Arbeidsinstruks for Ansvarshavende anestesisykepleier v. 1.3, 03.07.2020

Hensikt: 

 • Sikre felles plan for ansvarshavende anestesisykepleiers oppgaver, samt trygge god pasientflyt

Ansvar:

 • Anestesiavdelingens ledelse er ansvarlig for å utarbeide retningslinjer for ansvarshavende anestesisykepleiers arbeidsoppgaver på vakttid.

Kompetanse

 • Oppstart etter ca. 4 år i avdelingen – kan reservere seg
 • Ansatte må ha opparbeidet tilstrekkelig erfaring før man blir ansvarshavende

Vaktrapport kl. 1500 – Konferanserom anestesi

 • Ved denne rapporten skal det være ro i rommet.
 • Kun vakter skal være tilstede – i tillegg til avdelingslederne/ stedfortredere 

Aftenvakter har krav på en strukturert rapport:

 • Hvilke stuer skal ha avløsning?
 • Type operasjon og antatt varighet?
 • Hva er meldt av pasienter – operasjonsprogram skal være utprintet for utlevering
 • Overlevering av utsjekkede stuer – avdelingssykepleier

Aftenvakter skal få overlevert alle       

         VIP telefoner

Ansvarshavende anestesisykepleier har ansvar for avløsning av DV innen kl. 1530

 • VIKTIG: Fordeling av oppgaver tar tid
 • Avdelingssykepleierne har ansvar for 16 vaktene og skal ha en plan for ev. avløsning.

Ansvarshavende anestesisykepleier:

 • Skal ha en løs funksjon i oppstart av vakten
 • Har da ansvar for
  • begge vaktcallingene,
  • samt VIP telefon 561746/97428906 

Ansvarshavende vurderer å fortsette i løs funksjon dersom:

-      mange nye anestesisykepleiere er på vakt

-      det er spesielt travelt og mange stuer er i drift

Ansvarshavende skal videre:

 • Fordele/Vurdere ressurser ut fra teammedlemmers kompetanse/erfaring
 • Fordele vakttelefoner og ha oversikt over VIP telefon/personell
 • Stille på møte med vakthavende leger/operasjonssykepleier – kl. 1515 - for videre prioritering av påførte pasienter
 • I Helg:
  Møte med vakthavende leger/operasjonssykepleier – ca. kl. 0845 - 0900
 • Ha ansvar for at sjekking av akuttstuer/medikamenter blir utført
 • Ha dialog med OP 1 vakt anestesi om eventuell aktivering av OP 2 vakt
 • Ha klar en plan for 22 vakten
 • Skaffe vikar dersom NV uteblir
   

Ved beredskapssituasjoner skal Ansvarshavende

 • Ha oversikt over anestesisykepleierne/oppgaver

Ved brann skal Ansvarshavende

 • Ha oversikt over anestesisykepleierne/oppgaver

Pasientflyt er et felles ansvar på vakt

 • Viktig med rask oppstart – også i helg
 • Ved avsluttet oppdrag - oppdatering til ansvarshavende anestesisykepleier
 • Man har et felles ansvar for rettferdig fordeling av oppgaver og pauser
 • Man skal inkludere vakthavende operasjonssykepleier VIP 561662/*4-9015 i planlagt drift

Sjekking av Akuttstuer/Medikamenter

 • Akuttstuer som skal sjekkes Stue: 1-4-5-11-12-Laser

-      Tetthetskontroll av anestesiapparat

-      Sjekking av sug

-      Intubasjonsutstyr

-      Signeringsliste

 • Akuttmedikamenter mellom stue 6 og 7
 • Sectiomedikamenter

Beredskap på vakt

 • En anestesisykepleier skal til enhver tid være løs, og i beredskap i avdelingen.
 • Når vi er alene, med callingene, går vi ikke «ut på huset» for å legge inn PVK, med mindre det står om liv.

Avvik:

Meldes i Synergi