Antibiotikaprofylakse KK v. 1.8

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

A) Generelt ved gynekologiske operasjoner og ved fødsler

 

NÅR PROFYLAKSE?

 

   Akutt sectio

   Elektiv sectio og følgende risikofaktorer:

-      Adipositas (Pregravid BMI > 30)

-      Brudd på aseptiske rutiner ved oppdekning

-      Langvarig operasjon > 1 time

-      Residiverende UVI i svangerskapet

-      Vannavgang

       Vaginal hysterektomi / Abdominal hysterektomi / Laparoskopisk hysterektomi / Robotassistert laparoskopisk hysterektomi

       TVT/TVTO

       Spinafiksajon

       Planlagt tarmkirurgi ved gynekologiske canceroperasjoner

       Kirurgisk abort

       Hysteroskopisk fjerning av IUD i svangerskapet

 

Profylakse ved sectio

Metaanalyser har vist at antibiotikaprofylakse ved sectio gir bedre effekt hvis antibiotika gis før insisjon (ikke etter avnavling av barnet) og uten at dette har gitt bivirkninger for barna.

 

Standardprofylakse

Cefazolin 2 g i.v. engangsdose pre-operativt (0-30 (60) min før incisjon).

 

Ved Penicillinallergi
Klindamycin 600 mg i.v.) engangsdose pre-opera­tivt (0-30 (60) min før incisjon).  

 

Profylakse ved vaginal/abdominal hysterektomi /LH/ spinafiksasjon:

 

Standard profylakse

Cefuroxim 1,5g i.v. + Metronidazol 1,5g i.v som engangsdose preoperativt 0-30(60) minutt før incisjon.  Cefuroximdosen gjentas hvert 90. minutt ved operasjonstid utover dette.

 

Ved Penicillinallergi
Klindamycin 600 mg i.v. engangsdose pre-opera­tivt 0-30(60) min før incisjon. Gjentas evt. etter 5 timer.

 

 

Profylakse ved TVT/TVTO (Tensjonsfri Vaginal Tape)

Cefuroxim 1,5g i.v. + Metronidazol 1,5g som engangsdose preoperativt.

 

Profylakse ved planlagt tarmkirurgi ved gyn.cancer operasjoner

Ved planlagt tarmkirurgi ved canceroperasjoner gis i tillegg til cefuroxim 1,5g i.v og metronidazol 1,5g i.v, doxycyclin 400 mg i.v 30 min før operasjonen eller p.o 2 timer før operasjonen.

 

Ved penicillin straksallergi gis i stedet Klindamycin.

 

Profylakse ved kirurgisk abort

 

Standard profylakse

Doxycyclin i.v/p.o 200 mg x1. Iv dosering 0-30 (60) min. før incisjon. Ved peroral dose, 2 timer før.

 

 

B) Antibiotikaprofylakse ved vannavgang

     Se Fostervann. Primær vannavgang

 

C)  Antibiotikaprofylakse ved GBS hos gravide

      Se GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap

 

 

 

D) Endokarditt-profylakse ved operasjoner

Etter nye retningslinjer [Nasjonal faglig retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus, Helsedirektoratet] er det IKKE indikasjon for antibiotikaprofylakse ved en rekke  gynekologiske prosedyrer (provosert abort, innsetting av IUD, fødsel, keisersnitt).