Orientering om Avdeling Kvinneklinikken v. 1.4, 18.12.2012

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©


Avdeling Kvinneklinikken (KK) er én av fire avdelinger i Kvinne- og barnedivisjonen, Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus (SUS). De andre tre avdelingene er avd. Barneklinikken, avd. Barnehabilitering Østerlide og avd. kontorfaglige tjenester.

Avdeling Kvinneklinikken har postadresse: Stavanger Universitetssjukehus, Postboks 8100, 4068 Stavanger, e-post: post@sus.no og tlf (eksp.) 51 51 94 62.

Hjemmeside for SUS på internett med bl.a. Kvinneklinikkens medisinskfaglige og administrative prosedyrer. Klikk her: EQS

Vaktlister og kliniske resultater er tilgjengelig her: www.kvinneklinikken-sus.com 

For mer detaljerte resultater vises det til årsrapport for 2011, klikk her

 

 

Seksjon leger avd. KK
I forbindelse med innføring av enhetlig ledelse ved avd. KK fom 1.1.13 er det opprettet en ny seksjon for alle leger ved avd. Kvinneklinikken med en leder (avdelingsoverlege).

Avd.overlegen har personalansvar for alle leger ved avd. Avdelingsoverlegen har avdelingssjef avd. KK som nærmeste overordnede.

 

 

FØDE/BARSEL-SEKSJONEN

Avdeling KK SUS har den tredje største fødeavdelingen i landet med 4858 fødsler i 2011.

Føde/barsel har i mange år arbeidet mot en organisering der mindre fødeenheter og barselenheter hører sammen, slik at kontinuitet ivaretas. Disse kombinerte små enhetene som er beskrevet i Fødeblomsten, skal kunne ivareta alle fødende som legges inn på en enhet i forhold til antatt behov for overvåking.

Inntil videre er Fødeblomsten på planleggingsstadiet.

Føde/barsel har for voksne 50 senger på barsel (inkludert 30 på 7I-hotellet). 8 senger til innlagte gravide på spesialposten. 14 fødestuer til sammen på fødeavdeling i 1 etg og fødeloftet/7H. I tillegg er det 2 senger på fødeavdelingen.

 

Føde/barselseksjonen består i 2012 av 4 enheter, (3 poster + 1 barselenhet på pasienthotellet):

-          Fødeavdelingen:

-          En stor fødeavdeling (FA) med10 fødestuer og 2 senger med fødende som trenger overvåking i forhold til kjente eller forventede kompliserende faktorer, det være seg kroniske lidelser, tidligere kompliserte forløp, komplisert aktuelt svangerskap. Denne avdelingen har totalt 75 % av fødslene, inkludert en stor del ukompliserte fødsler. Fødeavdelingen har også en poliklinikkvirksomhet for øyeblikkelig hjelp og planlagte timer til journalopptak/ seleksjon 4 uker før termin.

-          Fødeloftet/spesialpost 7H:

          En lavrisikoenhet, 7H/Fødeloftet, for fødende med forventede ukompliserte forløp, Ca 1200 fødsler 4 fødestuer + 10 sengeplasser og en spesialenhet, 7H, med 7 senger for syke gravide.

-          Barselpost 7G:

     En barselpost, 7G, med 20 senger for syke barselkvinner eller barselkvinner med

      alvorlig syke barn

-    Barselenhet 7I på St.Svithun hotel:

     En barselenhet på St. Svithun hotel 7I, for friske barselkvinner, benytter inntil 30 rom,  

      Evt. med partner

 

 

SEKSJON FØDEPOLIKLINIKK/ULTRALYDLABORATORIUM:

-          En fødepoliklinikk med 6154 konsultasjoner i 2011. Oppfølging av kvinner med kompliserte svangerskap, henvisninger, tverrfaglig oppfølging av gravide diabetikere, gravide med fødselsangst.

-          Et ultralydlaboratorium med 3471 konsultasjoner, hovedsaklig rutineundersøkelser

-          Genetisk veiledning, i nært og formalisert samarbeid med Avd. for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM) HUS

 

 

GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/C

Gynekologisk seksjon har innført ERAS-prinsippene - early recovery after surgery. Dette innebærer at de fleste laparoscopier og småinngrep gjøres som dagkirurgi. Generell gynekologisk avd. benyttes også til observasjoner tidlig i graviditeten og dagbehandling ved medikamentell abort.

Elektive og akutte operasjoner, inklusiv dagkirurgi og fasttrack kirurgi, skjer på den sentrale operasjonsavdelingen.

Omsorgsfunksjonen for behandling av pasienter med gynekologisk cancer og deres pårørende er bygd betydelig ut. Alle perso­nellgrupper har høy kompetanse i cancerbehandling.

