Faggruppeleder HABU

Faggruppeleder HABU v. 1.8, 13.12.2021

1.           Hensikt

Bidra til avklaring av ansvar og forventninger knyttet til faggruppeledere ved HABU. 

2.           Omfang

Avdelingssjef eller seksjonsleder Terapi er nærmeste overordnet. Ca 20 % av stillingen øremerkes oppgavene som nevnt under.

Funksjonsbeskrivelsen er et tillegg til gjeldende stillingsbeskrivelse. 

Funksjonen kan avtales som rullering.

 

3.           Kvalifikasjoner

Faggruppeleder må være ressursperson og pådriver for utvikling av eget fagområde, og for den tverrfaglige utviklingen ved Barne- og ungdomshabilitering sammen med faggruppen.

4.     Ansvarsområde

Faggruppeleder skal bistå Avdelingssjef og seksjonsleder Terapi i forhold til å prioritere, fordele og delegere oppgaver i tråd med avdelingens mål og handlingsplan, og ellers være bindeleddet mellom Avdelingssjef/ Seksjonsleder Terapi og faggruppen i faglige spørsmål.  

Faggruppeleders medansvar:

         Ha oversikt over kompetanse og kompetansebehov innen egen faggruppe.

         Ha oversikt over fridager og om ønsker om fri kan imøtekommes i forhold til drift. Leder med personalansvar avgjør i spørsmål om avspasering og ferie.

         Sørge for at nyansatte i gruppa får innføring i arbeidsoppgaver og rutiner.

         Delta i avdelingens avdelingsråd/kvalitetsråd og i inntaksteam dersom faggruppen skal være representert der.

         Initiere faggruppens arbeid med å lage og revidere prosedyrer.

         Koordinere fordeling av arbeidsoppgaver i gruppen, f.eks. pasientfordeling, veiledning, deltakelse i fagteam/nettverk, undervisningsoppgaver med mer.