Lite liv
Lite liv v. 1.0

1.   Hensikt: 

Å sikre forsvarlig helsehjelp til gravide kvinner som kontakter avdelingen på grunn av lite liv.

2.   Omfang:

Jordmødre og leger ved fødeavdelingene.

3.   Ansvar:

Avdelingsleder og seksjonslege er ansvarlig for å gjøre rutinen kjent og tilse at den følges. Jordmødre og leger ved fødeavdelingene er ansvarlig for å holde seg oppdatert om gjeldende prosedyrer.

 

4.   Beskrivelse:

Lite liv er basert på kvinnens subjektive oppfatning av hva hun oppfatter som normal aktivitet for sitt barn og endring i aktivitetsmønster i forhold til dette. Det foreligger ingen enhetlig definisjon nasjonalt/internasjonalt på normal eller redusert aktivitet hos barnet.

Alle som kontakter avdelingen pga redusert fosteraktivitet, skal snakke med jordmor eller lege. Det er viktig at kvinnens subjektive oppfatning og bekymring tas på alvor.

Ø.hjelp konsultasjon fødeavdeling

 

 

 

 

Kvinner som ikke har kjent liv tas imot umiddelbart.

Ved tvil om fosteraktiviteten er redusert, kan kvinnen bes om å se det an i maksimum 2 timer ved mulig fravær av fosteraktivitet. Hun kan bes om å spise og drikke.

 

Kvinnen kan bes om å se det an i maksimum 12 timer dersom hun lurer på om det er reduksjon av aktivitet.

Dersom kvinnen er svært engstelig og ikke føler seg trygg ved å se det an, bør hun tilbys å komme til kontroll.

 

Se: Flytskjema 1; for henvendelser pga lite liv

 

Undersøkelser:

 

<24 uker:

Hjerteaktivitet bekreftes med Doppler (kan gjøres i primærhelsetjenesten)

 

24-28:

Fosterlyd bekreftes med Doppler. CTG gjøres hvis teknisk mulig. Bruk CTG apparat med STV for korttidsvariabilitet ved svangerskap <32 uker.

Ved risikofaktorer gjøres i tillegg ultralyd;

se: Flytskjema 2;tiltak og oppfølging i avdelingen ved lite liv

 

>28:

Kvinner med risikofaktorer bør komme til undersøkelse så raskt som mulig.

Etter ankomst i avdelingen:

 

         Kvinnen tas snarest imot av jordmor som gjennomgår anamnese, helsekort, kartlegging av risikofaktorer, tar CTG, kontrollerer BT, urin og SF-mål.

         Ved normal, reaktiv, CTG; minst 20 min, minst 2 akselerasjoner og minst to angivelser av spark, kan jordmor godkjenne CTG èn som normal. Vibroakustisk stimulering anbefales ved CTG uten akselerasjoner.

         Kvinnen anbefales å kjenne etter spark de neste 12 timer, og ved tydelig endret/redusert aktivitetsnivå hos fosteret, informeres om å ta ny kontakt med fødeavdelingen.

         Lav terskel for kontroll av CTG neste døgn.

 

Foreligger fremdeles lite liv følges: Flytskjema 2

 

         Ved CTG som ikke er normal og reaktiv, eller normal CTG men mor kjenner fortsatt mindre/ikke liv, gjøres ultralydundersøkelse med spesielt fokus på: fostervannsmengde, fosterstørrelse/vekst og fosterbevegelser.

         Doppler måling av hastighet i art.cerebri media kan være aktuelt for å utelukke føtal anemi.

 

Risikofaktorer:

 1. Tidligere intrauterin fosterdød
 2. Gjentatte henvendelser pga lite liv
 3. SGA, IUGR
 4. CTG som er vanskelig å klassifisere eller ikke er normal
 5. Manglende spark på CTG i løpet av en time
 6. Markert endring av sparkemønster
 7. Hypertensive svangerskapskomplikasjoner
 8. Diabetes
 9. Passert termin
 10. Kvinner >35 år
 11. Ved pregravid BMI >30*
 12. Andre grunnsykdommer (hypertensjon, nyresykdom, SLE, antifosfolipidsyndrom)
 13. ICP
 14. Røyking, rus, medikamentbruk
 15. flerlinger
 16. Kommunikasjon-/språkvansker
 17. Misdannelser, genetiske sykdommer hos fosteret
 18. IVF
 19. Rh antistoff, trc antistoff, antitrombosebehandling

 

* BMI>30 er gjeldende retningslinje på SUS. (I veileder i fødselshjelp 2020 står det BMI>25)

5.   Avvik:

Avvik pasientrelatert Kvinneklinikken

 

6.   Kilder/Referanser:

 

Veileder i fødselshjelp 2020

 

Lenke til SUS sin intranettside om lite liv som er beregnet for gravide: Lite liv