Erstatningssaker-rutiner Kvinneklinikken v. 1.0

 

 

RUTINER VED ERSTATNINGSSAKER og KLAGESAKER fra pasient

 

 

En god pasientbehandling med tilstrekkelig informasjon og oppfølging er en god måte til å oppnå minst mulig erstatningssaker og klagesaker.

 

 

1) KLAGER                                          

Klager fra pasienter kan fremkomme på mange måter, f.eks muntlig direkte til personalet, eller skriftlig til direktør, avdelingsoverlege, via pasientombudet, fylkeslegen, fagsjef HS, Admin.direktør HS ,Norsk Pasientskadeerstatning , via advokat eller på annen måte.

Prinsipielt bør en ta opp klagene direkte med den det gjelder tidligst mulig. Hvis en klarer å behandle klagen lokalt , er dette best. Ellers bringes klagen videre til avdelingsoverlege, oversykepleier , kontorfagleder, avdelingssjef, - deretter direktør KB-klinikken .

Ved skriftlige, formelle klager fra pasient sendes saken til direktør KB-klinikken, som oppnevner saksbehandler.

I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å innkalle pasienten til samtale. Ansatte som har vært involvert skal informeres, uttale seg og i egnete tilfeller snakke med pasienten.

 

2) ERSTATNINGSKRAV

Erstatningskrav kan fremmes av pasienten direkte til Kvinne-barneklinikken og bør foreligge skriftlig. Ellers fremmes erstatningskrav vanligvis via fylkeslegen, fagsjef HS, Admin.direktør HS ,Norsk Pasientskadeerstatning ,egen advokat eller på annen måte.

Krav om erstatning er ofte sendt til SUS ved administrerende direktør, og blir da oversendt til  

direktør Kvinne-barneklinikken via fagsjefen, med anmodning om uttalelse og kopi av journalen. Klinikkdirektør, evt avdelingsoverlege,  avgjør hvem som skal være saksbehandler , som regel seksjonsoverlege som har ansvar innenfor det fagområdet saken gjelder .

Seksjonsoverlegen kontakter ansatte ved  Kvinne-barneklinikken som har vært involvert i saken, før svar utarbeides. Husk at uttalelsen er en uttalelse sett fra KB-klinikkens side, og ikke en sakkyndig uttalelse. Skriftlig uttalelse med journalkopi sendes fra seksjonsoverlegen, via  avdelingsoverlege, direktør KB-klinikken, til fagsjef HS,- som sender saken videre til rette instans. Kopi av uttalelser legges i journalen, kopi til direktør KB-klinikken som arkiverer saken.

Alle saker føres/arkiveres i  saksbehandlingssystemet ePhorte,  og egnede/betydelige saker tas opp til  prinsipiell gjennomgang på interne skade-/erstatning-møter, og i Kvalitetsråd/ Kvalitetsutvalg/Seksjonsråd med hensyn til evt. prosedyreendring eller utarbeidelse av nye prosedyrer.

 

3) AVGJØRELSER PÅ  ERSTATNINGSSAKER / TILBAKEMELDING                      

Avgjørelser på erstatningskravs-saker, f.eks via Norsk Pasientskadeerstatning, bør sendes tilbake til direktør Kvinne-barneklinikken. Involverte ansatte informeres, og Kvalitetsutvalget/ Kvalitetsrådet/seksjonsrådet behandler utvalgte saker, for eksempel ved behov for prosedyre-endringer eller utvikling av nye prosedyrer.