 

Gynekologisk seksjon 4A/C har følgende organisering:

-          en fagseksjon for utredning og behandling av gynekologisk cancer (4C) med plass til 8 innlagte og 4 dagpasienter

-          en fagseksjon for generell gynekologi (4A), inkludert dagkirurgi med plass til 5 innlagte og 11 dagpasienter

Gyn.seksjon har til sammen 28 senger.

 

 

SEKSJON GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK

Gynekologisk poliklinikk har 7790 konsultasjoner i 2011 inkl. øyeblikkelig hjelp.

Gynekologisk poliklinikk har i tillegg til polikliniske konsultasjoner, også journalopptak for elektive pasienter til dagkirurgi og fasttrack operasjoner med mer.

Pasientene får ved Gyn.pol et svært effektivt, godt og helhetlig tilbud med vurdering etter henvisning, informasjon, evt. tid til operasjon og blodprøvetaking samme dag. Medisinsk kontorfaglig personell tar blodprøver på poliklinikken.

Poliklinikken har også urologisk utredning, coniseringer, enkle hysteroscopier og andre mindre inngrep.

 

 

RESULTATER – se www.kvinneklinikken-sus.com

 

 

BEMANNING OG UTDANNING/FORSKNING

Avdeling Kvinneklinikken har 218,85 årsverk, fordelt på ansatte av forskjellige yrkeskategorier; 85 jordmorårsverk, 5 hjelpepleierårsverk 28 legehjemler, 42,5 barnepleierårsverk, 31 sykepleie3-årsverk, 20 sekretærårsverk (hvorav 4 førstesekretærer)

 

Avdeling Kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus er praksisplass for ulike studentkategorier: medisinstudenter fra Universitetet i Bergen, medisinstudenter fra Semmelweiss-Universitetet i Ungarn, jordmorstudenter, sykepleierstudenter og lærlinger i helsearbeiderfaget, samt hospitanter fra inn- og utland. 

 

I 2011 disputerte en overlege, i tillegg er 4 ph.d kandidater i gang og en ny ble påbegynt.

Avdeling Kvinneklinikken er i tillegg engasjert i multisenterstudier både innen obstetrikk, gynekologisk onkologi (hvor man er godkjent som egen ”site”) og generell gynekologi.

 

KVALITETSSYSTEMER.

Avdeling Kvinneklinikken legger stor vekt på utarbeidelse og løpende revide­ring av medisinskfaglige og administrative prosedyrer. Alle prosedyrene er tilgjengelige i dokumentstyringssystemet EQS både på intranett og internett.

Arbeidet koordineres av et eget Kvalitetsutvalg, som også følger opp avvikshåndteringen på KK.

 

Avdelingen har det elektroniske pasientjournal- og henvisningssystemet DIPS, fødejournal-systemet Imatis Natus, elektronisk saksbehandlingssystem ePhorte og avviksbehandlingssystemet Synergi. Arbeidstidsregistrering skjer i GAT. Kvinneklinikken har over tid utviklet flere lokale databasesystemer, som fødedatabase (overgang til Natus fra mai 2008), operasjonsdatabase og cancerdatabase. Databasene er en uvurderlig ressurs i forhold til forskning og kvalitetskontroll.

 

 

MÅLSETNINGER

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Målsetting Kvinneklinikken

 

Avdeling Kvinneklinikken vil videreutvikle sitt kvalitetssikringssystem, implementere nye behandlingsmetoder og prinsipper, og jobbe for bedring av arbeidsmiljøet.

Tilbudet til gravide og fødende må tilpasses endrede sentrale krav og føringer når det gjelder sikkerhet, differensiering og samhandling, samtidig som fødselstallene er stigende år for år.

Økt levealder og endrede behandlingsmuligheter gir utfordringer innen gynekologisk onkologi.

Innen generell gynekologi er implementering av moderne evidensbasert behandling og nye driftsformer en utfordring. KK ønsker å kunne gi et fullverdig gynekologisk behandlingstilbud i vår region og redusere gjestepasientutgiftene.

KK arbeider for en arealmessig samling av alle aktivitetene på avdeling Kvinneklinikken og hele Kvinne- og barnedivisjonen. Dette vil gi gevinster i form av rasjonell drift og et miljø med bedre betingelser for læring og utvikling.

Det er fortsatt et potensial for bedre utnyttelse og integrering av de elektroniske pasientbehandlingssystemene.

 

Kompetanseoppbygning på både lege- og jordmorsiden er svært viktig. Et vitalt forskningsmiljø er i rask utvikling.