KPHV - Bistandsanmodning/Savnetmelding til politiet v. 1.6

1.     Hensikt: 

Kontakt med politiet i forhold til inneliggende pasienter ved bistandsanmodning og savnetmelding. Generelt når pasienter uteblir enten ved avtalte permisjoner eller rømmer, skal helsepersonell selv forsøke å oppnå kontakt med pasienten og motivere for at vedkommende skal returnere tilbake til sengeposten. Dette skal dokumenteres i pasientjournalen. Det skal ikke rutinemessig sendes bistandsanmodning eller savnetmelding til politiet.

 

Det er krav om at bistand fra politiet skal være nødvendig og være begrunnet i en reell fare for andre menneskers liv og helse eller aktive suicidale planer. Det er helsetjenesten som avgjør dette. Helsetjenesten må i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt det er nødvendig med bistand fra politiet.

 

Bistand fra politiet vil først og fremst være nødvendig i følgende tilfeller:

         Ved behov for fysisk maktutøvelse utenfor institusjon, eller

         Når en person antas å ville påføre seg selv eller andre skade og helsepersonell ikke er i stand til å avverge dette, eller

         Når det er nødvendig å bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale.

         Når pasient på dom uteblir eller rømmer.

 

Selv om det ikke sendes bistandsanmodning til politiet, skal det gis melding om at pasienten har rømt til EVP/poliklinikk eller andre i sykehuset som har ansvar for å følge opp pasienten

2.     Omfang (inneliggende pasienter):

Pasienter underlagt Psykisk helsevernloven kapittel 5, Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern:

- Skal umiddelbart meldes som savnet hos politiet med informasjon om innleggelse etter kapittel 5, Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern slik at politiet aktivt leter etter og etterlyser vedkommende.

 

Pasienter innlagt på tvungent psykisk helsevern (§ 3-3) eller tvungen observasjon (§ 3-2):

Dersom vedkommende utgjør en fare for seg selv eller andre, og ikke blir frivillig med tilbake til institusjon skal politiet straks varsles og anmodes om bistand til å bringe pasienten tilbake (jfr. punkt 1).

 

Pasienter innlagt frivillig:

Ingen rutinemessig varsling. Men, dersom det er fare for pasientens eget eller andres liv har helsepersonellet varslingsplikt (uavhengig av taushetsplikten) til nødetater for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom (helsepersonelloven, § 31, § 23 nr.4).

3.     Ansvar:

         Den ansvarlige for vedtak i sengepost, dvs. postoverlege eller vedtaksansvarlig psykolog har ansvar for å sørge for kontakt med politiet på dagtid.

         Forvakt i konferanse med eventuelt bakvakt, er ansvarlig for kontakt med politiet på kveld/natt/helg.

For begge ovennevnte tilfeller kan vedtaksansvarlig mht den praktiske kontakt med politiet, delegere dette til ansvarshavende spl/vernepleier på den enkelte sengepost.

4.     Beskrivelse:

Punkter det skal opplyses om ved bistandsanmodning/savnetmelding:

         Pasientens navn og f.nr.

         Psykisk og fysisk tilstand.

         Årsak til aktiv etterlysning: fare for andre eller om pasienten er til fare for seg selv?

         Opplys om pasienten er innlagt på dom til tvunget psykisk helsevern.

         Relevant informasjon om tidligere atferd og evt. risikofaktorer.

         Opplys om sengeposten/personal konkret har foretatt seg noe mht å få pasienten til å returnere: er det søkt etter pasienten? Evt. hvor? Er det sannsynlig at pasienten vil bli funnet?

         Det skal gis melding om at pasienten har rømt til EVP/poliklinikk eller andre i sykehuset som har ansvar for å følge opp pasienten.

 

Pasientens behandler:

         Skal ta stilling til og dokumentere i pasientjournalen om etterlysning og bistandsanmodning skal igangsettes ved uteblivelse fra konsultasjon eller når pasienten ikke returnerer etter permisjon/utgang eller ved rømning.

         Det skal dokumenteres i F5-bildet under «administrative merknader».

 

Merk! Når savnede pasienter returnerer på egen hånd etter å ha vært meldt savnet til politiet, skal politiet straks underrettes.

5.     Avvik:

Rutinen skal ikke avvikes. Avvik registreres i sykehuset sitt avvikssystem Synergi.

6.     Kilder/Referanser:

KPHV - Utgang og permisjoner for pasienter innlagt i sengepost (Ikke tilgjengelig).

 

Psykisk helsevernloven med kommentarer