Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv v. 1.0, 21.10.2021

 

 

Det er et mål med minst mulig adskillelse mellom mor og barn.

Man bør også unngå separasjon av tvillinger i størst mulig grad. Foreldre skal informeres saklig og kort umiddelbart dersom barnet innlegges nyfødtintensiv.

 

 Dokumentasjon:

         Barnelege skal dokumentere all undersøkelse og tilsyn i Natus, og relevante tiltak skrives inn.

         Tydelig beskjed til barnepleier/jordmor om hvilke tiltak og observasjoner som skal gjøres. Barnepleier skal ringe til barnelege dersom situasjonen endrer seg.

Flytskjema som beskriver kriteriene i denne prosedyren: Flytskjema-Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv-

 

A.         Risikofaktorer:

i)Hos barnet.

 

1.Premature

         Premature 35-37 uker undersøkes like etter fødsel av jordmor eller barnelege (Apgar, respirasjon, Astrup, hb) Der det er risikofaktorer el symptomer bør undersøkelse være mer omfattende av barnelege

         Premature med fødselsvekt <2000g overføres nyfødt innen 2t såfremt barnet kan følges opp tilstrekkelig på fødeavdelingen

 

         Premature <35 uker undersøkes av barnelege rett etter fødsel, og barnelege vurderer om barnet må overflyttes umiddelbart el innen 2t. Barnelege skal være tilstede ved fødsel.

a. Premature < 35 uker overflytting umiddelbart:

         Symptomer (respirasjon, sirkulasjon, nevrologi)

         <34 uker

         Metning <90% (målt ved us av barnelege etter fødsel)

         Temperatur < 36,5 målt rektalt

         Hypoglykemi på tross av mat gitt innen 60 minutters alder Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel

         Fødselvekt < 1800g

         Hgb<14 og symptomer eller GA<37 uker

     b. Premature 34-35 uker overflytting innen 2t:

         Klinisk stabile barn>34 uker og < 35 uker som ikke oppfyller kriterier gitt under punkt 1a, kan være litt hos mor dersom barnet kan bli tilstrekkelig observert og fulgt opp på fødeavdelingen. Dette innebærer at mat er gitt innen 60 minutters alder, temperatur ved 30-60 min, blodsukker og SaO2 er kontrollert innen 60 minutter.

Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel

2. Lav fødselsvekt

         Barn med fødselsvekt<2000g overflyttes nyfødtavdeling innen 2t såfremt barnet kan følges opp tilstrekkelig på fødeavdelingen

 

3.Fødselsasfyksi

a. Overflyttes umiddelbart.

         Apgar ≤ 5 ved 10 min alder og/eller

         pH i navlearterie < 7,0 og/eller BE < -16 og/eller

         Behov for overtrykksventilasjon ved 10 min alder

         Kliniske tegn på hypoksisk ischemisk encephalopati (Skal vurderes av overlege nyfødt)

b. Vurderes overflyttet og skal vurderes av barnelege

         Metabolsk acidose: pH< 7,05 og/eller BE< -12 og/eller

         Apgar <7 ved 5 min

         Behov for overtrykksventilasjon i flere minutter

 

4. Mekonium i luftveier og risiko for mekonium-aspirasjonssyndrom (MAS)

 

Alle barn med tykk mekonium tilsees av barnelege

 

 Risikofaktorer for utvikling av MAS:

Patologisk CTG, keisersnitt, acidose i navleastrup, lav apgarskår, intubering ved fødsel, GA>42 uker

 

a. Overflyttes umiddelbart ved tykk mekonium og minst en av følgende risikofaktorer

         Intubert ved fødsel

         Apgar<7 ved 5 min

         Metabolsk acidose i navlestreng: pH<7,05 og/eller BE<-12

         Chorioamnionitt hos mor

 

         Kliniske funn:

         Behov for overtrykksventilasjon i flere minutter

         Suging for å åpne blokkerte luftveier

         Takypne

         Cyanose – behov for O2 tilførsel

         Nesevingespill

         Thorakale inndragninger

         Pressing

         Takykardi

 

b. Barn som har risikofaktorer for mekoniumaspirasjonssyndrom som ikke innlegges nyfødt skal ha ekstra tilsyn på føde/barsel.

