Målsetting Kvinneklinikken v. 2.1

Prosedyre Kvinneklinikken SUS © 
Prosedyren er omarbeidet

 

 

Avdeling Kvinneklinikken har som mål å gi befolkningen et godt tilbud innen fødselshjelp og kvinnesykdommer i tråd med nasjonale og internasjonale faglige aksepterte normer.

Kvinneklinikkens målsetting er en videreføring av SUS sin målsetting i Strategi for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus 2018 - 2023 (Ikke tilgjengelig)

Viser også til:Målsetting Kvinne-og barnedivisjonen [Godkjent]

Kvalitetsmål Kvinne-og barnedivisjonen

 

Visjonen vår:


Vi skal fremme helse, mestring og livskvalitet

Kvinneklinikken ved SUS skal gi befolkningen trygghet ved å yte faglig aksepterte og brukervennlige tjenester innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Verdiene våre:

Respekt

Kvinneklinikkens personale viser respekt gjennom en forståelse for at kvinner og barn har individuelle behov, og imøtekommer behovene i samarbeid med kvinnen, evt. pårørende og annet helsepersonell.

Kvalitet

Kvinneklinikken skal gi befolkningen et tilbud når det gjelder Fødselshjelp og Kvinnesykdommer som er i tråd med faglig aksepterte normer, og så raskt som mulig ut fra de ressursene som er tilgjengelig.

Kvinneklinikken arbeider kontinuerlig for å utarbeide og oppdatere prosedyrer for å sikre kvaliteten på tjenestene, og søker å dokumentere og evaluere rutinene.

 

Trygghet for tilgjengelighet og omsorg

Kvinneklinikkens personale har en bevisst holdning til hva som er god service, og vise dette i det praktiske arbeidet med pasienter og pårørende. En viktig del av dette er å gi god muntlig og informasjon

 

Våre mål for kvalitet, kompetanse og pasientsikkerhet

         Trygge og nære sykehustjenester

         Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk

         En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon.

HMS-mål for SUS

         Ingen ansatte utsettes for skade på jobb

         Arbeidsmiljøet fremmer arbeidsglede, utvikling og kvalitet, og er preget av likeverd, respekt og åpenhet

         Det jobbes for å styrke jobbnærværet og hindre frafall fra arbeidslivet

         Det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd

         Ansatte har relevant og tilstrekkelig opplæring og kompetanse til å ivareta egen og andres sikkerhet

 

Miljømål for SUS 2016-2020

         Redusere CO2-utslippene med 3 % årlig

         Optimal bruk av legemidler

         Miljøbevisste ansatte

 

Delmål miljø for KK

         Øke ansatte og pasienters miljøkompetanse

         Alle ansatte ved KK kjenner til sykehusets klimamål og er aktive bidragsytere slik at SUS når sine klimamål, og opprettholder Miljø sertifisering etter ISO 14001

         Redusere bruk av engangsutstyr og forbruksmateriell

         Øke andelen kildesortert avfall

         Redusere bruk at personbil til jobb med 20 %. Øke andel ansatte som bruker kollektiv transport/sykler til og fra arbeid/HjemJobbHjem

         Redusere antall tjenestereiser. Økt bruk av elektroniske møter/videomøter.

         Øke ansattes kompetanse om bruk og avhending av legemidler

         Redusere sykehusinfeksjoner: Følge opp prosjekt P18 «Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner»

 

Delmål for HMS og miljø er beskrevet i de enkelte enhetenes HMS - Forbedringsplaner

 

Strategiske satsingsområder

Viser til Strategisk Handlingsplan for Kvinne-og barnedivisjonen for 2012/2013 som blant annet utdyper følgende satsingsområder:

 

Utvikling av kjernevirksomheten

         Fortsatt utrede og utvikle ulike sider av virksomheten og komme med forslag til forbedringer. De eksisterende rapporter innen føde/barsel-seksjonen, poliklinikkvirksomheten og de gynekologiske seksjoners virksomhet vil fortsatt bli brukt internt og eksternt.

         Utarbeide gode og tverrfaglige pasientforløp innen de vanligste problemstillingene, med kortest mulig ventetid

         Fortsatt revidere medisinskfaglige og administrative prosedyrer i dokumentstyringssystemet EQS, og produsere nye prosedyrer hvor behov melder seg. Ved å gå igjennom resultater av avdelingens drift og avviksmeldinger, vil vi endre/lage nye rutiner hvor det er behov for det.

