Stillingsbeskrivelse Avdelingssykepleier - Sterilsentral v. 1.1

1. ORGANISATORISK PLASSERING

Administrativt og faglig underordnet Ass. Oversykepleier ved Sterilsentralen.

Representerer arbeidsgiver overfor ansette

 

2. ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER.

Stedfortrederfunksjon for Ass. Oversykepleier Sterilsentralen.

Har et delegert faglig og administrativt ansvar for alt personell ved Sterilsentralen og satellittene utenfor.

Har et delegert ansvar for den daglige drift av avdelingen.

Har ansvar for å kvalitetssikre og dokumentere steriliseringsprosessen og sterilproduksjon.

Har ansvar for at brukerne av sterilt gods får den påkrevde service, og at denne servicen tilpasses aktuelle endringer i brukernes rutiner med den hensikt å optimalisere brukeravdelingenes funksjonalitet.

Har ansvar for å bestille reparasjon av ødelagte instrumenter, og bestilling av nye instrumenter som erstatning for kasserte instrumenter.

Har ansvar for mottak, kontroll og registrering av låneutstyr.

Ansvar for å tilrettelegge forvaltningen av kirurgisk utstyr og medisinsk forbruksmateriell slik at det tjener pasientens beste og sykehusets interesser, gjennom samordning, oppdatering og vedlikehold av sterilsentralens lager.

Har ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

Har medansvar for Helse-, Miljø og Sikkerhet på sin seksjon

 

3. SAMARBEIDSFORHOLD.

Undervisning i avdelingen og alle avdelinger ved SUS ved behov.

Produkt informasjon

Koordinere arbeidet i samsvar med personalets kvalifikasjoner.

Ansvar for god kontakt mellom Sterilsentralen og avdelingene ved sykehuset

 

4. SPESIELLE BESTEMMELSER.

Ansettelse etter gjeldende ansettelsesreglement for Helse Stavanger HF.

Stillingsbeskrivelsen godkjennes og kan forandres av Oversykepleier.

Endringer skal være skriftlige og forelegges stillingsinnehaveren på forhånd.