Stillingsbeskrivelse Ass.Avdelingssykepleier ABK v. 1.5, 20.11.2020

Kvalifikasjoner

 • Off.godkjent sykepleier
 • Adm.utdanning / relevant master (kan få dispensasjon)
 • Godkjent videreutdanning i kreftsykepleie (kan få dispensasjon)
 • Minst 3 års relevant praksis som sykepleier

 

Organisatorisk plassering

 • Faglig og administrativt underordnet avdelingssykepleier
 • Representerer arbeidsgiver overfor de ansatte
 • Representerer de ansatte overfor avdelingssykepleier

 

Ansvarsområder / hovedoppgaver

Ass.avdelingssykepleier tillegges ansvar for selvstendige oppgaver delegert av avdelingssykepleier.

 

Disse oppgavene er:

Ø  Stedfortreder under avdelingssykepleiers fravær.

Ø  Ansvar for undervisning og fagutvikling.

Ø  Tilrettelegge for gjennomføring av obligatorisk undervisning og opplæring. sammen med undervisnings- og fagutviklingssykepleier.

Ø  Kvalitetssikring – sammen med undervisnings- og fagutviklingssykepleier ansvar for å utarbeide og oppdatere prosedyrer, metoder og rutiner.

Ø  Opplæring av nyansatte og gjennomføre oppfølgingssamtaler.

Ø  Ansvar for / holde ajour dokumentasjon på obligatorisk kurs og relevant opplæring.

Ø  Mottak av studenter og elever. Følge opp kontaktsykepleier / kontakthjelpepleier.

 

I tillegg har ass.avdelingssykepleier medansvar for:

Ø  Bemanning på vaktene

Ø  Turnusarbeid

Ø  Varebestilling på web og via intern behovsmelding

Ø  Veilede kollegaer, teoretisk og praktisk

Ø  Nyttiggjøre den enkeltes kompetanse

Ø  Delta i direkte pasientrettet arbeid ved behov

 

Innenfor de overordnede rammer innebærer for øvrig dette ansvaret:

1. Kvalitet

 • Ansvar for at sykepleiens kvalitet er av faglig forsvarlig standard.
 • Ansvar for at sykepleietjenesten er i overensstemmelse med ABK og SUS sine målsettinger.
 • Veilede / undervise medarbeidere, nyansatte og studenter.
 • Medansvar for at det utarbeides interne prosedyrer, metoder og rutiner.
 • Gi tilbakemelding på ønskede / uønskede holdninger og handlinger.
 • Sikre rekruttering av best mulig kvalifisert pleiepersonell.
 • Holde seg ajour innen sitt fagområde.
 • Dokumentere sine kvalifikasjoner, i Kompetanseportalen.

 

2. Økonomi

 • Ansvar for at posten / poliklinikken disponerer sine ressurser hensiktsmessig i forhold til budsjettrammer og målsetting.
 • Ansvar for at post / poliklinikkens inventar / medisinteknisk utstyr forvaltes forsvarlig.

 

3. Utviklingsarbeid

 • Gi rom for individuell utvikling, så vel faglig som personlig, slik at medarbeiderne kan tilegne seg kunnskap og utvikle egenskaper som er nødvendige for å ivareta stillingens arbeidsoppgaver.
 • Tilegne seg kunnskap og utvikle egenskaper som er nødvendige for å ivareta stillingens arbeidsoppgaver.

 

4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Medansvar for at kvalitetssikrings- og HMS arbeid, f.eks. dokumentasjon av avvik / skade, uhell og næruhell, blir utført etter gjeldende prosedyre.
 • Kjenner til gjeldende pasientrettigheter og klageadgang, og kunne bistå pasient / pårørende hvis de ønsker å fremme en klage.
 • Medansvar for utvikling av godt arbeidsmiljø som gagner både pasienter, pårørende og ansatte.

 

5. Personalforhold

 • Være verdiskaper
 • Medansvarlig og motivere for fagutvikling
 • Være oppmerksom på opplæringsbehov for pleiepersonell.
 • Medansvar for at det finnes godkjente turnusplaner.

 

Samarbeidsforhold

 • Avdelingssykepleier
 • Øvrig personell ved sengepost og poliklinikk
 • Fagutviklingssykepleiere
 • Undervisningssykepleier
 • Avdelingens øvrige ledelse
 • Andre avdelinger og yrkesgrupper ved SUS
 • Prosjektsykepleiere
 • Ansattes tillitsvalgte og verneombud
 • Helse- og sosialetaten utenfor SUS

 

Spesielle bestemmelser

Ass.avdelingssykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonelloven.

Ass.avdelingssykepleier skal utøve sykepleiefunksjonen i overenstemmelse med de yrkesetiske retningslinjer.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgte. Slike endringer skal gis skriftlig.