         Arbeide for å kunne gi et helhetlig tilbud innen differensiert fødselsomsorg ved å omlegge Føde/barselseksjonen til 4 kombinerte føde/barselenheter basert på seleksjon, med fokus på god kvalitet, kontinuitet, høy grad av læring, mestring og kortest mulig liggetid.

         Kvinneklinikken vil arbeide for å videreutvikle databasesystemene, stimulerer til forskning og fagutvikling ved å tilrettelegge på best mulig måte innen gitte ressurser.

         Vi vil satse på å legge til rette for at ansatte av alle yrkesgrupper kan drive

     forskning, og legge forholdene til rette for doktorgradskandidater.

     Til hjelp i forskningsarbeidet vil vi gjøre maksimal bruk av de kliniske databasene.

         Tilstrebe tilrettelegging for ansatte som ønsker å videreutvikle sin kompetanse f.eks. mastergrad, andre videreutdanninger og ulike kurs.

 

Utvikling av ledelse og forvaltning av ressurser

         Kvinneklinikken vil arbeide for en geografisk samling og utvidelse av KKs arealer som nå ligger svært spredt. Vi arbeider både på kort sikt og lengre sikt, inkludert mot SUS2023.

         Kvinneklinikken vil fortsette arbeidet med å få ressurser til innkjøp av utstyr til avdelingen. Vi vil også videreføre arbeidet med de langsiktige utstyrsbehov og få avsatt midler i budsjettet for avskrivning av utstyr.

         Kvinneklinikken vil arbeide for best mulig undervisning og kompetanseheving av personalet ved de enkelte seksjonene, og for de enkelte yrkesgruppene, bl.a. ved kurs og undervisningsmøter.

         Kvinneklinikken vil arbeide for å ha tilstrekkelig antall stillinger for de ulike yrkesgruppene, bedre rekrutteringen av personale til avdelingen og legge arbeidsforholdene til rette slik at stabiliteten av personalet blir best mulig.

         KK arbeider for et budsjett i balanse.

         KK fortsetter IA- arbeidet for å redusere sykefraværet ytterligere.

         KK vil arbeide videre med helhetlig og dokumentert HMS system med årlige Forbedringsplaner.

         KK innhenter systematisk av bruker- og medarbeidererfaringer til bruk i forbedringsarbeid gjennom årlige rapporter ulike steder i klinikken.

 

Utvikling av samhandling og relasjonsbygging

         KK oppdaterer regelmessig resultater på internett, bl.a. med den hensikt at mange Kvinneklinikker legger ut resultater som kan sammenlignes på Internett.

         KK vil ha gode samarbeidsrutiner innad i HF og ut mot kommunehelsetjenesten.

         Fortsatt synliggjøre Kvinneklinikkens arbeid via presse, brukerorganisasjoner, universiteter /høyskoler, og fornøyde pasienter.

         Ivareta studenter og hospitanter på en faglig og god måte.

         Alle medisinskfaglige og administrative prosedyrer, inkludert pasientinformasjon og pasientforløp publiseres på internett.

 

 

Mål for Kvinneklinikkens enheter

 

1. Føden FA

Hovedmål

Gi fødselsomsorg av høy kvalitet, hvor fødekvinnen føler seg godt ivaretatt. Kunne vise til ledende resultater nasjonalt. Ha god trivsel hos de ansatte på avdelingen.

 

HMS

HMS-mål og miljømål med tiltak er beskrevet i HMS - Forbedringsplan for Fødeavdelingen

 

Delmål

         Ha faglig engasjement og god kunnskap hos personalet

         Delta på SAFER for å trene på akutte rutiner og teamarbeid/kommunikasjon. Bruke øvingsrommet i avdelingen

         Bruke rutiner i EQS kontinuerlig

         Oppdatere og bruke kompetanseportalen månedlig

         Laveste tall i landet på asfyxi, blødning, VE (pga. potrahert forløp) og sfinkter ruptur

         Ha kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen

         De ansatte skal få mulighet til faglig oppdatering, både internt og via eksterne kurs.

         Melde alle avvik i Synergi

         Bruke sjekklister

         Alle jordmødre og leger skal være STAN-sertifiserte og kunne beherske medisinskteknisk utstyr

         Alle i avdelingen har ett eget ansvarsområde for å holde avdeling og utstyr ryddig, og vedlikeholdt

         Dokumentere i henhold til lover og forskrifter for å sikre kontinuitet og kvalitet

         Ivareta taushetsplikten

         Bruke personalet på avdelingen som er kollegastøtte

         Leder eller ass. leder på avdelingen har debrifing ved behov i avdelingen

         Ha et godt psykososialt miljø i avdelingen. «Løfte» hverandre opp som kollegaer

         Synlige og imøtekommende ledere

 

2. Fødeloftet/spesialpost 7H

Hovedmål

Vi skal gjennom kvalitet, trygghet og respekt ivareta den gravide, fødende og den nye familien på best mulig måte, med stor grad av faglighet og respekt for den enkelte. Samt skape et godt arbeidsmiljø.

 

HMS

HMS-mål og miljømål med tiltak er beskrevet i HMS-Forbedringsplan for 7H

 

Kvalitet

Vi skal sikre et godt kvalifisert personale gjennom:

         De ansatte skal gis tid til faglig oppdatering, både internt og ved eksterne kurs

         Personalmøtene skal være en arena for å dele fagkunnskap og erfaringer med hverandre

         Jordmødrene skal være STAN sertifiserte og trygge i bruk av fødeavdelingens utstyr. Dette sikres med rullering og hospiteringsordninger

         Ansatte skal delta i obligatorisk undervisning og dokumentere dette i kompetanseportalen

         Bruke Synergi ved avvik

 

Trygghet

         Trygghet for våre brukere sikres ved at vårt personale er faglig oppdatert

         Personalet gir relevant muntlig og skriftlig rapport ved hjelp av sjekklister

         Hjelpsomhet og respekt for hverandres kunnskap og arbeid gir trygghet og et godt arbeidsmiljø for den enkelte

 

Respekt

         Enhver bruker og pårørende skal møtes med respekt og forståelse

         Våre brukere skal tilbys et opphold med fokus på kontinuitet og individuelle behov

 

 

3. Barselpost 7G

Hovedmål

Gi barselkvinner og deres nyfødte en god start ved å ha fokus på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Ha god trivsel hos de ansatte.

 

HMS

HMS-mål og miljømål med tiltak er beskrevet i HMS-Forbedringsplan for 7G

 

Kvalitet

         Ha høy fagkunnskap og engasjement innen barselomsorgen både i forhold til friske barselkvinner/nyfødte og de som har behov for særlig oppfølging og behandling i barseltiden

         Bidrar til å opprettholde godkjenning som «Mor-barn-vennlig sykehus»

         Følge WHO/UNICEFS 10 punkt for vellykket amming

         Bruke rutiner i EQS aktivt

         Holde seg faglig oppdatert ved jevnlig deltagelse på undervisning både internt og eksternt

         Bruke og oppdatere kompetanseportalen månedlig

         Melde avvik i Synergi

 

Trygghet

         Ivareta taushetsplikten

         Ha gode dokumentasjonsrutiner for å sikre kontinuitet og kvalitet

         Bruke sjekkliste

 

Respekt

         Vise respekt og forståelse i møte med den nye familien, tilrettelegge for fleksible løsninger.

         Vise respekt for kolleger

 

 

4. Hotell- Barsel post 7I

Hovedmål

Gi barselomsorg av høy kvalitet slik at familien får en god start. Være en god arbeidsplass for de ansatte.

 

HMS

HMS-mål og miljømål med tiltak er beskrevet i HMS-Forbedringsplan for 7I

 

 

Delmål

         Følger nasjonal faglige retningslinjer for barselomsorgen

         Bidrar til å opprettholde godkjenning som «Mor-barn-vennlig sykehus»

         Følge WHO/UNICEFS 10 punkt for vellykket amming

         Får mulighet til faglig oppdatering via interne og eksterne kurs

         Får tilbud om videreutdanning i ammeveiledning ved Nasjonalt kompetansesenter for amming

         Bruker rutiner i EQS kontinuerlig

         Oppdaterer og bruker kompetanseportalen hver måned

         Melder avvik i Synergi

         Dokumenterer i henhold til avdelingens rutiner for å sikre kontinuitet og kvalitet

         Bruker sjekklister

         Behersker avdelingens medisinsk tekniske utstyr

         Deltar på Safer

         Ivaretar taushetsplikten

         Bidrar til et godt psykososialt miljø

         Deltar på personalmøter

         Bidrar til et godt læringsmiljø for nyansatte og studenter

         Har ansvar for å holde avdelingen ryddig og sørge for vedlikehold av utstyr

         Ledere er synlige og imøtekommende

 

5. Gynekologisk post 4AC

Hovedmål

Gynekologisk fagseksjon 4AC bygger på et helhetlig menneskesyn, ha høy faglig kompetanse og kvalitet på alle nivå. Det innebærer blant annet at vi skal ivareta pasientens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov på en profesjonell og omsorgsfull måte.

Pasienten og pårørendes medbestemmelse og ressurser står sentralt i vurderingen av nødvendig behandling og pleie.

