Stillingsbeskrivelse avdelingsoverlege v. 1.4, 15.12.2017

 

 

 

1.           Kvalifikasjoner

-    Norsk autorisasjon som lege

-    Spesialist innen medisinsk mikrobiologi

 

 

2.           Organisatorisk plassering

-    Avdelingssjef er avdelingsoverlegens nærmeste overordnede

-    Avdelingsoverlegen er medlem i avdelingens ledergruppe

 

 

3.            Ansvarsområde/hovedoppgaver

-    Avdelingsoverlegen har det medisinsk faglige ansvaret for hele avdelingen

-       Er stedfortreder for avdelingssjef

-       Er leder for legegruppen ved avdelingen, både faglig og administrativt

-       Har delegert personalansvar for legegruppen og ansatte på forskningsenheten

-       Ansvar for forskningsenheten ved avdelingen

-    Sammen med avdelingens ledergruppe utarbeide mål og virksomhetsplaner for avdelingens drift 

-    Delta i budsjettprosessen og medvirke til at avdelingen drives innen gitte økonomiske rammer

-    Være ansvarlig for utdanning av legespesialister innen fagområdet

-    Delta aktivt ved valg og prioritering av analyserepertoar

-     Gi rekvirentene medisinsk faglige råd i forbindelse med diagnostikk og tolkning av analyseresultater

-    Delta i undervisning både internt og eksternt

-    I samarbeid med ledergruppen sørge for at HMS blir drevet etter gjeldende prosedyrer

 

 

 

4.           Samarbeidsforhold

-        Avdelingsoverlegen skal informere og stimulere sine medarbeidere til å samarbeide om å nå avdelingens og foretakets mål

-        Skal aktivt samarbeide med andre avdelinger og med sykehusets administrasjon slik at pasienter får et tilbud i overenstemmelse med faglig og etisk aksepterte standarder og normer, og slik at tildelte ressurser blir best mulig utnyttet.

-        Skal sørge for tilfredsstillende kontakt og samarbeid med fagmiljø på andre sykehus, primærhelsetjenesten m.v.


 

5.           Spesielle bestemmelser

-        Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven» Taushetsplikt og opplysningsrett, kap.5»

-        Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef etter