Fagutviklingsjordmor avd. Kvinneklinikken v. 1.6, 17.03.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

 

 

Kvalifikasjoner

         Norsk autorisasjon som jordmor og sykepleier

         Minst 3 års erfaring som jordmor ved føde/barsel post

         Master, evt kompetanse innen kunnskapsbasert praksis/ veiledning/ pedagogikk

Organisatorisk plassering

         Avdelingssjef er nærmeste overordnede

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver

         Internundervisning som fagdager, simuleringsdager, in situ, kasuistikk, «workshops» og nyansattdager for jordmødre og spesialhjelpepleiere

         Kompetansehevingstiltak

         Utarbeide informasjons og oppfølgingsrutiner for nyansatte jordmødre og spesialhjelpepleiere

         Delta i kvalitets- og forbedringsarbeid

         Delta i Kvinneklinikken sitt samarbeid med UiS, master i jordmorfag

         Koordinere hospitanter

         Halde seg faglig oppdatert

         Fagutviklingsjordmødrene fordeler ansvarsområde seg imellom

 

Samarbeid

         Samarbeide med avdelingsjordmødre, assisterende avdelingsjordmødre, it/kvalitetsjordmor, HMS-KP, jordmor- og sjukepleiefaglig koordinator, fagutviklingssykepleier, seksjonsoverleger og andre faggrupper og avdelinger der det er aktuelt.

         Delta på avdelingsjordmormøter og kvalitetsutvalg

 

Spesielle bestemmelser

         Arbeide etter egen turnus 35,5 timer/uke. Arbeide 50% med fagutvikling og 50% klinisk som jordmor ved føde/barselavdeling. Arbeide klinisk 100% i sommerferieavviklingsperioden