Kontroll av pasienter behandlet for gynekologisk kreft v. 1.6, 09.01.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS © 

Endringer er understreket

 

Diagnose

Ferdigbehandlet og ikke tegn til cancer ( kreftfri): Z08x + C diagnose

Fremdeles i behandling, residiv eller stbil sykdom ( ikke kreftfri) : C diagnose alene

 

Hensikten med kontroll:

 

1.Kartlegge og behandle eventuelle seneffekter/bivirkninger etter operasjon, kjemoterapi og stråling

 

  • Medisinske forhold

        Problemer med stomi, stenter, ernæring

                  Symptomer på tarmobstruksjon Malign tarmobstruksjon ved gynekologisk kreft

        Ståleskadet tarm, urinveier,hud

        Lymfødem

        Klimakteriske symptomer

        Nevropati

        Fatigue

 

  • Psykiske tilstander

        Angst, depresjon

        Kongetive forandringer

        Familiforhold

 

  • Psykoseksuelle dysfunksjoner

        Endret kroppsbilde

        Nedsatt libido

        Fertilitetsproblematikk

 

 

2.Påvise residiv

  • Pasient som er radikalt operert +/- adjuvant kjemoterapi eller kurativt stålebehandlet:

          Ved påvist singel resdivtumor vurder kirurgi

          Ved flere metastaser vil ofte kjemoterapi være aktuelt. Sjeldent kurativt  

          potensiale.

 

  • Pasient  som ikke er radikalt operert eller kurativt strålebehandlet:

          Symptomgivende residiv vurder kjemoterapi. Avlastende inngrep.

          Strålebehandling i enkelte tilfeller.

 

  • Pasienter med residiv:

Symptomlindrende behandling. Avlastende inngrep.

 

 

Smertebehandling ved kreft

Palliativ cancerbehandling

 

Hovedregel

Kontrollrutinene for nyoppdaget cancer ble endret desember 2019 grunnet deltagelse i LETSGO studien.

 

Her er malen for den enkelte cancertilstanden:

Manual oppfølging i LETSGO - studien

 

 

For de som fikk diagnosert cancer før desember 2019 gjelder generelt:

 

 

Kontrollene  kan individualiseres avhengig av alder, allmenntilstand og risiko for residiv. De kan foregå på gynekologisk poliklinikk,hos  privatpraktiserende spesialist eller fastlege.

Se under det enkelte cancerkapittel hva som bør tas av prøver eller rtg undersøkelser.

 

Kontroll på gyn pol:

Pasienter som deltar i studier, sjeldne  cancerformer, komplisert forløp etter operasjon/kjemoterapi. Pasienter med høy risiko for residiv

 

Selvhenvendelse:

Informer pasienten om symptomer/funn som hun skal være oppmerksom på. Forklar hensikten med kontrollen. „ Etterutdannes“ for å få forståelse av sykdommen, vansker med å oppdage residiv og muligheter for behandling.

Residiv betyr oftest at pasienten  går over i en palliativ setting/behandling.

 

Det er viktig at pasienten har god kontakt med fastlegen under hele sykdomsforløpet. Epikrise, notater sendes ved hver kontakt. Det må klargjøres om pasienten er i antatt kurativ eller palliativ/livsforlengende fase. Ofte kan nødvendige tiltak ved residiv, komplikasjoner eller palliasjon håndteres av fastlegen.