Medisinsk kontorfaglig personell føde/barselseksjonen (FA,7G, 7H, 7I) og fødepol./ultralydlab. v. 1.2, 16.09.2013

MEDISINSK KONTORFAGLIG PERSONALE VED FØDE/BARSEL-SEKSJONEN (FA, 7G ,7I og 7H) og SEKSJON FØDEPOLIKLINIKK/ ULTRALYDLABORATORIET

Ledes av Koordinator kontorfaglige tjenester ved føde/barselseksj. og seksj.fødepol./ultralydlab.

Arbeidsoppgaver ved fødeavdelingen:

         Overføre bilder fra ultralydapparat over i pasienjournal i DIPS.

         Bestille rekvisita til fødeavdelingen.

         Fortløpende skriving av operasjonsbeskrivelser, innkomstjournaler, journalnotater, epikriser mm.

         Legge inn fastlege i pasientens personalia.

         Registrere kons-skjema på polikliniske pasienter.

         Lage nye CTG/STAN journaler (scannes etter fødsel).

         Hente, sortere og fordele post.

         Scanne dokument fra fødeavd./fødepol/genetisk veiledning.

         Skrivetjeneste for seksjonsoverlegen, avdelingsjordmor og Kvinneklinikkens leger for øvrig.

         Kontrollere riktige maler og mottakere av epikriser.

 

Det er utarbeidet egen og mer spesifisert oversikt over arbeidsoppgavene på gynekologisk ekspedisjon.

Arbeidsoppgaver ved fødepoliklinikken / ultralydlaboratoriet:

         vurdere henvisninger til ultralydlaboratoriet og gi timer

         hente og fordele post

         bestille kontorrekvisita

         skranke- og telefontjeneste

         fortløpende skriving av journalnotater fra fødepoliklinikken og ultralydlaboratoriet

         følge pasienter som blir innlagt til fødeavdelingen

         gi ny time til pasienter som har vært til konsultasjon

         skrivetjeneste for seksjonsoverlegen, avdelingsjordmor og Kvinneklinikkens leger for øvrig.

         Blodprøvetaking + CTG + assistere lege.

         Hente bilder og legge inn i DIPS.

 

Det er utarbeidet egen og mer spesifisert oversikt over arbeidsoppgavene på fødepoliklinikken / ultralydlaboratoriet.

Arbeidsoppgaver ved barselpostene 7G, 7I  og 7H:

         registrering og oppfølging av Føllingprøver

         utsendelse av ”Medisinsk registrering av fødsel” til helsesøster, Medisinsk Fødselsregister, ”Melding om fødsel” til Folkeregister

         utsendelse av epikriser til leger og helsesøstre

         ferdigstillelse av journaler, rydding og kopiering

         registrere diagnoser

         fortløpende skriving av journalnotater, henvisninger og epikriser

         hente laboratoriesvar, levere røntgenrekvisisjoner og henvisninger til barnelege

         henting og fordeling av post

         skriving av notater i DIPS

         skrivetjeneste ellers etter behov fra avdelingen

         scanning

         bestille kontorrekvisita

         overføre bilder fra ultralyd apparat til pasientjournal i DIPS.