KPH BURA PBUD Stillingsbeskrivelse postleder v. 1.1

Stillingsbeskrivelse Postleder, PBU Døgn, PHBURA

 

Kvalifikasjoner:

 3-årig helse- eller sosialfagligutdanning med relevant videreutdanning.

Personlig egnethet

Ledererfaring eller lederutdanning ønskelig.

 

 

Organisatorisk plassering

Er faglig og administrativt overordnet alt personell

Rapporterer til avdelingssjef

Er medlem av avdelingssjef sin ledergruppe

Representerer arbeidsgiver overfor de ansatte

 

Ansvarsområde

Daglig drift av posten

Ansvar for koordinering av miljøterapien i posten- Det innebærer:

-          At kvaliteten er faglig forsvarlig og at virksomheten drives i overenstemmelse med lover og forskrifter

-          At sengepostens målsetting er i samsvar med SUS, PH BURA og Klinikk psykisk helse sin overordnede målsetting

-          At sengeposten utvikler kvalitativ god miljøterapi og miljøterapeutisk kompetanse for å dekke pasientenes behov

-          At det utarbeides interne prosedyrer, metoder og retningslinjer for å sikre god pasientbehandling

-          Sørge for at posten gjennomfører og dokumenterer HMS tiltak etter overordnede retningslinjer innen divisjonen.

 

 

Økonomi

Postleder har kontroll på ressursforbruk og driftsresultater innenfor fastlagt budsjett. Attestasjonsmyndighet etter nærmere definisjon innenfor delegasjonsreglementet i forhold til budsjett og innkjøp

 

 

Personaladministrasjon

-          Forsvarlig bemanning i forhold til sengepostene drift

-          Oppfølging av miljøterapeuter og behandlere herunder medarbeidersamtaler

-          Legge til rette for faglig utvikling ved opplæring og veiledningstilbud, videre-  og etterutdanningstilbud og internundervisning

-          Tilrettelegge for at studenter og hospitanter blir ivaretatt i posten

 

 

 

 

 

Samarbeidsforhold

Samarbeider med:

-         Avd. sjef og avdelingsoverlege,  tillitsvalgte og verneombud, annen postleder i seksjonen.

 Ass. Postleder der det er aktuelt

-          Andre ansatte på posten

-          Andre aktuelle i PHBURA

-           Aktuelle utdanningsinstitusjoner

-          Førstelinjetjeneste

 

Deltar på adm- og fagledermøte

 

 

Spesielle Bestemmelser

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver etter at saken har vært forelagt stillingshaver og dennes tillitsvalgte. Slike endringer gis skriftlig.