Stillingsbeskrivelse analytisk kjemiker/forsker v. 1.1, 25.04.2022

1. Kvalifikasjonskrav

•         Forskererfaring på PhD (Doctor scientiarum) nivå innen fagfeltet analytisk kjemi, kromatografi og massespektrometri

•         Grunnleggende kunnskap og kompetanse innen fagfeltet medisinsk biokjemi

2. Organisatorisk plassering

•         Administrativt og faglig underlagt avdelingssjef

•         Tilknyttet ulike kliniske forskningsgrupper ved SUS. Forskningen og forskningsmidlene i helseforetaket organiseres i all hovedsak gjennom disse
          forskningsgruppene

3. Stillingens hovedoppgaver

•         Utføre forskning og metodeutvikling for avdelingen og forskningsgruppene i tråd med helseforetakets målsetting

•         I samarbeid med de kliniske forskningsgruppene ha ansvar for å etablere og/eller utvikle analysemetoder som kan belyse ulike kliniske
          forskningshypoteser

•         I samarbeid med Universitetet i Stavanger og Bergen være veileder for studenter på Bachelor, Master og Doktorgradsnivå

•         Være tilgjengelig som veileder for bioingeniørstudenter som ønsker å skrive oppgave knyttet til et fagområde på avdelingen

•         Være pådriver og ressursperson for utvikling innen eget fagområde

•         Være tilgjengelig som ressursperson for avdelingen innen fagfeltet analytisk kjemi

•         Formidle egen forskning gjennom presentasjoner og publikasjoner

•         Daglig leder av forskningslaboratoriet

•         Ha ansvar for at kvaliteten på det arbeidet som utføres innen eget fagområde utføres tilfredsstillende og i henhold til krav og retningslinjer

•         Ha oversikt over nødvendig utstyr, reagenser og forbruksmateriell og sørge for at tilstrekkelig rekvisita finnes på lager

•         Delta ved vurdering og kjøp av medisinsk teknisk utstyr og inventar i eget fagområde

•         I samarbeid med medisinsk teknisk avdeling og avdelingssjef ha ansvar for at service og vedlikehold av instrumenter utføres forskriftsmessig og at
          serviceavtaler følges

4. Samarbeidsforhold

•         Bidra positivt til et godt arbeidsmiljø og samarbeide med avdelingens øvrige personale for at avdelingen og foretaket skal nå sine mål

•         Bidra positivt til et godt arbeidsmiljø med samarbeidspartnere på forskningslaboratoriet og i forskningsgruppene for at foretaket skal nå sine mål

•         Sammen med avdelingsledelsen informere og stimulere øvrige personale til å samarbeide om å utvikle kunnskaper og kompetanse innen fagområdet

•         Sammen med avdelingsledelsen sørge for tilfredsstillende kontakt med tilsvarende fagområder ved andre foretak

•         Delta i fagmøter knyttet til eget fagområde

•         Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

5. Spesielle bestemmelser

•        Ha ansvar for å holde seg oppdatert innen sitt fagområde og delta ved aktuelle kurs, møter og konferanser

•        Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5.

•        Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt analytisk kjemiker. Slike endringer gis skriftlig.