Målsetting Kvinne-og barneklinikken v. 1.4, 10.09.2019

 

Kvinne- og barneklinikken har som mål å gi befolkningen et godt tilbud innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer og barnehabilitering, i tråd med nasjonale og internasjonale faglige, aksepterte normer.

Vår visjon, samt våre verdier og mål, har sitt utgangspunkt i regional strategiplan Helse 2035 og lokal strategiplan SUS 2018-2023.

Strategi for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus 2018 - 2023 (Ikke tilgjengelig) for SUS videreføres.

 

For Kvinne- og barneklinikken ved SUS betyr det:

 

VISJONEN VÅR:

Vi skal fremme helse og livskvalitet

Kvinne- og barneklinikken ved SUS skal framstå som et forbilde og skape trygghet for at befolkningen får faglig aksepterte og brukervennlige tjenester innenfor fødselshjelp, kvinnesykdommer og barnesykdommer/ barnehabilitering, samt ivareta pasientenes pårørende.

 

SLAGORDET VÅRT:

Vår kompetanse - din trygghet

 

VERDIENE VÅRE:

Respekt i møte med pasienten

Vårt personale viser respekt gjennom en forståelse for at syke kvinner og syke barn / barn med behov for habilitering har spesielle behov, og at disse behovene løses best i et samarbeid mellom kvinnen og evt. pårørende, barnet og barnets pårørende og helsepersonell.

 

Kvalitet i prosess og resultat

Vi skal gi befolkningen et tilbud når det gjelder fødselshjelp, kvinnesykdommer, barnesykdommer / barnehabilitering som er i tråd med faglig aksepterte normer, og søke så langt det er mulig innenfor tildelte ressurser å tilfredsstille befolkningens behov.

Vi arbeider kontinuerlig for å utarbeide og oppdatere prosedyrer for å sikre kvaliteten på tjenestene. Klinikken har etablert gode systemer for dokumentasjon og evaluering av rutiner og praksis.

 

Trygghet for tilgjengelighet og omsorg

Vårt personale vil ha en bevisst holdning til hva som er god omsorg, pleie og behandling, og vise dette i det praktiske arbeidet med pasienter og pårørende. Av dette følger at vi vil gi pasienter og barns pårørende så god informasjon som praktisk mulig, både skriftlig og muntlig.

  

Våre mål:

Trygge og nære helsetjenester

Pasientene skal bli møtt av kompetente medarbeidere i en sammenhengende helsetjeneste på tvers av behandlingsnivåer. Pasienter skal få god informasjon, opplæring og ha medbestemmelse og innsikt i egen behandling.

 

God samhandling og effektiv ressursbruk i hele pasientforløpet

Vi systematiserer behandlingskjedene og utvikler gode prosesser. Det sjeldne og komplekse håndteres på færre steder. Det er åpenhet om prioritering og resultater.

 

En fremtidsrettet og innovativ kompetanseorganisasjon

Vi satser på forskning, utdanning og fagutvikling for å sikre god pasientbehandling. Medarbeidere og ledere tar ansvar og skaper gode resultater.

 

HMS-mål for SUS

         Ingen ansatte utsettes for skade på jobb

         Arbeidsmiljøet fremmer arbeidsglede, utvikling og kvalitet, og er preget av likeverd, respekt og åpenhet

         Det jobbes for å styrke jobbnærværet og hindre frafall fra arbeidslivet

         Det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd

         Ansatte har relevant og tilstrekkelig opplæring og kompetanse til å ivareta egen og andres sikkerhet

 

Ytre miljø

I Kvinne-og barneklinikken skal alle ansatte kjenne til sykehusets miljømål og være aktive bidragsytere slik at SUS når sine mål.

 

Miljømål for SUS 2016-2020

         Redusere CO2-utslippene med 3 % årlig

         Optimal bruk av legemidler

         Miljøbevisste ansatte

 

Delmål miljø for kvinne – barneklinikken:

1.    Øke bevisstheten knyttet til redusert bruk av forbruksmateriell og engangsutstyr, samt kopiering og papirutskrifter på alle nivåer.

2.    Øke andelen kildesortert avfall.

3.    Øke ansattes kompetanse om bruk og avhending av legemidler.

4.    Minst 80 % av de ansatte skal ha gjennomført E-læring i Ytre miljø innen siste treårsperiode.

5.    Alle avdelinger skal ha e - læringen i sine kompetanseplaner slik at gjentakelse hvert tredje år sikres.

6.    Flere ansatte benytter offentlig transport, HjemJobbHjem og/eller sykle/gå til og fra jobb.

 

 

 

Strategiske satsingsområder

Strategisk Handlingsplan for Kvinne- og barnedivisjonen for 2012/2013

videreføres og skal evalueres høsten 2019.

