Anamneseskjema: Personopplysninger til utfylling v. 1.1, 03.05.2019