         Aktuelle tiltak forordnes av barnelege.

         Observasjoner (respirasjonsfrekvens og hjertefrekvens, kapillærfylning, temperatur, slapphet, sugelysten) 

         Tiltak kan også være: måling av metning og/eller blodprøvekontroll.

         Ny vurdering av barnelege innen 1 time

 

5. Hemoglobinmåling hos nyfødte

Man tar hemoglobinmåling av navlesnorsblod og dette analyseres samtidig med astrup i blodgassmaskin. Det er særlig viktig å kontrollere hb hos monochorionale tvillinger

 

         Ved hgb<14 og symptomer eller GA < 37 overflyttes umiddelbart

         Ved hgb <14 overflyttes innen 2t

Ved senere mistanke om anemi hos nyfødte skal man konferere med barnelege om evt prøvetakning.

 

         Ved hgb > 22 (polycytemi mistanke) kontaktes barnelege for vurdering av ytterligere blodprøver (inkludert bl.s), tilsyn evt overflytting 3D

 

6. Alvorlige misdannelser

         Undersøkes like etter fødsel og barnelege vurderer om barnet overflyttes umiddelbart eller innen 2 timer

7. Hypoglykemi risiko

         Blodsukker < 1,4 eller blodsukker <2 og symptomer overflyttes umiddelbart

         Blodsukker 1,4 - 2 mmol/l: gi melk, kontroll etter 30-60 minutter. Vedvarende blodsukker <2: overflytning 3D. Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel

 

Risikobarn:

         SGA <2,5 persentil (liten for alder)

         Små barn <2500g og store barn >4500g

         Premature< 37 uker

         Lav kroppstemperatur <36,5 gr

         Barn av mødre med alle typer diabetes

         Asfyksi (pH<7,05 eller BE<-12-16 eller apgar <7 ved 5 min)

         Polycytemi (hb>24)

         Dysmature barn med lite subkutant fett, «romskinnet»

         Barn med vekttap>8-10%

 

 

Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel

 

 

8. Barn med symptomer etter fødsel: Sirkulasjon, respirasjon eller nevrologi

 

a) Umiddelbar overflytting:

         Barn som har respiratoriske symptomer og ikke viser noen tegn til bedring (for eksempel barn med tykt, misfarget fostervann, eller barn som er ventilert, og barn med vedvarende pressing)

         Påfallende slappe barn

         Sirkulatoriske symptomer i form av cyanose og lav metning <90%

         Bleke/marmorerte og forlenget kapillær fylning.

 

b) Barn som viser tegn til mistrivsel/infeksjon

 

         Dersom barnet har symptomer skal barnelege kontaktes.

         Labsvar skal følges opp av barnepleier, og lege skal informeres om prøvesvar, og eventuelt nye symptomer.

         Dersom vakthavende lege beslutter at barnet skal overflyttes til 3D, skal dette skje umiddelbart.

 

Observasjon av det nyfødte barn

Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling

Infeksjon hos nyfødte - flytskjema (Ikke tilgjengelig)

9. Pulsoksymetri ved 2 timers alder

         O2 metning <90% kontakt barnelege for umiddelbar overflytning til 3D

         O2 metning 90-95% og symptomer, kontakt barnelege for vurdering av overflytning til 3D

         O2 metning 90-95% og symptomfri, ta ny oksygenmetning etter 2 nye timer. Barnet overflyttes 3D dersom O2metning fortsatt < 95%.

 

ii)          Hos mor

1.Sykdom hos mor

         Barn av mødre med rusproblematikk og mødre i LAR overflyttes 3D når mor overflyttes fra føden (senest etter 6 timer).

 

         Barn av mødre som står på legemidler som kan gi abstinenser: mors behandlende lege har ansvaret for å informere om barnet har risiko for abstinenser og skal da overflyttes når mor overflyttes fra fødeavdelingen. Amming skal avgjøres av mors lege.

 

2.Infeksjon hos mor/Klinisk chorioamnionitt.

