Barneklinikken, Stillingsbeskrivelse assisterende leger v. 1.0, 15.11.2010

Barneklinikken, Stillingsbeskrivelse assistentleger

 

Stillingsbetegnelse: Assistentlege ved barneklinikken, Kvinne-og barnedivisjonen

 

Organisatorisk plassering etc

§  Avd overlegen er nærmeste overordnede. Avd overlegen har delegert ledelsen av det medisinske arbeidet ved seksjonene til seksjonsoverlegene og koordinerende oppgaver for legetjenesten til en av overlegene.

 

Kvalifikasjoner:

§  Assistentlegen må ha medisinsk embetseksamen og som hovedregel avsluttet turnustjeneste. Han/hun må beherske norsk på en tilfredsstillende måte.

Arbeidsoppgaver, ansvar og myndighetsområde

§  Assistentlegen arbeider ved en av BK’s seksjoner etter bestemmelse av avd overlegen. Arbeidet ved seksjonene og på vakt utføres i henhold til arbeidsrutiner som er innarbeidet på de ulike seksjoner/poster og i henhold de administrative og kliniske rutiner som er beskrevet i (kvalitetshåndboken for BK) EQS.

§  Assistentlegen inngår i den vaktplan som til enhver tid er godkjent for BK ifølge tjenesteplan forhandlinger. Det vil alltid være en ansvarlig overlege som har bakvakt sammen med assistentlegen.

§  Assistentlegen får oppnevnt egen veileder av utdanningsutvalget på BK. Spesialistutdanningen utføres i henhold til BK’s interne utdanningsplan og Dnlf’s målbeskrivelse for spesialiteten i barnesykdommer.

§  Assistentlegen deltar på avdelingens undervisningsmøter og gir selv undervisning i henhold til oppsatt plan for legene ved BK. Han/hun må også ved behov delta i praktisk undervisning av medisinske studenter så langt det er mulig for avdelingens drift.

§  Assistentlegen bør tilstrebe å ha et godt samarbeidsforhold til Divisjons direktøren, avd overlegen, seksjonsoverlegene, andre overleger og assistentleger, lederteamet og andre yrkesgrupper ved avdelingen. Han/hun bør være med på å fremme en service-holdning overfor pasientene og arbeide aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø.

§  Assistentlegene har et selvstendig ansvar for sin egen utdanning (i samarbeid med sin veileder) og for å holde seg faglig oppdatert.

§  Det er ønskelig at assistenlegen deltar i forskning og annen fagutvikling/kvalitetssikring i den grad det er mulig for avdelingens drift.

 

Spesielle bestemmelser:

Assistentlegen plikter å ha god kjennskap til sentrale lovbestemmelser, hovedavtaler og tariff bestemmelser som regulerer BK’s og egen virksomhet