Ressursperson - elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) v. 1.1, 11.01.2022

Ressursperson - elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS)

 

        Hensikt: 

Felles forståelse av EDS-ressurspersoners ansvar og arbeidsområde.

Optimal utnyttelse og riktig bruk av DIPS og MEONA som verktøy for sykepleiedokumentasjon.

        Omfang:

Prosedyren omfatter DIPS/MEONA – ressurspersoner knyttet til hver enkelt post/poliklinikk i somatikk og i psykisk helsevern.

        Definisjoner:

DIPS = Programvaren som brukes for elektronisk pasientjournal på SUS

MEONA = Elektronisk kurve

EDS = Elektronisk dokumentasjon av sykepleie

VBP = veiledende behandlingsplaner i DIPS

Ansvar:

Avdelingssykepleier har ansvar for å ha navngitte ressurspersoner i posten/poliklinikken.

        Beskrivelse:

Hver sengepost/poliklinikk har et visst antall ressurspersoner i forhold til bruk av DIPS/MEONA, ut fra størrelse på posten/poliklinikken.

 

Kvalifikasjonskrav: Sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere som har interesse for sykepleiedokumentasjon. Videre bør de ha evne til å inspirere, støtte og oppmuntre kolleger i bruk av sykepleiedokumentasjon.

 

Rolle/ansvar:

         Være avdelingssykepleiers støttespiller i EDS.

         Stimulere personalet til utforming og revidering av VBP.

         Veilede kolleger og drive oppfølgingsarbeid for å sikre at prinsipper for EDS blir fulgt.

         Støtte den enkelte sykepleiers arbeid i utarbeiding av behandlingsplan.

         Bidra til at dokumentasjons -og rapporteringsrutiner i posten er i h.h.t. retningslinjer for DIPS og MEONA

         Har sammen med avdelingssykepleier ansvar for opplæring i DIPS og MEONA til nye medarbeidere.

         Sammen med avdelingssykepleier, ha ansvar for å være i dialog med EDS-arbeidsgruppe

        Referanser:

DIPS Classic Elektronisk sykepleiedokumentasjon, overordnet prosedyre (Ikke tilgjengelig)

DIPS Classic Bruk av behandlingsplan (Ikke tilgjengelig)

DIPS Classic Godkjenne dokument for kollega i kontinuerlig sykepleiejournal (Ikke tilgjengelig)

Utarbeiding av veiledende behandlingsplaner (VBP) (Ikke tilgjengelig)

DIPS Classic Mal for veiledende behandlingplaner (VBP) (Ikke tilgjengelig)

DIPS Classic Veileder for gjennomføring av rapport mellom vaktskifter (Ikke tilgjengelig)

 

  Veileder for opplæring i bruk av DIPS og sykepleiedokumentasjon ved SUS (Ikke tilgjengelig)