Gynekolog stiller diagnosen under fødsel, og dette er uavhengig av om antibiotika seponeres etter fødsel

         symptomer hos barnet: overflyttes umiddelbart

         ikke symptomer hos barnet overflyttes innen to timer

3.Tidligere GBS sepsis hos søsken: Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling

         symptomer hos barnet: overflyttes umiddelbart

         ikke symptomer hos barnet: overflyttes innen to timer

4.GBS UVI hos mor

         Mor dekket av antibiotika innen 4t før fødsel: Ingen tiltak. EQS 37020

         Mor ikke dekket av antibiotika innen 4t før fødsel: Barnet observeres ved 6, 12 og 24 timers alder. Infeksjon hos nyfødte observasjonsskjema EQS 14049

5.Annen sykdom hos mor som kan gi risiko hos barnet

overlege vurderer om barnet skal overflyttes nyfødtintensiv

 

 

B.         Barn som skal følges opp ekstra

 

 

1.Barn som trenger medisinsk oppfølging av en slik art at barsel ikke kan tilby dette:

         Barn med behov for ernæringsonde mer enn 10 dager

         Barn med vektnedgang mer enn 10-12 % på tross av adekvat ernæring og oppfølging på barselavdelingen. Hvis barnet har gått ned i vekt >15% skal barnet flyttes til nyfødtintensiv 3D umiddelbart.

         Hvis bilirubinnivået er nær grense for utskifting eller > 100 umol/L 1. døgn, kontaktes vakthavende barnelege som vurderer overflytting til nyfødtavdeling 3D, avhengig av klinikk, rask stigning av bilirubin eller risikofaktorer hos mor. Bilirubin og Hb skal alltid kontrolleres igjen umiddelbart med ø-hjelpsprøve

         Bilirubin hos nyfødte på barselavdeling

 

 

2.Barn som formelt skal innskrives på 3D, men vanligvis flyttes direkte til barsel – i samråd med barnelege:

         Barn med Downs syndrom: Sjekkliste fra 3D følges. Sjekkliste barn med Trisomi 21 / Down syndrom 3D

         Barn av mødre med HIV smitte som ikke er godt virussupprimert og/eller med gestasjonsalder under 37 uker, og/eller dersom det er andre uavklarte forhold rundt mors HIV smitte. HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel 

         Hydronefrose med bilateral eller alvorlig patologi. Skal alltid ta urinstix og BT før utskrivelse (BT tas på 3D). UL tas tidligst ved 48-72 timers alder. Hydronefrose:Rutine ved intrauterin+påvist hydronefose

 

3.Barn som innlegges barselpost og som følges på barselposten:

         Barn med leppe/ganespalte

         Barn med utvidet nyrebekken uten alvorlig patologi. Ultralyd tas 4.-5. dag (poliklinisk), pasienten skal så til poliklinikken for svar og oppfølging. Settes opp til barsellege. Hydronefrose:Rutine ved intrauterin+påvist hydronefose

         Klumpfot

         Barn av mødre som får behandling for tuberkulose.

         Barn av mødre med diabetes, (type 1, type 2, insulin og kostavhengig, svangerskapsdiabetes.)

         Barn av mødre med HIV-smitte som har godt supprimerte virustall.

         Barn som er avhengige av ernæringssonde yngre enn 10 dager. Barsel lege undersøker barnet 7. dag, og lager plan for barnet videre, - vurderer eventuelt NAST.

         Fullbårne barn forløst vaginalt, med lett CRP stigning til 35 uten symptomer. Disse barna skal barnelege alltid informeres om. CRP skal bestilles om ø. hjelp. Innen 1 time etter at svar foreligger skal vakthavende lege informeres om prøvesvar.

Plexus brachialis parese

 

Vakthavende barnelege/barnelege på barsel vurderer barnet på barselvisitten, skriver henvising og journalnotat i DIPS, el notat Natus der det er mest aktuelt

 

 

Kilder:

Metodebok i nyfødtmedisin - Universitetssykehuset Nord-Norge (unn.no)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Kilde i forhold til MAS: Monfredini, C. et. al. Meconium Aspiration Syndrome: A Narrative Review, Children 2021

Children | Free Full-Text | Meconium Aspiration Syndrome: A Narrative Review (mdpi.com)

Se også vedlegg under relatert