HMS arbeid ved Kvinneklinikken

HMS arbeid ved Kvinneklinikken v. 1.11, 06.05.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

I) MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

Utgangspunktet er SUS's målsetting for HMS-arbeidet:

 

Overordnet HMS-mål for SUS i perioden 2017-2020:

         Ingen ansatte utsettes for skade på jobb

         Arbeidsmiljøet fremmer arbeidsglede, utvikling og kvalitet, og er preget av likeverd, respekt og åpenhet

         Det jobbes for å styrke jobbnærværet og hindre frafall fra arbeidslivet

         Det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd

         Ansatte har relevant og tilstrekkelig opplæring og kompetanse til å ivareta egen og andres sikkerhet

HMS mål for Helse Stavanger HF 2021-2023 (Ikke tilgjengelig)

 

 

HMS arbeid handler om å gjøre arbeidsmiljøet trygt og ta vare på det ytre miljøet. Trygge forhold
for medarbeidere gir trygge forhold for pasientene.


Gjennom systematisk gjennomføring av tiltak vil vi fremme forbedringsarbeid på Kvinneklinikken innen:

         Arbeidsmiljø og sikkerhet

         Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester

         Vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre behandling av avfall

 

Dette gjenspeiles i KKs prosedyrer, spesielt i KKs målsetting og i ulike

stillingsbeskrivelser.

Målsetting Kvinneklinikken

 

 

HMS og miljømål med tiltak for Kvinneklinikkens enheter er beskrevet i enhetenes HMS-handlingsplaner.

 

Link til HMS-Bedriftshelsetjenesten sine sider på intranett.

HMS-lover og aktuelle forskrifter (Ikke tilgjengelig)

 

 

II)       ORGANISERING AV ARBEIDET

HMS arbeidet på KK er satt opp i årsplanen ”HMS-året/lederkalender 2017 for Kvinneklinikken”:

HMS-året / lederkalender 2022 - Kvinneklinikken

 

II a)   Kartlegging av arbeidsmiljøet med risikovurdering

 

Link til info og ulike presentasjoner vedrørende HMS-kartlegging

 

Arbeidsmiljøet kartlegges innenfor følgende hovedområder:

 

Sjekkliste 0: Systematisk HMS arbeid

Sjekkliste 1A: Ergonomi

Sjekkliste 1B: Ergonomi, arbeid ved dataskjerm

Sjekkliste 1C: Forflytning

Sjekkliste 2: Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Sjekkliste 3: Rus og avhengighet

Sjekkliste 4: Kjemikalier

Sjekkliste 5: Strålevern

Sjekkliste 6: Inneklima/støy/belysning/arbeidslokaler

Sjekkliste 7: Smittevern

Sjekkliste 8: Vold og trusler

Sjekkliste 9: Elektromedisinsk utstyr, maskiner og teknisk utstyr

Sjekkliste 10: Brannvern

Sjekkliste 11: Ytre miljø

Sjekkliste 12: Inkluderende arbeidsliv(IA)

Sjekkliste 13: Stikkende/skarpe gjenstander

Sjekkliste 14: Sikring

Sjekkliste 15: Andre forhold

 

 

Vedrørende innholdet i de forskjellige områdene, henvises til HMS prosedyrer for SUS.

Det foretas en risikovurdering av arbeidsmiljøet i henhold til prosedyren:

Systematisk HMS arbeid - Kartlegging og risikovurdering (Ikke tilgjengelig) (link til sjekklistene er i denne prosedyren).

 

 

II b)  Handlingsplaner med risikovurdering

Avdelingssykepleier/avdelingsjordmor, seksjonsoverlege, kontorleder og lokalt verneombud utarbeider handlingsplaner for sin post/ansvarsområde innen 01.05 hvert år. Utarbeidelsen skjer av Avdelingssykepleier/avdelingsjordmor, seksjonsoverlege, kontorleder, verneombud og de ansatte. Avdelingsoverlege gjennomfører kartlegging for legene.

Etter oppsatt plan gjennomføres vernerunder på den enkelte enhet hvor resultat fra kartleggingen gjennomgås. Avdelingssjef deltar på vernerunde. Divisjonsverneombud inviteres til vernerundene.

