KPHV - PLO-ansvarlige - Rutine v. 1.0

1.     Hensikt: 

 

Fra 1. januar 2019 har kommunen betalingsplikt i forhold til pasienter som spesialisthelsetjenesten definerer som utskrivningsklare hvis disse blir liggende i spesialisthelsetjenesten, jfr. Helsedirektoratets finansieringsordning for utskrivningsklare pasienter. Forutsetningen for kommunenes betalingsplikt er imidlertid at spesialisthelsetjenesten har fulgt opp sine plikter med hensyn til PLO- meldinger, samt kravene som er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, samt kravene hjemlet i Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, se spesielt § 9.

2.     Omfang:

Rutinen omfatter alle avdelinger med underliggende enheter i Klinikk psykisk helsevern voksne.

 

3.     Definisjoner:

Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) er elektroniske meldinger som brukes i samhandling mellom sykehuset og kommunen i forbindelse med inn- og utskrivning av pasienter. Meldingene sendes via journalsystemene - og gjelder pasienter som mottar kommunale tjenester.

4.     Ansvar:

Avdelingssjefer i Klinikk psykisk helsevern voksne har et særskilt ansvar for å sikre at avdelingene har lagt til rette for og følger opp at oppgaver med PLO-meldinger håndteres i tråd med lov- og forskrift. På delegasjon fra avdelingssjef har hver avdeling superbrukere som skal ivareta disse arbeidsoppgavene.

5.     Beskrivelse av superbrukers ansvar og oppgaver:

o    Ansvaret innebærer å ha grundig kunnskap om grunnlaget/forutsetningene som ligger til grunn for å kunne definere en pasient som utskrivningsklar til kommunen og meldesystemet PLO som er utviklet for å sikre god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten om pasienter med behov for kommunale helsetjenester.

o    Av dette følger det at superbrukere med ansvar for PLO- og utskrivningsklare pasienter på den enkelte døgnenhet er gitt et særskilt ansvar i forhold til å etterspørre og følge opp at enhetens ansatte sender PLO- meldinger iht. forskrift på pasienter som har kommunale helsetjenester eller som det søkes om slik for.

o    Plikten til å sende PLO meldinger er uavhengig av om pasienten vil bli definert som utskrivningsklar eller ikke, men er en forutsetning for å kunne definere en pasient som utskrivningsklar jfr. avsnittet under.

o    Forutsetningen for å utløse kommunal betalingsplikt er at spesialisthelsetjenesten har fulgt opp sine meldeplikter og forskriften som beskriver hvilke krav som stilles til spesialisthelsetjenesten før pasienten kan meldes utskrivningsklar.

 

For oversikt over superbrukere, se KPHV - PLO-superbrukere i avdelinger/enheter (Ikke tilgjengelig).

6.     Avvik:

Avvik registreres i sykehuset sitt avvikssystem Synergi.

 

7.     Kilder/Referanser:

Helsedirektoratets finansieringsordning for utskrivningsklare pasienter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Helse Stavanger - Interne rutiner om PLO-meldinger