Pasientinformasjon- adm.rutine KK v. 1.1

 

generell

 

PASIENT-INFORMASJON

 

A-4.1.1

 

 

*** Forandringer er understreket E

 

 

 

 

Journalskriving/ OP-programmet

   Ass.lege/overlege skriver journaler.

   Overlege er ansvarlig for OP-programmet.

 

 

Pasientinformasjon ved elektive inngrep :

A)       INNLAGTE PASIENTER

En av operatørene skal snakke med pasient før operasjonen

B)      POLIKLINISKE / DAGKIRURGISKE PASIENTER  E

Operatør snakker med pas. før operasjonen operasjonsdagen på posten før premedikasjon (lap.scopier), evt. på operasjons­stuen (ab. prov., abrasio). Etter polikl. laparo­sco­pier E

skal operatøren informere pa­sienten om funn og evt. videre ktr

 

 

GENERELT: Operatøren skal forsøke å følge opp pasienten post­opera­tivt i den grad det er praktisk mulig.

 

 

Pasientinformasjon Nr. 10 fylles ut av operatør umiddelbart etter dik­tering av operasjonsbe­skrivel­sen. Informasjonsarket leveres til pa­sient ved utskriving: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

 

 

Se også:

Preoperativ utredning. Blodbank (Ikke tilgjengelig)

Koordinator (for oppfølgning av pasientbehandling)