Stillingsbeskrivelse for koordinator for kvalitet og opplæring v. 1.3, 26.05.2023

1.          Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør

 • Relevant høyere utdanning fra universitet, vitenskapelig høyskole eller tilsvarende

 • Erfaring fra kvalitetssikringsarbeid

 • Kjennskap til ISO 15189 og relevante kravdokumenter i denne standarden

 • Erfaring fra  intern revisjon

 • Erfaring med undervisning

 • Grunnleggende kunnskap om foretakets og avdelingens elektroniske støttefunksjoner

 

2.     Organisatorisk plassering

 • Stab

 • Faglig og administrativt underlagt sjefbioingeniør

 

3.     Stillingens hovedoppgaver

 • Koordinator for kvalitet og opplæring skal utføre arbeidet etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gjeldende for helseforetaket og for avdelingen

 • Delegert og i samarbeid med ledergruppen utføre kvalitetssikringsarbeid og koordinere avdelingens opplæring av ansatte og studenter

 • Arbeidet skal utføres etter gjeldende prosedyrer

 • Ansvarsforhold er nærmere beskrevet i den enkelte prosedyre 

 • Koordinator for kvalitet og opplæring har ansvar og myndighet som vist i 3.1 – 3.4

            3.1      Kvalitetssikringsarbeid

 • Utføre kvalitetssikringsarbeid i samarbeid med kvalitetssjef

 • Være intern revisor ved avdelingen

 • Bidra til økt kompetanse på avdelingen innen kvalitetssikring i.h.t. krav i ISO 15189

 • Bidra til økt kompetanse på avdelingen i bruk av relevante verktøy for avviksbehandling og dokumenthåndtering  

 • Ansvar for at avdelingens vekter og pipetter kalibreres og kontrolleres iht. avdelingens prosedyrer og krav gitt i Dok D00859

 • Ansvar for vedlikehold og oppfølging av temperaturovervåkingssystemet ved avdelingen

            3.2      Opplæring

 • Medansvar og koordinering av opplæring av prøvetakere utenfor avdelingen

 • Koordinere opplæring av ansatte og nyansatte ved avdelingen

 • Koordinere praksis for bioingeniørstudenter på avdelingen og følge opp undervisningsopplegg med studentenes læringsinstitusjoner

            3.3      Dokumentasjon

 • Bidra til at all kompetanse på avdelingen blir dokumentert i kompetanseportalen
 • Bidra til vedlikehold og utvikling av avdelingens kvalitetssystem i EQS

            3.4      Annet

Rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert og å delta på aktuelle møter og kurs

Delta i deler av avdelingens rutineoppgaver ved behov

 

4.     Samarbeid

 • Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger i egen avdeling

 • Være pådriver for økt kvalitetsbevissthet hos øvrig personale gjennom å motivere og informere

 

5.     Spesielle bestemmelser

 • Taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5
 • Endring i stillingbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter saken har vært forelagt koordinator for kvalitet og opplæring. Endringen skal gis skriftlig.