Stillingsbeskrivelse analytisk kjemiker/forsker v. 1.0, 14.05.2014
  1. Kvalifikasjonskrav

         Forskererfaring på PhD (Doctor scientiarum) nivå innen fagfeltet analytisk kjemi, kromatografi og massespektrometri

         Grunnleggende kunnskap og kompetanse innen fagfeltet medisinsk biokjemi

  1. Organisatorisk plassering

         Administrativt og faglig underlagt avdelingssjef

         Tilknyttet ulike kliniske forskningsgrupper ved SUS. Forskningen og forskningsmidlene i helseforetaket organiseres i all hovedsak gjennom disse forskningsgruppene

  1. Stillingens hovedoppgaver

         Utføre forskning og metodeutvikling for avdelingen og forskningsgruppene i tråd med helseforetakets målsetting

         I samarbeid med de kliniske forskningsgruppene ha ansvar for å etablere og/eller utvikle analysemetoder som kan belyse ulike kliniske forskningshypoteser

         I samarbeid med Universitetet i Stavanger og Bergen være veileder for studenter på Bachelor, Master og Doktorgradsnivå

         Være tilgjengelig som veileder for bioingeniørstudenter som ønsker å skrive oppgave knyttet til et fagområde på avdelingen

         Være pådriver og ressursperson for utvikling innen eget fagområde

         Være tilgjengelig som ressursperson for avdelingen innen fagfeltet analytisk kjemi

         Formidle egen forskning gjennom presentasjoner og publikasjoner

         Daglig leder av forskningslaboratoriet

         Ha ansvar for at kvaliteten på det arbeidet som utføres innen eget fagområde utføres tilfredsstillende og i henhold til krav og retningslinjer

         Ha oversikt over nødvendig utstyr, reagenser og forbruksmateriell og sørge for at tilstrekkelig rekvisita finnes på lager

         Delta ved vurdering og kjøp av medisinsk teknisk utstyr og inventar i eget fagområde

         I samarbeid med medisinsk teknisk avdeling og avdelingssjef ha ansvar for at service og vedlikehold av instrumenter utføres forskriftsmessig og at serviceavtaler følges

  1. Samarbeidsforhold

         Bidra positivt til et godt arbeidsmiljø og samarbeide med avdelingens øvrige personale for at avdelingen og foretaket skal nå sine mål

         Bidra positivt til et godt arbeidsmiljø med samarbeidspartnere på forskningslaboratoriet og i forskningsgruppene for at foretaket skal nå sine mål

         Sammen med avdelingsledelsen informere og stimulere øvrige personale til å samarbeide om å utvikle kunnskaper og kompetanse innen fagområdet

         Sammen med avdelingsledelsen sørge for tilfredsstillende kontakt med tilsvarende fagområder ved andre foretak

         Delta i fagmøter knyttet til eget fagområde

         Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

  1. Spesielle bestemmelser

        Ha ansvar for å holde seg oppdatert innen sitt fagområde og delta ved aktuelle kurs, møter og konferanser

        Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5.

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt analytisk kjemiker. Slike endringer gis skriftlig.