Stillingsbeskrivelse for koordinator for kvalitet og opplæring v. 1.2, 24.08.2021

1.           Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Relevant høyere utdanning fra universitet, vitenskapelig høyskole eller tilsvarende
 • Erfaring fra kvalitetssikringsarbeid
 • Kjennskap til ISO 15189 og relevante kravdokumenter i denne standarden
 • Erfaring fra  intern revisjon
 • Erfaring med undervisning
 • Grunnleggende kunnskap om foretakets og avdelingens elektroniske støttefunksjoner

2.     Organisatorisk plassering

 • Stab
 • Faglig og administrativt underlagt sjefbioingeniør

3.     Stillingens hovedoppgaver

 • Koordinator for kvalitet og opplæring skal utføre arbeidet etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gjeldende for helseforetaket og for avdelingen
 • Delegert og i samarbeid med ledergruppen utføre kvalitetssikringsarbeid og koordinere avdelingens opplæring av ansatte og studenter
 • Arbeidet skal utføres etter gjeldende prosedyrer
 • Ansvarsforhold er nærmere beskrevet i den enkelte prosedyre 
 • Koordinator for kvalitet og opplæring har ansvar og myndighet som vist i 3.1 – 3.4

            3.1      Kvalitetssikringsarbeid

         Utføre kvalitetssikringsarbeid i samarbeid med kvalitetssjef

         Være intern revisor ved avdelingen

         Bidra til økt kompetanse på avdelingen innen kvalitetssikring i.h.t. krav i ISO 15189

         Bidra til økt kompetanse på avdelingen i bruk av relevante verktøy for avviksbehandling og dokumenthåndtering  

         Ansvar for rutiner for kontroll av vekter i.h.t. krav i NA Dok 26a

         Ansvar for rutiner for kontroll av pipetter i.h.t. krav i NA Dok 26c

         Ansvar for vedlikehold og oppfølging av temperaturovervåkingssystemet ved avdelingen

            3.2      Opplæring

         Medansvar og koordinering av opplæring av prøvetakere utenfor avdelingen

         Koordinere opplæring av ansatte og nyansatte ved avdelingen

         Koordinere praksis for bioingeniørstudenter på avdelingen og følge opp undervisningsopplegg med studentenes læringsinstitusjoner

            3.3      Dokumentasjon

         Bidra til at all kompetanse på avdelingen blir dokumentert i kompetanseportalen

         Bidra til vedlikehold og utvikling av avdelingens kvalitetssystem i EQS

            3.4      Annet

         Rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert og å delta på aktuelle møter og kurs

4.     Samarbeid

         Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger i egen avdeling

         Være pådriver for økt kvalitetsbevissthet hos øvrig personale gjennom å motivere og informere

5.     Spesielle bestemmelser

         Taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen, etter at saken har vært forelagt koordinator for kvalitet og opplæring. Endringer skal gis skriftlig