Noen av satsingsområdene er:

 

Utvikling av kjernevirksomheten

 • Vi vil satse på forskning og utviklingsarbeid til det beste for pasientene. Dette kvalitetsikres gjennom kontinuerlig utarbeiding, oppdatering av prosedyrer og rutiner.
 • Kvalitetsarbeidet dokumenteres i Kvinne- og barneklinikkens Kvalitetsråd, EQS, databaser, ulike typer forbedringsarbeid, samt gjennom innhenting av brukererfaringer.
 • Vi evaluerer resultatet av vår virksomhet, og bruker evalueringsresultatene bl.a. til å forbedre rutiner og prosedyrer, og til å forbedre tilbudet til pasientene.
 • Vi vil fortsatt utrede og utvikle ulike sider av virksomheten og komme med forslag til forbedringer, de eksisterende forbedringsrapporter vil fortsatt bli brukt internt og eksternt.
 • Vi vil arbeide for gode og tverrfaglige pasientforløp innen de vanligste problemstillingene, med kortest mulig ventetid
 • Vi vil arbeide for å kunne gi et helhetlig tilbud med fokus på god kvalitet, kontinuitet, høy grad av læring og mestring og kortest mulig liggetid.
 • Vi vil fortsatt revidere eksisterende prosedyrer og rutiner, og utarbeide nye hvor det er hensiktsmessig. Ved å gå igjennom resultater av klinikkens drift og avviksmeldinger, vil en endre/lage nye rutiner hvor det er behov for det.
 • Vi vil arbeide for gode elektroniske systemer, stimulere til forskning og fagutvikling ved å tilrettelegge på best mulig måte innen gitte ressurser.
 • Vi ønsker å legge til rette for at ansatte av alle yrkesgrupper kan drive forskning. Det innebærer også å legge forholdene til rette for doktorgradskandidater. All forskning (forberedelse, gjennomføring og sluttføring) skal alltid skje i nært samarbeid med Forskningsavdelingen og den aktuelle kliniske avdeling. I dette inngår å sikre forutsigbarhet mht. finansiering av de aktuelle prosjektene.

Utvikling av ledelse og forvaltning av ressurser

 • Vi vil arbeide videre med helhetlig og dokumentert HMS system med årlige HMS - Forbedringsplaner.
 • Vi skal arbeide mot et trygt og godt arbeidsmiljø for sine ansatte, og arbeide for at personalet har best mulig kompetanse til å løse sine arbeidsoppgaver.
 • Våre ledere deltar på SUS sitt videreutviklingsprogram for ledere.
 • Vi vil forvalte tildelte ressurser på en planlagt, forsvarlig og effektiv måte.

Utvikling av samhandling og relasjonsbygging

 • Vårt personale ønsker å ha et godt samarbeid innad, mellom klinikkene og avdelingene på SUS, samt utad mot eksterne samarbeidspartnere.
 • Vi vil arbeide for gode samarbeidsrutiner med kommunehelsetjenesten for å kunne gi pasientene et mer helhetlig og sammenhengende tilbud om helsetjenester.
 • Våre ansatte vil bidra med å videreutvikle Kvinne- og barneklinikken, og gjøre den mer fleksibel og øke omstillingsevnen.
 • Vi innhenter systematisk bruker- og medarbeidererfaringer til bruk i forbedringsarbeid gjennom årlige rapporter ulike steder i klinikken.
 • Våre internettsider oppdateres regelmessig.
 • Vi vil fortsatt synliggjøre Kvinne- og barneklinikkens arbeid via presse, brukerorganisasjoner, universitet og fornøyde pasienter.
 • Vi vil ivareta studenter og hospitanter på en faglig og god måte.
 • Vi vil arbeide for geografisk samling av fagmiljøene. Behov for arealer skal tilpasses driften.
 • Det skal arbeides for at Kvinne- og barneklinikkens behov for MTU, annet utstyr og bygningsmessig vedlikehold/tilpasning blir tilstrekkelig prioritert. 
 • Vi vil arbeide for best mulig undervisning og kompetanseheving av personalet ved de enkelte seksjoner, og for de enkelte yrkesgrupper, bl.a. ved kurs, undervisningsmøter, tema dager, etter- og videreutdanning
 • Vi vil videreutvikle kultur for effektiv ressursutnyttelse. Det skal være god balanse mellom oppgaver som skal løses og tilgjengelige ressurser. Kompetansesammensetningen skal evalueres jevnlig og tilpasses de oppgaver som skal løses. Alle medarbeidere skal bidra til et godt rekrutteringsklima og god stabilitet.    
 • Vi vil arbeide for balanse mellom budsjett og regnskap, for ytterligere reduksjon i sykefraværet og for at lønnsvilkår for ansatte bidrar til rekruttering og stabilitet.

 Relaterte dokumenter:

https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local.gifMålsetting for Avdeling Kvinneklinikken [Godkjent]

Målsetting Barne - og ungdomshabilitering (Ikke tilgjengelig)

Kvalitetsmål Kvinne-og barnedivisjonen

Målsetting Akutt barnemedisinsk og -onkologisk seksjon-3E (Ikke tilgjengelig)

Målsetting Barnepoliklinikken (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Målsetting og handlingsplan for Nyfødtintensiv 3D / Kvinne- og barnedivisjonen (Ikke tilgjengelig)