Fagutviklingsjordmor avd. Kvinneklinikken v. 1.5, 02.09.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

 

 

Kvalifikasjoner

         Norsk autorisasjon som jordmor og sykepleier

         Minst 3 år erfaring som jordmor ved føde/barsel post

         Master, evt kompetanse innen kunnskapsbasert praksis/ veiledning/ pedagogikk

Organisatorisk plassering

         Avdelingssjef er nærmeste overordnede

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver

         Internundervisning som fagdager, in situ og nyansattdagar for jordmødre og spesialhjelpepleiere

         Kompetansehevingstiltak

         Utarbeide informasjons og oppfølgingsrutiner for nyansatte jordmødre og spesialhjelpepleiere

         Delta i kvalitets- og forbedringsarbeid

         Koordinere hospitanter

Samarbeid

         Samarbeide med avdelingsjordmødre, assisterende avdelingsjordmødre, it/kvalitetsjordmor, HMS-KP, jordmor- og sjukepleiefaglig koordinator, fagutviklingssykepleier, seksjonsoverleger og andre faggrupper og avdelinger der det er aktuelt.

         Delta på avdelingsjordmormøter og kvalitetsutvalg

 

Spesielle bestemmelser

         Arbeide etter egen turnus 35,5 timer/uke. Arbeider klinisk som jordmor ved Fødeavdelingen hver 3. helg og i sommerferieavviklingsperioden