Sjefspsykolog HABU v. 1.3

Organisatorisk plassering:

Avdelingsjef er nærmeste overordnede.

Stillingen utlyses internt blant psykologene for 3 år om gangen.

 

Kvalifikasjoner:

Spesialist i nevropsykologi, habilitering eller annen relevant spesialitet.

Erfaring fra barne- og ungdomshabiliteringsfeltet, HABU.

 

Ansvar og oppgaver:

Det forventes at sjefpsykolog ivaretar det psykologfaglige utviklingsarbeid og har et hovedansvar for dette internt i psykologgruppen.

 

Ansvar og oppgaver:

-At rutiner i det psykologfaglige arbeidet er i tråd med HABU faglige prosedyrer og nasjonale retningslinjer/veiledere i forhold til utredning og diagnostisering og oppfølging av spesifikke diagnosegrupper

-Bidra til jevnlig evaluering av faggruppens arbeid/praksis

-Legge til rette for psykologfaglige møter internt der kliniske problemstillinger kan drøftes

-Bidra til at psykologene får tilegnet seg nødvendig kunnskap/kompetanse på nye aktuelle metoder og tester/kartleggingsverktøy

-Bidra til kompetansehevingsplaner i faggruppen der det eventuelt er et slikt behov

- Bistå med innspill/forslag til handlingsplan og oppsummering ved årets slutt under arbeid med årsrapport.

- Ha oversikt over planlagt fravær i faggruppen.

- Sørge for at nyansatte i faggruppa får innføring i arbeidsoppgaver og rutiner, bidra til trivsel og samhold i egen faggruppe og til gode samarbeidsforhold på tvers av faggruppene innad i avdelingen.

 

Det er naturlig at sjefspsykologen er sentral i prioriteringsvurderinger når mengden kliniske arbeidsoppgaver til faggruppen overstiger den samlede kliniske kapasitet

 

Sjefpsykologen skal inngå som faglig rådgiver og drøftingspart i psykologfaglige spørsmål fra ledelsen.

For å sikre sammenheng og kontinuitet skal sjefpsykolog delta i inntaksteam, avdelingsråd, kvalitetsråd, ved behov i avdelingens møter med divisjonsdirektør, samt samarbeidsmøter med Barneklinikken og Barne- og ungdomspsykiatrien når det er aktuelt.

I forbindelse med organisasjonsutvikling og ad hoc - arbeid initiert fra ledelsen vil sjefpsykologen være naturlig samarbeidspartner.

Som sjefspsykolog skal 30 % av stillingen øremerkes oppgavene som nevnt over, og 70 % skal øremerkes til vanlig klinisk psykologarbeid.

Prosentfordelingen bør evalueres etter ca ½ år med tanke på intern justering.

 

Sjefpsykologen plikter å ha god kjennskap til sentrale lovbestemmelser og forskrifter gjeldende for barnehabiliteringsfeltet, samt gjeldende rutiner for Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF og HABU.