasientopplysninger for aktuell pasient via F5, eller velg fra meny Pasient | Pasientopplysninger.
 • Fyll ut "Barn som pårørende-kartleggingsskjema" i DIPS De 8 første punkt skal fylles ut umiddelbart, resten av punktene skal fylles ut senest innen en uke.
 • Gjennomføre samtale med voksne pasienter eller foreldre til syke barn om hvordan barn/søsken skal få informasjon om pasientens helsetilstand.
 • Plikt til å bidra til å dekke barnet/søskens behov for informasjon og nødvendig oppfølging.
 • Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet tilby barnet/søsken og andre som har omsorg for barn/søsken å ta del i en slik samtale.
 • Innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig.
 • Bidra til at barn/søsken og personer som har omsorg for barn/søsken, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær.
 • Ha generell informasjon om lokale samarbeidspartnere som kan følge opp barn/søsken.
 • Innhente samtykke fra voksen pasient eller foreldre til mindreårig pasient, når det er behov for å kontakte eksterne samarbeidspartnere. Muntlig samtykke dokumenteres i journal.

3.2 Virksomhetens ledelse

Arbeidet med barn/søsken som pårørende er forankret hos fagdirektøren i helseforetaket.

Virksomhetens ledelse på hver enhet (avdeling, sengepost, poliklinikk etc.) skal sørge for at det er oppnevnes barneansvarlige i enheten, jf. Spesialisthelsetjenestelovens § 3-7a. Det anbefales minimum 2 barneansvarlig pr. enhet.

Virksomhetens ledelse har det overordnede ansvar for at lovkravene er oppfylt. Ansvaret innebærer:

 • Oppnevne koordinator for barn/søsken som pårørende ved SUS.
 • Sikre at barn/søskens rettigheter blir ivaretatt når deres pårørende mottar behandling ved SUS.
 • Sørge for at barn/søsken som pårørende er en del av sykehusets satsningsområde for tidlig intervensjon og for å fremme folkehelseperspektivet.
 • Sørge for at barne/søskenansvarlige kan delta på aktuelle kurs og veiledning og følger opp overordnet kompetanseplan for barne/søskenansvarlig.
 • Påse at alle nyansatte blir informert om rutiner og holdninger i forhold barn/søsken som pårørende og følger opp overordnet kompetanseplan for helsepersonell med hensyn til barn/søsken som pårørende
 • Påse at enheten er tilrettelagt for å ta imot barn.
 • Påse at informasjonsmateriell er tilgjengelig for pasienter, pårørende og ansatte.
 • Kvalitetssikre at ansatte følger retningslinjer, jfr. Resultater fra multisenterstudien Barn som pårørende

3.3 Overordnet arbeidsgruppen for Barn/søsken som pårørende ved SUS

Arbeidsgruppen består av barne/søskenkoordinatorer fra psykisk helsevern voksne og barn, ungdom og rusavhengige, fra somatiske tjenester for voksne, fra Kvinne og Barneklinikken, samt leder av gruppen. Representant fra Rogaland A-senter, Jæren distriktspsykiatriske senter og Pårørende senteret deltar også i gruppen. Ansvaret innebærer:

 • Rådgivende organ for LG gruppen.
 • Legge frem forslag til nye rapporter og videre organisering.
 • Samle, systematisere og formidle kunnskap og erfaringer om barn/søsken som pårørende.
 • Ansvar for at den løpende operative delen av barn/søsken som pårørende arbeidet fungerer, eksempelvis veiledning, inspirasjonsdager, informasjonskampanjer og sikre undervisning/opplæring av barneansvarlige og ledere.
 • Initiere samarbeid med kommuner, private deler av spesialisthelsetjenesten og frivillig organisasjoner.
 • Initiere forslag til forskning og tjenesteutvikling.

3.4 Leder av overordnet arbeidsgruppe for Barn/søsken som pårørende ved SUS

Leder av arbeidsgruppen leder den overordnede gruppen. Ansvaret innebærer:

 • Bindeledd mellom arbeidsgruppen og LG gruppen.
 • Koordinere barne/søskenansvarlig helsepersonell i foretaket.
 • Organisere samlinger for barne/søskenansvarlig med undervisning og veiledning.
 • Rådgiver for barne/søskenansvarlig og annet helsepersonell.
 • Utvikle og videreutvikle retningslinjer.
 • Oversikt på oppfølgingstiltak å utvikle samarbeidsrutiner med 1. linjen.
 • Bindeledd mellom helseforetak, utdanning- og forskningsinstitusjoner og det nasjonale kompetansenettverket BarnsBeste.

3.5 Klinikkansvarlig barne/søsken koordinator for somatiske klinikker

Klinikkansvarlig barne-/søskenkoordinatorer skal sammen med leder av sykehusets overordnet gruppe for Barn/søsken som pårørende sørger for at helseforetakets arbeid med barn/søsken som pårørende ivaretas. Ansvaret innebærer:

 • Være fast medlem av den overordnede arbeidsgruppen.
 • Sørge for at helseforetakets arbeid med barn/søsken som pårørende ivaretas.
 • Sørge for internundervisning.
 • Være i tett dialog med klinikkenes ledelse slik at retningslinjer og prosedyrer blir gjennomført og etterlevd.
 • Ha oversikt på barneansvarlige.

3.6 Barne/søsken ansvarlig personell

Alle avdelinger/poster/poliklinikker skal til enhver tid ha barne-/søsken ansvarlig personell. Ansvaret innebærer:

 • Koordinere og fremme arbeidet i egen enhet.
 • Sørge for internundervisning på egen enhet.
 • Informere og veilede kollegaer uten å overta ansvar.
 • Ha oversikt over aktuelle tilbud og hjelpeinstanser internt og eksternt.
 • Ha god kunnskap om barn/søsken som pårørendes situasjon og behov.
 • Ha god kunnskap om kommunikasjon med barn.

4.      Beskrivelse:

Når en pasient med sykdom etter punkt 1 får helsehjelp, skal det foretas en kartlegging ved innkomst om vedkommende har barn/søsken, 0-18 år, jfr punkt 3.1

Dersom det under samtalen fremkommer at pasienten har mindreårige barn/søsken som ikke har nødvendig omsorg, må barnevernet kontaktes, jf. Helsepersonelloven § 33.

Mal for melding til barneverntjenesten ligger i DIPS. Sett inn link til ny prosedyre for melding til banevernet når den er på plass.

Innen en uke skal det foretas en nærmere kartlegging om pasienten har barn/søsken. Det skal gjennomføres en samtale med pasient/foresatte om hvem som skal informere og hvordan pasientens barn/søsken skal informeres om pasientens helsetilstand. Dette skal dokumenteres i pasientens journal, jf. Forskrift om pasientjournal § 8 første ledd bokstav t og u.

5.      Avvik:

Denne prosedyren kan ikke fravikes.

6.      Kilder/Referanser:

Regional rutine: Barn som pårørende i DIPS.

Helsepersonelloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrift om pasientjournal

Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende

https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste

Nasjonalt kunnskapssenter/helsebiblioteket