Kartleggingsskjema med risikovurdering etter prosedyren Systematisk HMS arbeid - Kartlegging og risikovurdering (Ikke tilgjengelig)

og handlingsplanen fra den enkelte post/verneområde leveres til HMS/kvalitetskoordinator KK på vernerundene, evt. sendes før vernerunden.

HMS/kvalitetskoordinator KK samordner planene fra BUK, HABU og KK. Planen sendes til HMS-avdeling v/HMS-sjef, hovedverneombud, klinikkens ledergrupper, avdelingssykepleiere, avdelingsjordmødre, seksjonsoverleger, medlemmer av klinikkens-AMU og verneombud KK innen 15.06 hvert år. 

HMS-handlingsplan gjennomgås på aktuelle møter ved KK, for eksempel personalmøter, lokalt AMU, felles seksjonsmøter osv.

 

En del tiltak kan settes i gang lokalt ved KK uten tilførsel av ekstra midler. HMS-handlingsplanen benyttes i budsjettarbeidet for neste år. HMS-handlingsplanen er tilgjengelig på Kvinneklikkens sider på intranett og Min avdeling.

 

II c)   Oppfølging/kontroll

Ansvarlig for internkontrollarbeidet, inkludert oppfølging, er klinikksjef ved Kvinne-og barneklinikken.

Det blir foretatt gjennomgang med revidering av handlingsplanen hvert år. HMS/kvalitets-koordinator KK er saksbehandler. En forutsetter at sykehusets administrasjon følger opp de foreslåtte tiltak.

KKs plan gjennomgås i klinikkens-AMU og på seksjonsmøter 1 gang årlig. Det som fremkommer i HMS-handlingsplan brukes ved oppsett av budsjett og utarbeidelse av Strategisk Handlingsplan for Kvinne-og barneklinikken.       

 

 

III       VERNEOMBUD MED VERNEOMRÅDE

 

Klinikkverneombud: Janne Brathetland

 

VERNEOMBUD

VARA

VERNEOMRÅDER

Viktoria Egeli

Kjersti Kleppa Hartmann

Gynekologisk post 4AC

 

Kjersti Kleppa Hartmann

Viktoria Egeli

Gynekologisk poliklinikk

 

Kjersti Kleppa Hartmann

Viktoria Egeli

Ekspedisjon KK, ledelse og stab

 

Elin Jørpeland

Heidi Eilerås

Fødeavdelingen

 

Vanja Låstad Larsen

Heidi Jensen

 

Fødeloftet/spesialpost 7H

Barselpost 7G

 

Janne Brathetland

 

Elisabeth Vetrhus

Fødepol. og ul.lab.

Grete Anita Nesvåg

Berit Grønnevik

Barselenhet 7I/hotellet

 


IV        BRANNVERN

Alle medarbeidere skal gjøre seg kjent med brannvernrutiner for egen enhet.

 

Det holdes 2 brannøvelser årlig på alle avdelinger/sengeposter. Brannvern er tema i september og mai. Alle medarbeidere tildeles kompetanseplan for brannvern.

Praktisk brannøvelse blir organisert ifm fagdager x 1 per år. Leger og kontorpersonell blir invitert til å delta.

Deltakelse på brannvernkurs registreres i kompetanseportalen

 

V         OPPLÆRING I HMS-ARBEID

Se prosedyre for SUS

HMS-opplæring i Helse Stavanger (Ikke tilgjengelig)

 

         HMS-avdelingen arrangerer regelmessig kurs for verneombud, ledere, AMU-medlemmer og ansatte av alle yrkesgrupper. Kursene fremgår av læringsportalen på intranett, og dekker alle områder innen HMS-arbeidet. Deltakelse på kurs dokumenteres i kompetanseportalen.

         I samarbeid med HMS-avdelingen er det utarbeidet bedriftshelsetjenestens plan for bistand til Kvinne-og barneklinikken 2017-2019. I tillegg meldes behov for lokale HMS-kurs av ledere ved Kvinne-og barneklinikken til HMS-avdelingen.

         HMS skal være fast punkt på sakslisten på alle ledermøter ved Kvinne-og barneklinikken, på personalmøter, ulike undervisnings/fagdager, m.m.