Telefonhenvendelser til Kvinneklinikken fra pasienter og pårørende v. 1.3, 03.10.2014

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket.

 

Målsetting:

Kvinneklinikken skal ta imot henvendelser fra pasienter og pårørende på en høflig og respektfull måte.

Det er viktig å sortere innkomne telefoner til riktig sted.

Pasienter som trenger hurtig hjelp, eller som tidligere har fått beskjed fra KK om å ringe til sykehuset, må ikke bli avvist i telefonen.

KK praktiserer en lav terskel for direkte henvendelser fra gravide /fødende til Fødeloftet/Føde-avdelingen og kreftpasienter/pårørende til gynekologisk-onkologisk seksjon 4AC, som praktiserer ”åpen retur”.

KK er en 2.linje–helsetjeneste. Det bør gis informasjon til pasienter og pårørende om riktig sted for henvendelser hvis telefonhenvendelsen bør gå til fastlege, legevakt etc.

 

Rutiner for sortering av innkomne telefoner

1)   Telefoner som gjelder innleggelser:

Telefoner med spørsmål etc. fra pasienter som skal legges inn, settes over til pasientkoordinator ved Kvinneklinikken, tlf. 9464.

        

2)   Telefonhenvendelser fra gravide i siste del av svangerskapet/fødende:

Disse henvendelsene settes over til Fødeloftet, ved mistanke om patologi settes telefonen over til fødeavdelingen.

Gravide/fødende som henvender seg telefonisk, skal spørres om det som framkommer av vedlegget.

 

Det er jordmors ansvar å vurdere hvorvidt det er behov for å rykke ut/komme den fødende i møte. Ved spørsmål om utrykning:Fødsel utenfor SUS

 

 

Alle telefonhenvendelser til Fødeloftet/Fødeavdelingen noteres fortløpende i en egen perm for dette formålet på begge avdelinger, og føres så snart som mulig inn i Natus under ”Enkeltsøk”, ”formål med tilgang til journal”, ”telefonsamtale”.

 

Hvis henvendelsen trenger medisinsk vurdering, settes telefonen over til vakthavende lege på Fødeavdelingen.

Ev. kan pasienten oppfordres til å kontakte egen lege/jordmor hvis problemet ikke trenger oppfølging av spesialisthelsetjenesten. I enkelte tilfeller kan Legevakten være aktuell instans.

 

3)   Telefoner fra pasient eller pårørende med gynekologisk kreft

Da KK praktiserer ”åpen retur” for sine kreftpasienter, mottas også telefonhenvendelser fra pasient og pårørende. Telefonene settes over til sykepleier 4AC, eller til pasientansvarlig lege, hvis denne etterspørs og er tilgjengelig.

Sykepleier 4AC vurderer telefonhenvendelsen, og om det er nødvendig å sette den over til lege ved KK (vakthavende lege gyn. etter kl.16.00).

 

4)   Telefonhenvendelser fra pasienter som har fått beskjed om at de kan ringe direkte til KK

(for eksempel etter operasjoner, ved ekstrauterin graviditet som observeres etc.)

Disse settes over til den innstans de etterspør, for eksempel aktuell post ved sykepleier, ev. vakthavende lege gyn. etter kl 16.00.

 

5)   Telefonhenvendelser fra pårørende til pasienter som er inneliggende

En må her være nøye med å overholde taushetsplikten. Ved tvil om en kan besvare en telefonhenvendelse, forespørres pasienten om en skal svare, dette kan med fordel kartlegges ved innleggelsen.

Hvis pas. ikke er i en slik tilstand at de kan forespørres, må en sikre seg identiteten til den som ringer, - ev. ved å ringe tilbake og kontrollere navn og nummer i katalog/sentralbord.

En vurderer om det er riktig å gi ut opplysninger hvis pasienten ikke kan forespørres.

 

6)   Telefoner utenom de som er nevnt ovenfor, f.eks. til vakthavende lege ved KK

Mange av disse telefonene gjelder problemstillinger som ikke trenger vurderes ved KK. På dagtid før kl. 15.30 settes telefon over til sykepleier på gynekologisk poliklinikk som har ansvaret for øyeblikkelig hjelp, etter kl.15.30 settes telefon over til sykepleier 4AC .

Innholdet i telefonhenvendelsen vurderes, kan pasienten gå til egen lege dagen etter, eventuelt oppsøke legevakten, henvises gynekologisk poliklinikk dagen etter?  Alternativt settes telefonen over til/konfereres med vakthavende lege.

     Se også prosedyren:

        Øyeblikkelig hjelp gynekologisk seksjon (gynpol/4AC)

 

 

Dokumentasjon:

Telefonhenvendelser til sykehuset skal dokumenteres i kvinnens journal. Jordmor og sykepleier bruker vedlagte skjema som mal:

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Telefonhenvendelser fødeavdelinger - skjema (Ikke tilgjengelig)