Ha god trivsel hos de ansatte.

 

HMS

HMS-mål og miljømål med tiltak er beskrevet i HMS-Forbedringsplan for 4AC

 

Kvalitet/faglig dyktighet

         Drive forsvarlig med nok personale.

         Yrkesgruppene skal samarbeide til pasientens beste. Dette innebærer at vi respekterer hverandres egenart og kunnskap.

         Tilstrebe høy faglig standard ved ukentlig internundervisning og fagdager fastsatt i turnus

         Legge til rette for videreutdanning og forskning

 

Samarbeid

4AC tilstreber tett samarbeid mellom seksjonene innad i klinikken.

 

 

Trygghet

Trygghet for pasientene sikres ved at personalet er faglig oppdatert, har gode rutiner og et godt samarbeid.

 

Respekt

Vise respekt for både kollegaer og pasienter.

 

7. Seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg:

Hovedmål:

         Gjennom kvalitet, trygghet og respekt ønsker vi å gi god omsorg til våre brukere og deres pårørende

         Ha et godt samarbeid med primærhelsetjenesten

         Skape et godt arbeidsmiljø

 

HMS

HMS-mål og miljømål med tiltak er beskrevet i HMS-Forbedringsplan for seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg

 

Kvalitet

         Høy faglig standard, ved hjelp av kurs og videreutdannelse

         Utdanne én ultralyd jordmor i året

         Holde utstyret i god stand, og oppgradere med et ultralyd apparat pr. år

         Gi tid til oppdatering og opplæring

         Tett samarbeid med de andre avdelingene i seksjonen

         Satse på forskning. Motivere flere til å starte egne forskningsprosjekter de to neste årene

         Kapasitet til å ta imot flere ø - hjelp pasienter (avlaste fødeavdelingen)

         Lære av fosteravvikene

 

Trygghet

         Yte optimal omsorg for våre brukere og deres pårørende, slik at de føler seg trygg gjennom svangerskapet

         Gi individuell omsorg

         Møte våre brukere på en slik måte at de føler seg velkommen til fødepoliklinikken

 

Respekt

         Vise alle respekt - både brukere og personalet

         Alle skal bli sett, hørt og verdsatt

         Ivareta taushetsplikten

 

 

8. Gynekologisk poliklinikk

Hovedmål:

         Gjennom kvalitet, trygghet og respekt gir vi god omsorg til våre pasienter og deres pårørende

         Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø

 

HMS

HMS-mål og HMS-tiltak er beskrevet i HMS-Forbedringsplan for gynekologisk poliklinikk

 

Delmål

         Tilstreber faglig høy standard bl.a. ved å delta på intern undervisning, fagdager, eksterne kurs og konferanser 

         Deltar i obligatorisk undervisning og dokumentere dette i kompetanseportalen

         Bruker Synergi ved avvik

         Bruker rutinene i EQS

         Deler fagkunnskap og erfaringer med hverandre

         Utfører sine tildelte ekstraoppgaver i forhold til bestilling og vedlikehold av utstyr

         Gir god informasjon og kommuniserer slik at pasienter og pårørende føler seg ivaretatt

         Viser hjelpsomhet og respekt for hverandres kunnskap og arbeid

         Tilrettelegger best mulig for pasientene

         Ivaretar pasientens integritet og taushetsplikten

         Tilstreber å holde tidsskjemaet

 

 

9. Kontortjenesten Kvinneklinikken

Hovedmål

Vi skal gjennom kvalitet, trygghet og respekt skape et godt arbeidsmiljø. Arbeide for fleksibilitet og utvikling av medarbeiderne for å skape og bli en del av tverrfaglig samarbeid.

 

HMS

HMS-mål og miljømål med tiltak er beskrevet i HMS-Forbedringsplan for kontor

 

Delmål

         Engasjement og god kunnskap hos personalet.

         Motivere og legge til rette for medarbeidere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse som videreutdanning og ulike kurs

         Oppdatert personal med faglig oppdatering som fagdag, interne og eksterne kurs. Delta i obligatorisk undervisning og dokumentere dette i kompetanseportalen

         Bruke synergi ved avvik

         Oppdatere og følge opp den årlige HMS - Forbedringsplan

         Arbeide for å få stabilitet blant medarbeiderne og redusere sykefravær

         Utarbeide og være en del av gode tverrfaglige pasientforløp

         Synlig og imøtekommende leder

         Hjelpsomhet og respekt for hverandres arbeidsoppgaver vil gi fleksibilitet, trygghet og føre til et godt arbeidsmiljø

         Bruke rutiner i EQS kontinuerlig