ARBEIDSBESKRIVELSE GYN/UR SEKSJON v. 1.2, 06.06.2019

Arbeidsbeskrivelse for gyn/ur seksjon

 

Avdelingssykepleier/fagansvarlig seksjonsykepleier har ansvar for:

        Motta mobiltelefon, calling (9006) og eventuelle beskjeder fra nattevaktene på vaktrommet

        Slå på anestesiapparat og pc på de aktuelle operasjonsstuer.

        Klargjøre medisiner

        Ansvar for at stue 11, 12 og 16 blir sjekket, asfyxibord, intubasjonsbord, neopuff, 2 stk Ringer ac med infusjonssett i varmeskap og sectiomedisiner

        Organisere dagens program

        Gjøre avtaler med de samarbeidende avdelinger

        Se til at påførte pasienter blir klarert av anestesilege

        Delegert ansvar til å starte og avslutte anestesi  til ASA 1 og ASA2 pasienter

        Ringe ned og forberede til neste pasient

        Sende blodskjema til blodbanken, kontrollere utfylling

        Avløse til pause i samarbeid med anestesilegene

        Bistå med epiduraler på føden dersom behov. Hente epiduralskjema. Fylle på Marcain 2,5 mg/ml og Xylocain m/adr. 10 mg/5 mikrogram i skap på fødeavd.

        Avtale med koordinator ca. kl.1300 for å fordele vakt-team

        Sjekke defibrillator

        Rullerende ansvar for varelageret sammen med de andre avdelingssykepleierne på SOP

        Rapportering og overlevering av calling og mobiltelefon til aftenvaktene kl.15.00

        Organisere fremlegging av utstyr til neste dags program.

        Fredag: kontroll av barnebord, ekstraappart forrom stue 13, kjøleskapstemperatur og egen sjekkliste føden (husk signatur)

        Bestille medisiner mandag og onsdag og ellers ved behov

        Rekvisisjonen skal sendes elektronisk før 09

        Narkotikaoppgjør kvartalsvis

 

       

       

Anestesisykepleierne har ansvar for:

       

        Orientere seg om opr.programmet på aktuelle stue

        Kontrollere anestesiapparat, sjekke utstyr

        Etter delegerte oppgaver, medansvarlig for gjennomføringen av dagens program

        Gi i god tid beskjed om når neste pasient kan ringes ned til slusen

        Telle narkotika

        Ved dagens slutt:               

Sjekke og fylle på anestesibord og medikamentboks

        Slå av anestesiapparatene unntatt stue 11, 12 og 16

        Ansvar for at stue 11, 12 og 16 er klarert som akuttstuer

        Påse at operasjonsstuen og forrom er ryddig, se sjekklister

        Sjekke og event.fylle på i skap forrom

        Signere for utført sjekk på skjema plassert på forrom

 

 

Alle skal ha kjennskap til:

        Plassering av defibrillator

        Plassering av vanskelig intubasjonsbord

        Plassering av glukometer og hemoglobinmåler

        Branninstruks

        Trykkvaktplassering

        Påfyllskap for barnebord

        Blodprøveutstyr

        Kjenne til kvalitetssystemet ,EQS og plassering av seksjonens prosedyrer

        Blærescanner

        Skråpute til vanskelig intubasjon

 

 

 

Forefallende:

        Ta kontakt med medisinsk teknisk tlf.51518164 (561607) ved feil av utstyr

        Ta kontakt via e-post med servicesenteret for å rapportere feil på annet utstyr

        Ved hastesak ta telefonisk kontakt med servicesenteret, dagtid kl.08.00-14.30 tlf.51518144

        Utenom arbeidstid øhj. portørsentralen tlf. 51519212