Palliativ cancerbehandling

Palliativ cancerbehandling v. 1.6, 21.12.2018

Kvinneklinikken© SUS

Endringer er understreket


Ved noen medikamentregimer er det ikke angitt dosering, da det ofte er komplekse tilstander og bør gjøres i samråd med MPT (mobilt palliativt team).

 

Væske og ernæring

Tilførsel i.v. hjelper lite mot tørste - godt munnstell er bedre mot munntørrhet.

Elektrolyttforstyrrelser korrigeres, særlig lav K og høy Ca. Blodtransfusjon ved symptomgivende anemi. Parenteral ernæring oftest bare aktuelt når det er utsikter til gevinst av nytt terapeutisk inngrep/tiltak. Peroral næringsdrikk tilbys, ernæringsfysiolog kan konsulteres.

 

Kvalme og brekninger

Utelukk tarmobstruksjon – kirurgi, sondeMalign tarmobstruksjon ved gynekologisk kreft

Vurder medikamentbivirkning

Vurder metabolsk eller sentralnervøs årsak

Tilstreb smertefrihet

 

Behandlingsalternativer:

Metoklopramid (Afipran®) 10-20mg X 4)

Haloperidol (Haldol® 1-4 mg X 1-2)

Ondasetron (Zofran® 4-8 mg X 1-2) - særlig ved cytostatika/strålebehandling.

Medrol/Fortecortin/Prednisolon: anoreksi, senkvalme etter cytostatikakurer. Rp f eks Medrol 8mg x3. Må da vurdere syrepumpehemmer.

(4mg Dexametason/Fortecontin tilsv ca 16mg Medrol /30mg Prednisolon)

 

Subileus/Ileus

Ventrikkelsonde – avlastende PEG

Avlastende kirurgi (stomi)

Inoperabel obstruksjon:

Butylskopolamin Buscopan®(80mg i døgnet evt i pumpe) + Morfin + evt Sandostatin® 50-100 mg X 2 sc

 

Dyspnoe

Obstruktiv dyspnoe:

Antiastmatika; Atrovent® 0,25–0,5 mg +

Ventoline® 2,5–5 mg blandes og inhaleres i forstøver.

 

Angstproblematikk:

Diazepam (Stesolid®) evt Midazolam (Dormicum®)

 

Sliming/dødsralling:

Morfin skopolamin 0,5-1 ml sc

Robinul® 0.3-0,6 ml sc

 

Obstipasjon

Alltid forebyggende ved opiat-kodein:

Lactulose®10-20ml X 2-3.

Laxoberal ®dråper 15-20 X 1-2.

Toilax®

Movicol® 1-3 poser/døgn

Manifest obstipasjon:

Fortsatt forebyggende regime + Klyx.

 

Kacheksi

Diagnostiske overveielser:

Nedsatt fødeinntak (mekanisk obstruksjon), smerter, depresjon/angst, kronisk kvalme, organsvikt, kjemoterapi – strålebehandling, kronisk infeksjon, anemi

 

Kan forsøke 1-2 uker, avslutt ved ingen effekt:

Fortecortin 4 mg x 2 evt Prednison 20-30 mg x 1, Medrol 4-8 mg x 2-3 ved kort forventet levetid.

 

 

Psykiske plager

Medikamentell behandling er ikke det primære, men et supplement.

Normale psykiske reaksjoner – psykiatriske tilstander.

Angst:

Oxazepam (Sobril®), Diazepam (Stesolid®)

Dormicum® kan gis i terminalfasen ved uttalt angst.

(preterminal pumpe: Morfin+Dormicum+Haldol)

Depresjon:

Remeron® 30mgx1

 

Smertebehandling

Se også Smertebehandling ved kreft

 

Milde og moderate smerter:

Paracetamol (1 g X 3-4) + ev NSAIDS

 

Sterke smerter:

Paracetamol + evt NSAID som basis. I tillegg gis:

Alternativ 1:

Oxycontin®/Targiniq. Oxynorm® ved smertegjennombrudd.(juster dosen opp 30-50% dgl til effekt)

Alternativ 2:

Morfin tabl/mix/supp start:10 mg x 4-6. Ved utilstrekkelig effekt øk dosen med 20-50% pr. døgn.

Alternativ 3:

Fentanyl® plaster

Ved gjennombruddsmerter gis morfin 1/6 av døgndosen om gangen. Ev Oxynorm

Alternativ 4:

Morfin i.v i repeterende doser til smertefrihet

Alternativ 5:

Morfin smertepumpe 30-60 mg pr døgn som startdose (eller 30-50% av peroral døgndose)

Alternativ 6:

Epidural/spinal anestesi

Alternativ 7:

Metadon

Samarbeid med MPT er viktig og bør brukes

 

Nevrogene smerter:

Lyrica®, 25mx 2 som startdose

(Sarotex®, 10-30 mg)

 

Kortikosteroider:

Fortecortin ® 4 mg X 4 med nedtrapping til 1 mg X 4 over 2 uker; mest aktuelt i terminal/preterminalfase og hvor det er økt hjernetrykk, levermetastaser eller nevropatiske smerter.

Medrol® 16mg = Fortecortin® 4 mg

 

Skjelettsmerter:

NSAIDS

Fortecortin/Medrol ®

Aredia® infusjon 90 mg hver 4. uke vurderes

Overvei: strålebehandling(evt. kirurgi)

 

Generelt:

Ved overgang fra opioider per os til parenteralt reduseres dosen med 1/3.

 

Relevante lenker:

https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfase

 

 

 

https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-sentre%20og%20fagråd/Regionalt%20kompetansesenter%20for%20lindrende%20behandling/handbok_lindrende_behandling_revidert_2016.pdf