Faggruppeleder HABU

Faggruppeleder HABU v. 1.7, 09.04.2021

1.     Hensikt: 

Bidra til avklaring av ansvar og forventninger knyttet til faggruppeledere ved HABU.

 

2.           Omfang:

Faggruppeledere for alle faggruppene ved HABU. Avdelingssjef eller Seksjonsleder Terapi er nærmeste overordnet. Stillingen besettes etter intern utlysning. 10-20 % av stillingen øremerkes oppgavene som nevnt under, og 80 % skal øremerkes til klinisk arbeid.

Avdelingssjef eller Seksjonsleder Terapi kan be faggruppelederne påta seg oppgaver ut over det som er beskrevet under. Tid til klinisk arbeid vil da bli redusert.

 

 

3.           Kvalifikasjoner:

Faggruppelederen må ha engasjement og interesse for eget fagfelt. Spesialist/master innen eget fagområde, og/eller lang erfaring og relevant videreutdanning innen fagområdet. Være pådriver og ressursperson for utvikling innen eget fagområde, og for den tverrfaglige utviklingen innen Barne- og ungdomshabiliteringstjenesten.

 

4.     Beskrivelse/Ansvar:

Faggruppeleder skal bistå Avdelingssjef og Seksjonsleder Terapi i forhold til å prioritere, fordele og delegere oppgaver i tråd med avdelingens mål og handlingsplan, og ellers være bindeleddet mellom Avdelingssjef/ Seksjonsleder Terapi og faggruppen i faglige spørsmål.

 

 

Faggruppeleders ansvar:

         Bistå med innspill til handlingsplaner og rapporter.

         Ha oversikt over kompetansebehov innen egen faggruppe.

         Ha oversikt over planlagt fravær i faggruppen.

         Sørge for at nyansatte i gruppa får innføring i arbeidsoppgaver og rutiner.

         Bidra til trivsel og samhold i egen gruppe, og til gode samarbeidsforhold på tvers av faggruppene innad i avdelingen.

         Delta i avdelingens avdelingsråd/kvalitetsråd og ved behov i avdelingens møter med klinikksjef. Faggruppeleder deltar i inntaksteam dersom faggruppen skal være representert der.

         Delta ved behov i møter med eksterne samarbeidsinstanser i Helse Stavanger og andre aktuelle eksterne fora/møter, eventuelt delegere innad i sin faggruppen.

         Faggruppelederen skal initiere til det spesifikt faglige utviklingsarbeid, og ha et overordnet ansvar for dette innad i egen faggruppe. Dette innebærer eksempelvis ansvar for å initiere utarbeidelse av nye og hensiktsmessige måter å utføre utredningsoppgaver på, samt utarbeiding av rutiner for systematisering av kliniske data til bruk i forhold til kvalitetssikring og forskning. Initiere faggruppens arbeid med å lage og revidere prosedyrer for utredningsarbeid.

         Faggruppelederen er ansvarlig for at arbeidsoppgaver innad i faggruppen blir fordelt i gruppen. Prioriteringer i faggruppen skal være i overensstemmelse med avdelingens overordnede prioriteringer.

         Ansvarlig for særfaglige prosedyrer i EQS.

         Faggruppelederen plikter å ha god kjennskap til sentrale lovbestemmelser og forskrifter gjeldende for barne- og ungdomshabiliteringsfeltet, samt gjeldende rutiner for Helse Stavanger – SUS, Kvinne– og Barneklinikken og HABU.