Operativ virksomhet-Rutiner for Kvinneklinikken v. 1.0

Endringer er understreket

 

Journalopptak foregår vanligvis av en assistentlege. Undersøkelsesfunnene drøftes med den ansvarlige overlegen, som skal skrive operasjonsprogrammet. Vedkommende overlege må vurdere om det er nødvendig at også overlegen undersøker pasienten.

 

Pasienter innlagt til et operativt inngrep av en overlege ved KK SUS:

kan etter GU i forbindelse med journalopptak (utført av assistentlege), hvor funn harmonerer med det som er gjort før inleggelsen, settes opp på operasjonsprogrammet direkte, etter at ansvarlig overlege har fått beskjed.

 

Pasienter innlagt til et operativt inngrep, uten at en overlege ved KK SUS har

undersøkt pasienten:

Assistentlege drøfter etter undersøkelse og journalopptak indikasjonsstillingen med ansvarlig overlege. Overlegen bestemmer så om det er nødvendig med ny pasientsamtale eller evt. ny GU.

 

 

 Pasientinformasjon ved elektive inngrep

 

A) INNLAGTE PASIENTER

Operatør (evt. medlem av operasjonsteamet) skal snakke med pasient dagen før

operasjonen.

Dersom det er helt umulig at en av operasjonsteamet snakker med pasient dagen før, en av teamet  snakke med pasienten operasjonsdagen før narkose/epidural/spinal-anestisi

startes.

Hvis dette evt. skulle medføre en forsinkelse/utsettelse av operasjonsprogrammet,

må en alikevel ta den tid som trengs

 

 

B) POLIKLINISKE PASIENTER

Praktiske forhold kan i enkelte tilfeller gjør det vanskelig å få til en samtale med operatør (operasjonsteamet). I de fleste tilfellene er det mulig at operatøren snakker med pasienten på operasjonsstuen før narkosen gis. Ved poliklinisk laparoscopi skal operatøren informere pasienten om funn og evt. videre kontroll.

 

 

GENERELT: Operatøren bør forsøke å følge opp pasienten postoperativt i den grad det er praktisk mulig.

 

 

Pasientinformasjon fylles ut av operatør umiddelbart etter diktat av operasjonsbe­skrivel­sen. Informasjonsarket utleveres til pasient ved utskriving.

 Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)