Tiltakskort eksterne hendelser Kvinne - og barneklinikken(Beredskapssituasjoner) v. 1.4, 25.06.2021

Prosedyre Kvinne- og barneklinikken©

Endringer er understreket

 

Ulykker/hendelser med stort antall skadede og/eller krevende skader/tilstander

 

Denne planen bygger på overordnet beredskapsplan for SUS: Overordnet Beredskapsplan for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

Som spesialavdeling vil vi ikke få ansvar for mottak, men stå i beredskap for å avgi personell evt. og lokaler /senger ved en fase 2 situasjon. I forhold til barn kan det være aktuelt å delta i mottak.

 

Avgi areal:

Arealer i 4A-del av 4AC og gynekologisk poliklinikk i 4B arealer, frigjøres først. Vakthavende lege + bakvakt bestemmer hvem som kan skrives ut. Inntak stanses. Resterende pasienter flyttes til 4C-del av 4AC og/eller barselpost 7G.

Pasientkoordinator har ansvar for reduksjon evt. stopp i inntak av pasienter.

Jordmor-sykepleiefaglig koordinator koordinerer flytting av pasienter.

Frigjorte areal bemannes av innkalt personell.

 

Dersom man vet at det er barn involvert skal man frigjøre plasser på 3E4D- 4.etg. slik at skadde barn legges der miljø og personalet er trenet for å ta seg av barn

 

Ved behov for mer areal frigjøres 3E4D- 4.etg.

Vakthavende lege barn + bakvakt barn bestemmer hvem som kan skrives ut. Inntak stanses. Resterende pasienter flyttes til 3E4D- 3.etg.

 

4AC og 3E4D inngår i kirurgisk flytsone, benytt plan for høy aktivitet.

 

Arealer ved Barne- og ungdomshabilitering(HABU), kan benyttes som reserveareal for fortrinnsvis administrative funksjoner.

 

Avgi Personell:

Varslingslister med oversikt over telefonnummer til ansatte finnes i beredskapspermen. Listene er hentet fra GAT (rapport 80)

 

Leger ved KK er til disposisjon for assistanse ved kirurgi eller der det trengs.

Leger ved BUK er til disposisjon ved behov og spesielt dersom barn er involvert.

 

Pleiepersonell ved KK og BUK innkalles ved behov. Innkalling av pleiepersonell organiseres av avdelingssykepleier/avdelingsjordmor.

Innkalt pleiepersonell møter i personaltøy på sengepost for nærmere beskjed.

 

Innkalling av leger organiseres av en fra gruppen nøkkelpersonell.

Innkalte leger møter i personaltøy på Kvinneklinikkens ekspedisjon for nærmere beskjed.

Innkalling av kontorpersonell organiseres av kontorleder.

Innkalt kontorpersonell møter i sivil på Kvinneklinikkens ekspedisjon for nærmere beskjed.

 

Det bør utarbeides turnus/arbeidsplan for innkalt personell for et døgn eller to, avhengig av hendelsens omfang.

 

Respiratorkyndig personell på nyfødtintensiv 3D kan bistå ved behov også for større barn. Sykepleiere ved 3D er kjent med Leoni respirator (bruker til barn opp til 30 kg).

Personell ved Avdeling Barne- og ungdomshabilitering (HABU) er til disposisjon ved behov (leger + psykologer)