Fødeavd. Avdelingsvis Plan for Brannvern v. 1.4, 31.01.2021

1.      Hensikt

 

     Sikre pasientene ved brann eller tilløp til brann og gjøre de ansatte i stand til å mestre en slik situasjon.

 

 

2.      Ansvarlig

 

Klinikksjef er ansvarlig for at de ansatte innen enheten er kjent med brannvernet ved egen avdeling og hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges ved brann. 

Ledelsen er videre ansvarlig for at det foreligger planer for evakuering av avdelingen. 

 

3.      Rutiner

 

3.1

Meldingsrutiner: Se branninstruks egen enhet

 

Eksempel 1:

Meld fra til vakt og sikring, linje 513110 om hvor det brenner.

Fra Mobil telefon, linje 51513110   

Eksempel 2:

Meld fra til brannvesenet 0-110.

Eksempel 3:

Meld fra til brannvesenet 110.

 

    3.2.     Ansvar for evakuering:  

Dagvakt: Ansvarshavende jordmor/    Avdelingsjordmor

Kveldsvakt: Ansvarshavende jordmor

Nattevakt: Ansvarshavende jordmor

Lørdag/søndag og helligdager: Ansvarshavende jordmor

   

3.3. Møteplass for avdelingen ved utløst brannalarm er: utenfor vaktrom.

 

3.4. samlingsplass for avdelingen ved evakuering er: Møteplass sentrallageret i sydbygget utenfor.

 

3.4.  Evakueringsplan:                      

-   Det blir registrert hos Vakt og sikring hvor alarmen kommer fra, og de handler i hht. det.                                         -   Brannalarm, støtvis ringing.

-      Møtepunkt ved vaktrommet.

-      Gå sammen to og to for å se om det brenner i vår avdeling.

-      Ansvarsjordmor lager evakueringsplan og fordeler pasienter. Ansvarsjm. tar på seg gul vest og fordeler hodelykter.

                                                     -   Ansvarsjordmor bestemmer når vi skal evakuere pasientene. Vurder om en skal evakuere på andre siden av branndørene (holder brannen ute i en time) eller til seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg (husk å ta med nøkkel til gyn. ekspedisjon) eller evakuer ned ved sentrallageret (de som ikke er i fødsel).

-      Husk å ta med nødvendig utstyr til pasientene.

-      Kontinuerlig alarm: evakueringsalarm. Alle skal evakueres med det samme. Kan gjelde terrortrussel, bombealarm eller brann.

-      Gi tydelig tilbakemelding til anvarsjm. Om hvilke pasienter du tar med deg og til hvor du evakuerer dem. Hvis mulig, kom tilbake til avdelingen og hjelp til med evakueringen.

                                                     -  Hold dørene lukket, men ikke låst. Vinduer holdes lukket.

                                                     -   Påse at rømningsveiene ikke blokkeres.

                                                     -   Pasienter som er sengeliggende evakueres på en madrass/dyne.

                                                        -   Luften nærmest gulvet inneholder mest surstoff. Kryp på gulvet ved mye røyk. Jobb sammen to og to personer.

 

 

    3.5.     Utstyr

           

Branntegninger:     Henger i korridoren ved siden av brannslangene  

 

Brannmeldere:        1 inne i avdelingen ved stue 8, 1 ute i korridoren ved hver nødutgang, 1 ved inngangen til Føden                                    

                

Branndører / skilledører: 2 stk BRANNDØRER / 1 stk skilledør

           

Rømningsveier fra post/avd.: 3 stk, Inngang Føden, en ved stue 5 og en ved stue 11

 

           

Nødutganger fra post/avd.: 2 stk, en ved stue 5 og en ved stue 11

 

           

Håndslukkerapparat:2 i avdelingen ved brannslangen, 2 ute korridor ved brannslangen

 

 

Brannslange: 2 inne i avd en utenfor stue 8, en utenfor ekspedisjon. 2 ute i korridor, i grønn korridor til høyre i gangen ved legekontorene.

 

Stengekraner / medisinske gasser: Stengekran finnes i skap i mellomgang utenfor vaktrom og i skap i korridor mellom stue 8 og 9.

 

 

     3.6.     Generelt

 

  • Kontroll av markeringslys.
  • Gjør det til en regel at du til enhver tid tenker på at det kan oppstå brann/røykutvikling. 
  • Plasser ikke senger og annet slik at de hindrer evt. branndører å slå igjen.
  • Snakk sammen om hva dere ville gjøre dersom det skulle begynne å brenne. 
  • Gjør deg kjent med håndslukkeapparet og brannslange. 
  • Merk deg hvor rømningsveier/nødutganger er.  Prøv nødutgangen, slik at du kjenner utgangen den dagen du eventuelt skulle få bruk for den. 
  • Ekstravakter og ferievikarer skal gis opplæring i de regler som gjelder for brann før de settes i arbeid.

         Månedlig egenkontroll registreres i Egenkontrollskjema

Brannvern, overordnet plan (Ikke tilgjengelig)

 

3.7.     Spesielle forhold ved Føden

Før Fødsel: Jordmor / Barnepleier tar seg av mor og far

Etter fødsel: far bidrar i evakuering av mor og barn sammen med jordmor/barnepleier

   

 

3.8.       Brannøvelse

 

A  Forberedelse

 

         Foretas minimum to ganger pr. år.   Den ene øvelsen kan være teoretisk gjennomgang av rutinene.

         Øvelsen skal være kjent for de ansatte i god tid.

         Det er obligatorisk fremmøte for alle ansatte, ved minimum en av øvelsene.  Organiser øvelsen slik at det blir mulig.

         Dersom du trenger hjelp eller assistanse, kan du kontakte brannvernleder.

 

         B  Gjennomføring

         Brannslukningsapparat.

         Brannslanger.

         Frie rømningsveier/evakuering.

         Gjennomføring av et case, som kan være kjent på forhånd. 

 

         C   Oppsummering

         Hvem meldte "brannen"?

         Hvordan opptrådte de ansatte?

        Hva kan bli bedre? Ble egne planer/rutiner fulgt? Må planer/rutiner endres? Hva kunne vært gjort annerledes?

 

         D  dokumentasjon og Rapportering

Den enkelte medarbeider skal dokumentere deltakelse på øvelse i kompetanseportalen.

 

3.9.       Avdelingsvis opplæring

 

Nyansatte, Brannvernopplæring, prosedyre ligger i

EQS  Brannvernopplæring (Ikke tilgjengelig)

 

All opplæring dokumenteres i kompetanseportalen.

 

Det er avdelingsleder som planlegger hva øvelsen skal inneholde.

 

*Ekstravakter og ferievikarer skal ha brannopplæring før de settes i arbeid.

 

    3.10.          Riskikoanalyse

 

Det utføres risikokartlegging på Føden, en gang pr. år. Denne risikoanalysen foretas i forbindelse med HMS- runden.

 

Benytt skjema for Risikokartlegging brannvern, ligger som vedlegg.

(jf.EQS ID 25540 Risikoanalyse brann Skjema 10)

 

 

*Skjema sendes til Divisjon / Klinikk, elektronisk kopi sendes deretter samlet til Ansvarlig brannvernleder.

 

4.    Avvik

 

    Avvik registreres i Synergi

 

 

 

5.      Vedlegg

 

Vedlegg 1Egenkontroll-sjekkliste med spørsmål føden (Ikke tilgjengelig)

Vedlegg 2Månedskontroll føden (Ikke tilgjengelig)

Vedlegg 3Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Sjekkliste 10 utarbeides ved årlig vernerunde. sendes brannvernleder av hms-koordinator kk.