Endometriecancer C54 v. 1.8

Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

Stadieinndeling

Stadium er basert på patologisk anatomisk undersøkelse av opr preparat,bildediagnostikk og funn ved opr.

 

Stadium I Begrenset til corporis uteri

  I A    Infiltrasjon < 50 % myometriets tykkelse (infiltrasjon i slimhinnen i cervicalkanal   er inkludert i 1A)

  I B    Infiltrasjon > 50 % myometriets tykkelse.

 

Stadium II Infiltrasjon i cervical stroma

 

Stadium III Lokal eller regional spredning

III A Infiltrasjon i serosa og/eller adnexa

  III B Infiltrasjon i vagina og/eller parametriet

  III C 1Metastase i lymfeknute i bekkenet

  III C 2 Metastase i paraaortale lymfeknute

 

Stadium IV tumor infiltrerer blære og /eller tarm og/ eller fjernmetastaser

IV A  Infiltrasjon i blære- og/eller rektum

  IV B  Fjernmetastaser utenfor bekkenet og/eller metastaser til lymfe-

       knuter i lyskene.

 

Ikke opererte eller preoperativt strålebehandlede pasienter klassi­fiseres bare som

"Ca. corp. uteri " 

 

Histologiske klassifikasjon (WHO) 

                          Endometrioid adenokarsinom (75 %– 80 %)

                          Adenokarsinom med plateepiteldifferensiering

                          Adenoakantom

                          Adenoskvamøst karsinom

                          Serøst papillært karsinom (< 10 %)

                          Mucinøst karsinom (1 %)

                          Klarcellet karsinom (4 %)

                          Plateepitelkarsinom (< 1 %)

                          Blandet karsinom (10 %)

                          Udifferensiert

 

Symptomer/ risikofaktorer

Postmenopausal blødning, pyometra

Hos premenopausale med blødningsforstyrrelser (økt risiko ved lengre anovulasjon/PCO)

Overvekt,diabetes

Avansert sykdom: smerter, trykksymptomer.

Tamoxifenbehandling,

Østrogenproduserende tumor, langvarig ensidig østrogenstimulering

Utredning

GU med vag.ultralyd.

Cervical abrasio + pipelleprøve , ( hvis ikke får nok materiale til differensiering ,skal fr abrasio ev versaskopi/hysteroskopi gjøres)

MR bekken + CT abd/bekken/thorax

 

Genetikk: Lynch syndrom/HNPCC

Arvelig gynekologisk kreft Z80.4

 

 

 

 

Behandling

Diskuteres på Klinisk beslutningsmøte eller MDT møte

 

Antatt stadium I

 

1.   Hysterektomi og bilat salpingo-oophorektomi, lymfeknutesampling i bekken. Bukskyllevæske.

 

2.   Dersom preoperativ histologi viser sero­pa­pillær-, klarcellet-cancer,carcinosarkom gjøres i tillegg omentresksjon. Glandeltoilette i bekken og paraaortalt vurderes (effekt på overlevelse ikke dokumentert).

 

3.    Kjemoterapi. Aktuelt til høyrisikopasienter(endometroid adenocarcinom grad 3, seropapillære,klarcellede,carsinosarcom)

 

 

Antatt stadium II, III og IV

Diskuteres på MDT møte.

 

Anbefales radikal hysterektomi + kjemoterapi ved st 2

 

Hvis utført simpel hysteretomi ved st II, kan vurdere strålerbehandling i stedet for reoperasjon.

 

Ved nedsatt allmenntilstand/kontraindikasjoner kan primær strålebehandling, kjemoterapi, hormonbehandling ved reseptorpositive tumores være aktuelt.

 

Oppfølging

Se kontroll kapittelet

 

Lavrisiko endometriecancer

         FIGO st. 1A/B med endometrioid adenocarcinom grad 1 (ikke adjuvant behandling):

         Avslutte ktr etter 12 mnd

         Annen hver gang til spl/lege

         IKKE rutinemessig cytologi. Histologi ved suspekte lesjoner

         IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

         Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

         Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 12 mnd (siste konsultasjon)

         Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

 

Middels/høyrisiko endometriecancer

         Alle FIGO stadium og histologier unntatt FIGO st. 1A/B med endometrioid adenocarcinom grad 1.

         Avslutte rutinekontroll etter 36 mnd.

         Annen hver gang til spl/lege

         IKKE rutinemessig cytologi. Histologi ved suspekte lesjoner

         IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

         Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

         Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

         Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

 

Hormonsubstitusjon

Det har vært ansett som kontraindisert men dette er ikke dokumentert. Ved klimakterisk besvær etter radikal opr for st I bør MHT vurderes. Ikke vist økt risiko eller at overlevelse påvirkes.Det er færre motforestillinger mot lokal østrogenbehandling.

 

Residiv

Diskuteres på Klinisk Beslutningsmøte eller MDT

Kirurgi ved solitær metastase vurderes.

Strålebehandling ved bekkenresidiv uten tidligere stråling, ved metastaser til skjelett,lunge,lymfeknuter, CNS vurderes

Hormonbehandling ved reseptorpositive høyt/middelsdifferensierte adenocarcinom vurderes

Kjemoterapi ved grad3 adenocarcinom,serøspapillære,klarcellet,carcinosarcom vurderes