Medisinsk faglig rådgiver (MFR) HABU v. 1.3

Formål:

Sikre at stillingsinnehaver og øvrige medarbeidere er kjent med de forventninger og krav som stilles til medisinsk faglig rådgiver.

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede.

 

Kvalifikasjonskrav:

 

Medisinsk embetseksamen og godkjent spesialist i pediatri.

Klinisk erfaring innen fagfeltet barnenevrologi og habilitering.

Evne og vilje til tydelig kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid.

Ledererfaring.

 

Ansvarsområde/arbeidsoppgaver:

MFR skal bistå klinikksjef og avdelingssjef i medisinskfaglige spørsmål, og i særdeleshet innen fagfeltet pediatri, men kan gi tilsvarende hjelp og råd til alle nivåer i avdelingsledelsen.

MFR inngår i ledergruppen ved klinikken og i HABUs ledergruppe. Deltar i avdelingens avdelingsråd, kvalitetsråd og inntaksteam.

MFR leder inntaksteam og har den øverste beslutningsmyndighet i avgjørelser som fattes i dette forumet.

Etter ønske fra klinikksjef og/eller avdelingssjef og/eller legegruppen kan MFR delta som representant for avdelingen eller for legegruppen, der det er nødvendig eller ønskelig, f.eks. i avdelingsoverlegemøter.

MFR deltar aktivt i rekruttering og ved ansettelse av nye leger i avdelingen. MFR har ansvar for å sende inn den årlige rapporten om spesialist- utdanningen til SERUS.

MFR skal arbeide for å fremme et godt samarbeid både internt mellom ledelsen, legegruppen og andre faggrupper, samt eksternt mellom avdelingen og andre avdelinger ved SUS, samt andre sykehus, og i forhold til samarbeidspartnere.

MFR har et hovedansvar for at de medisinskfaglige kvalitetssystemene fungerer og er à jour i henhold til overordnet regelverk. MFR holder seg oppdatert i det medisinske arbeidet ved avdelingen, aktuelle pasientsaker, og formidler felles informasjon i medisinske spørsmål til legegruppen fra ledelsen og /eller fra eksterne instanser. I dette arbeidet skal MFR bidra til en samlet legegruppe i medisinske spørsmål. MFR uttaler seg på vegne av legegruppen i høringer, og skal derfor innhente synspunkter fra legegruppen der det er nødvendig.

MFR plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, habiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og avdelingen.

Viktige arbeidsområder:

  • Å holde seg oppdatert innen fagfeltet barnenevrologi og aktuelle saker og spørsmål som angår barnenevrologi – både nasjonalt og internasjonalt.
  • Videre å implementere disse sakene i arbeidet ved avdelingen, det være seg prosedyrer og behandlingsprotokoller.
  • Være dokumentadministrator i EQS for medisinskfaglige prosedyrer, og godkjenne i tråd med overordnet prosedyre Utarbeidelse/revisjon og godkjenning av dokumenter i EQS Kvinne-og barneklinikken - Flytskjema.
  • Gi råd om bemanningsnormering i forhold til produksjonskrav og vedtatte medisinske prosedyrer.
  • Delta i pasientklagesaker ved å involveres i saksutredningen. 
  • Utarbeide høringsuttalelser, evt i samarbeid med andre i avdelingen.
  • Stimulere til forsknings- og utviklingsarbeid.
  • Ansvar for organisering av undervisningstilbudet til medisinstudenter og legehospitanter.
  • Ansvar for kontakt med Praksiskonsulent (PKO).
  • Oversikt over fravær i legegruppen og tilstrebe jevn drift.

Annet

MFR er i stab, har ikke personalansvar og ikke ansvar for budsjett med mindre dette delegeres etter avtale av klinikksjef/avdelingssjef.

Stillingen kombineres med klinisk arbeid ved avdelingen etter avtale med klinikksjef / avdelingssjef.

MFR kan delta på kurs og kongresser som legegruppen for øvrig. Der MFR representerer avdelingen eller legegruppen er dette å anse som tjenestereise.

MFR har taushetsplikt i henhold til Helsepersonelloven § 21-29 og 45.