Stamceller - rutine for stamcellehøsting ved Kvinneklinikken v. 1.0, 16.01.2018

Prosedyre Kvinneklinikken© SUS
Ny prosedyre

1.     Hensikt: 

Kvinneklinikken(KK) får jevnlig henvendelser fra firma og foreldre med tanke på å samle navlestrengsblod fra nyfødte. Dette med tanke på lagring av stamceller til evt. framtidig bruk. Dette anses ikke som nødvendig medisinsk undersøkelse, og KK kan derfor ikke bruke ressurser til samling av navlestrengsblod. Imidlertid vil vi legge forholdene til rette for at eksternt personale kan gjennomføre innsamlingen på en forsvarlig måte.

2.     Omfang:

Prosedyren beskriver av kort praktiske oppgaver knyttet til stamcellehøstingen, samt at foreldre selv må dekke alle kostnader knyttet til dette.

3.     Ansvar:

Foreldre som ønsker å samle navlestrengsblod fra nyfødte er ansvarlige for å sende inn signert avtale til KK fire uker før termin. Stamceller - Begjæring om å samle navlestrengsblod til stamcellehøsting

Det skal også foreligge en kopi av Helsedirektoratets godkjenning av firmaet. Denne scannes inn sammen med signert avtale.

 

Foreldre dekker selv alle kostnader knyttet til stamcellehøstingen.

 

4.     Beskrivelse:

o    Mottatt signert avtale om stamcellehøsting skannes i Dips av sekretær ved KK

o    Sekretær ved KK lager NB-notat i Natus: «Avtale om stamcellehøsting»

o    Ved behov for poliklinisk konsultasjon i forkant av fødselen, eller ved bruk av KKs forbruksmateriell ifm med inn innsamling av navlestrengsblodet utstedes giro på full betaling som pasienten tar med til firma (ingen refusjonsmulighet)

o    Representant fra firma med godkjenning av Helsedirektoratet gjennomfører innsamlingen av navlestrengsblodet i tråd med gjeldende regelverk

o   Stamcellehøstingen bør fortrinnsvis foregå på et eget rom, atskilt fra kvinnen og barnet.

o   Ved å vise til forsvarlighetskravet kan ansvarlig jordmor/lege kan avbryte stamcellehøstingen dersom der er til hinder for god pasientbehandling og pasientsikkerhet.

5.     Avvik:

Avvik fra prosedyren må gjøres i samråd med avdelingsjordmor og seksjonsoverlege, og må dokumenteres i DIPS.

 

6.     Kilder/Referanser:

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (forskrift om håndtering av humane celler og vev) av 7. desember 2015".

Retningslinjer fra Helse og omsorgsdepartementet vedrørende tapping av navlestrengsblod (2005) Se link under fanen relatert.