Seksjonsoverlege fødepoliklinikken og ultralydlaboratoriet v. 2.0, 08.01.2013

 

 

Kvalifikasjoner:

         Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

 

 

Organisatorisk plassering, utlysning og åremål:

         Avdelingsoverlegen ved Kvinneklinikken er nærmeste overordnede.

         Stillingen besettes etter intern utlysning blant Kvinneklinikkens overleger for 3 år om gangen.

 

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver

          Seksjonsoverlegen er den medisinskfaglige leder ved poliklinikken, og samarbeider med de to andre seksjonsoverlegene i obstetrikk om seksjonsovergripende rutiner, driftsforhold og medisinske forhold. Pasientene skal i størst mulig utstrekning oppleve omsorgen i svangerskap, fødsels- og barseltid ved Kvinneklinikken som sammenhengende.

          Seksjonsoverlegen har hoveddelen av sin kliniske virksomhet ved seksjonen, og er kontaktperson for avdelingsjordmor i de fleste saker vedrørende drift, samarbeidsforhold og rutiner. Seksjonsoverlegen har ansvar for den pålagte årlige rapportering om prenataldiagnostikk  til Helsedirektoratet og
samarbeider med avdeling for medisinsk genetikk, HUS.

          Sammen med avdelingsjordmor skal hun/han lage gode rutiner for samarbeid med primærhelsetjenesten, tredjelinjetjenesten (MGM, NSFM) og andre samarbeidspartnere. Der det er aktuelt sørger seksjonsoverlegen for at det utnevnes en koordinator for pasienten, evt bidrar til at det lages en individuell plan. {{EQSDocument 10056 new}}

          Seksjonsoverlegen har ansvar for at henvisninger til poliklinikken behandles i henhold til prioriteringsbestemmelser og lovverk, og sørger for at delegering og stedfortrederfunksjon håndteres forsvarlig.

          Seksjonsoverlegen deltar i seksjonsvise driftsmøter.

          Seksjonsoverlegen tar initiativ til revisjon og innføring av rutiner knyttet til seksjonen, og er medlem av Kvinneklinikkens kvalitetsutvalg. Seksjonsoverlegene i obstetrikk har et særlig ansvar for at de obstetriske rutinene samordnes, og ikke står i motsats til hverandre. Ved uenighet kan avdelingsoverlegen tildele ansvar for samordning til en av seksjonsoverlegene, eller selv ta en beslutning.

          Seksjonsoverlegen bidrar til strukturert og praktisk utdanning av leger i spesialisering.

         Seksjonsoverlegen behandler Synergisaker knyttet til legearbeid ved enheten. Avdelingssjefen eller avdelingsoverlegen kan delegere behandling av saker innen obstetrikk (f.eks. NPE- og tilsynssaker) til seksjonsoverlegen, og antall saker bør fordeles rimelig mellom de tre.

         Seksjonsoverlegen bidrar til gjennomføring av intern og tverrfaglig undervisning på seksjonen, og til utvikling av høy kompetanse innen fostermedisin og risikosvangerskap. {{EQSDocument 17455 new}}

         Ved innføring av nye medisinske metoder og utstyr, kan informasjon til personalet delegeres til seksjonsoverlegen.

         Seksjonsoverlegen bør sammen med avdelingsjordmor fremme en serviceholdning overfor pasientene, med vekt på informasjon og medvirkning, og arbeide aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø.

         Seksjonsoverlegen bør gi innspill til best mulig utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser.