Arbeidsfordeling leger gynekologisk sengepost 4AC v. 2.2

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

Post 4AC er en gynekologisk sengepost som har ansvaret for pasienter med generelle gynekologiske lidelser, kreft pasienter, pasienter som skal til dagkirurgi/dagbehandling, poliklinisk journalopptak. Det er to seksjonsoverleger som er knyttet til post 4AC.

Seksjonsoverlege ved gynekologisk seksjon 4A

Seksjonsoverlege gynekologisk onkologi

 

 


Ved svangerskapskomplikasjoner settes en grense på 22 uker for overflytting til føde/barsel-seksjonen (denne grensen er relativ, ved tvil må det diskuteres mellom seksjonene). Sen aborter eller truende abort over 14 uker fosterstørrelse innlegges på 7H.


Det er viktig at cancer pasienter skjermes fra andre pasienter. Dette må en ta hensyn til i fordeling av rom.

 

Faste møter:

Legene møtes kl 9 ved avd og fordeler ansvar for arbeidsoppgaver: inneliggende og planlagte innlagte pasienter, tilsyn, ansvar for avdelingen og forbereder seg til previsitt. Logger seg på Imatis. En av legene har hovedansvar for avdelingen.

Pulsmøte kl 9.25 på gangen. Info om ønsket prioritert visitt.

Tavlemøte kl 12.15 på vaktrommet. Gjennomgang med sykepleierne for å oppsummere tiltak og se hva som gjenstår av arbeid.

Røntgendemonstrasjon hver tirsdag kl 08.30 og torsdag kl 08.45 på rtg avd. Videokonferanse med HUS hver mandag kl 14:30 – 15.00

Lokalt MDT møte (en del av pakkeforløpet) hver tirsdag kl 9.00 -10.00

Onkologi møte hver torsdag kl 13.00 (samarbeidsmøte med ABK)

Regionalt telefonmøte for gyn onkologene hver torsdag kl 15.00 – 15.30.

 

Previsitt kl 9.30. Gjennomføres raskt med alle legene tilstede og pasientansvarlige sykepleiere. Legene skal være forberedt.

Legen som har ansvar for pasienten har og ansvar for å godkjenne alle prøvesvar og sørge for at kurven i MEONA er oppdatert og signert. Utførte prosedyrer og nyoppståtte diagnoser (for eksempel UVI) kodes fortløpende i Dips, CtrlM bildet. Pasienter som har uavklarte problemstillinger, forverrelser eller av andre grunner bør undersøkes skal ha prioritert visitt like etter previsitten. Ansvarlig sykepleier skal være med på visitt og samtaler. De pasienter som ønsker det skal få tilbud om individuelle samtaler.


Undersøkelse av inneliggende pasienter
foretas av lege som har ansvar for pasienten. Ved tvil om funn konfererer LIS med overlege/mer erfaren LIS.


Ø.hjelps-pasienter
. Undersøkes vanligvis på gyn.pol. på dagtid av ø hjelp legen og på 4AC mellom kl.15.30 og 08.00.

Hvis ø.hjelp legen har for liten kapasitet kontaktes lege på avdelingen for undersøkelse av pasienten. Pasienter som blir innlagt som øyeblikkelig hjelp undersøkes og vurderes av lege på 4AC. Hvis polikliniske pasienter blir lagt i seng og skal innlegges ved 4AC, er det fortsatt primært ø.hjelp legens ansvar å undersøke og starte behandling.


Journalopptak
av listepasienter foretas av LIS/overlege, hvis det ikke allerede er foretatt journalopptak før innleggelse.

Pasientene mottas direkte på avdelingen og postsekretær tar aktuelle blodprøver på dagtid.


Utskriving
av pasienter foretas av den/de leger som har gått previsitt, og gjøres på undersøkelsesrom/samtalerom. Kurve i MEONA må avsluttes.

Se for øvrig Avslutning av pasientopphold/kontakt ved utreise (Ikke tilgjengelig)

 


Tilsyn? Fra andre avdelinger
utføres etter kl 12.30.

 

Ø.hj henvisninger fra andre avdelinger. Tilsyn?  LIS bør rådføre seg med overlege/erfaren LIS.


Poliklinisk virksomhet
på dagtid skal i hovedsak foregå ved poliklinikken og ikke ved avdelingen.


Pasienter som har gjennomgått dagkirurgisk behandling
skal informeres før hjemreise av operatør. Det skal alltid journalføres at dette er gjort samt evt. videre plan eller oppfølgning. Operatør har ansvar for å godkjenne pasientens kurve i MEONA. Dersom operatør ikke er tilgjengelig, er det legene på 4AC som har ansvaret for at dette gjøres og diktere epikrise når pasienten reiser.

 

Utfylling av skjema ved utført medikamentell abort. Sykepleier som har ansvaret for abort pasientene fyller ut nødvendig informasjon i Natus.


Utfylling av skjema ved utført ab. provocatus.
Se prosedyre:

Svangerskapsavbrudd - administrative rutiner

 

Plan for høyaktivitet

PHA - Plan for høy aktivitet ved 4AC, Gynekologisk sengepost (Ikke tilgjengelig)

PHA - Plan for høy aktivitet, overføring av pasienter mellom 3E4D og 4AC (Ikke tilgjengelig)

PHA - Plan for høy aktivitet - rutine for overføring av pasienter internt i Kirurgisk flytsone (Ikke tilgjengelig)

 

Relatert prosedyre

Arbeidsfordeling for leger på vakt, Kvinneklinikken